Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koło naukowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-610-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student rozwija swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez realizację wybranego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki są kolejno prezentowane na Konferencji Kół Naukowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej ETE1A_W17 Przygotowanie i przeprowadzenie badań
M_W002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych ETE1A_W12, ETE1A_W14, ETE1A_W11, ETE1A_W04, ETE1A_W02, ETE1A_W15, ETE1A_W09, ETE1A_W01, ETE1A_W10 Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. ETE1A_U02, ETE1A_U04, ETE1A_U03 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach
M_U002 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). ETE1A_U16, ETE1A_U03 Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. ETE1A_U02, ETE1A_U05 Wykonanie projektu,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach
M_U004 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. ETE1A_U02, ETE1A_U04, ETE1A_U03, ETE1A_U05 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Referat
M_U005 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). ETE1A_U02, ETE1A_U04, ETE1A_U03, ETE1A_U05 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. ETE1A_K05, ETE1A_K04, ETE1A_K01, ETE1A_K03, ETE1A_K02 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
Prezentacja,
Projekt,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Referat,
Udział w dyskusji,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. ETE1A_K05, ETE1A_K04, ETE1A_K01, ETE1A_K02 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
Prezentacja,
Projekt,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Referat,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. - - - - - - - - - + -
M_U004 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. - - - - - - - - - + -
M_U005 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (45h):

Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmująca: udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych (Grant rektorski), przygotowanie i prezentacja referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, udział w konkursach i festiwalach naukowych, promocja nauki, wydziału i uczelni, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach przedmiotu student powinien wykonać projekt, który zostanie zaprezentowany na Konferencji Kół Naukowych. Jeżeli opracowany projekt jest wartościowy z punktu widzenia nauki, student powinien przygotować publikację naukową, w której przedstawione zostaną uzyskane wyniki badań. Student powinien się również włączyć w działalność organizacyjną i promocyjną Koła Naukowego Telephoners.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.5 * udział w pracach naukowo-badawczych + 0.3 * udział w konferencji naukowej/referat/ + 0.1 * publikacja naukowa + 0.1 * działalność organizacyjna i promocyjna, staże, szkolenia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek usprawiedliwionych nieobecności we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania dodatkowe: podstawowa wiedza z zakresu teleinformatyki, ekonomii, zasad ochrony własności intelektualnej, zainteresowanie nauką, umiejętność pracy w zespole, motywacyjność, aktywność i kreatywność. Limit przyjęć na kurs to 30 osób.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czasopisma naukowe
2. Materiały konferencyjne
3. Standardy (IEEE, ETSI i inne).
4. Przepisy prawne i normy przedmiotowe
5. Strony internetowe
6. Książki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/natkaniec-marek-01336

Informacje dodatkowe:

Wstępna ocena pracy studenta w studenckim kole naukowych dokonywana jest przez opiekuna koła.