Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Data transfer over IP networks
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-110-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Within the course protocols and mechanisms enabling data transmission in IP networks will be considered.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 A student gets extended and integrated knowledge in the area of IP networks. On the basis of knowledge gathered during laboratories a student know how to combine various network technologies and techniques into a working system. ETE2A_W02, ETE2A_W05, ETE2A_W06 Studium przypadków
M_W002 A student knows and understand network protocols used for data transmission in IP networks ETE2A_W02, ETE2A_W06 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can design a telecommunication network fulfilling defined requirements. ETE2A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 A student has ability to cooperate with other people in a small group. A student has ability to efficiently organize work in the group. ETE2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 0 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 A student gets extended and integrated knowledge in the area of IP networks. On the basis of knowledge gathered during laboratories a student know how to combine various network technologies and techniques into a working system. - - + - - - - - - - -
M_W002 A student knows and understand network protocols used for data transmission in IP networks - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can design a telecommunication network fulfilling defined requirements. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 A student has ability to cooperate with other people in a small group. A student has ability to efficiently organize work in the group. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 48 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (60h):

1. IP Addressing, VLSM, CIDR.
2. VLAN, VTP, EtherChannel
3. STP/RSTP, MST.
4. IPv6, DHCPv4, DHCPv6.
5. HSRP, VRRP, GLBP.
6. Switch security: DHCP snooping, DAI, IPSG.
7. RIP, RIPng, ODR.
8. EIGRPv4, EIGRPv6.
9. OSPF.
10. BGP.
11. Redistribution, route-maps, route filtering, ACL.
12. NAT/PAT, tunneling: GRE, IPinIP, tunelling 6-to-4.
13. RADIUS, TACACS.
14. IPSec.
15. Network security.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Within the project a student will prepare and implement/configure network case study with a required network feature.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową (OK) niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych oraz egzaminu.
2. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest wystawiana na podstawie obecności oraz wyniku kolokwium.
3. Ocena z ćwiczeń projektowych jest wystawiana na podstawie obecności, aktywności studenta i wykonanego projektu.
4. Ocena z egzaminu jest wystawiana na podstawie oddanej pisemnej pracy egzaminacyjnej.
3. Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (30%), projektu (10%) i egzaminu (60%).
3. Wyznaczamy ocenę końcową (OK) na podstawie zależności:
- jeśli średnia jest większa niż 4,75, ocena końcowa to 5,0
- jeśli średnia jest większa niż 4,25 i nie większa niż 4,75, ocena końcowa to 4,5
- jeśli średnia jest większa niż 3,75 i nie większa niż 4,25, ocena końcowa to 4,0
- jeśli średnia jest większa niż 3,25 i nie większa niż 3,75, ocena końcowa to 3,5
- jeśli średnia nie jest większa niż 3,25, ocena końcowa to 3,0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

6. A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks / Jerzy DOMŻAŁ, Zbigniew Duliński, Mirosław KANTOR, Jacek RZĄSA, Rafał STANKIEWICZ, Krzysztof WAJDA, Robert WÓJCIK // Computer Networks ; ISSN 1389-1286. — 2015 vol. 77, s. 18–41.

7. Methods of network resource provisioning for the Future Internet IIP Initiative / Janusz GOZDECKI, Mirosław KANTOR, Krzysztof WAJDA, Jacek Rak // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2016 vol. 61 iss. 2, s. 235–246.

Informacje dodatkowe:

Brak