Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diplom Thesis
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-701-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja pracy dyplomowej odbywa się w Katedrze Dyplomującej, dla kierunku Elektronika jest to: Katedra Elektroniki. Wykonie pracy bazuje na wiedzy i umiejętnościach zdobywanych na innych modułach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich ETE1A_U01, ETE1A_U06 Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów ETE1A_U12, ETE1A_U11, ETE1A_U02, ETE1A_U04, ETE1A_U05 Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETE1A_U02, ETE1A_U03 Praca dyplomowa,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały ETE1A_K05, ETE1A_K04 Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów ETE1A_K03 Praca dyplomowa,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 120 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 250 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena promotora

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
-
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: