Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Digital telecommunications
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-111-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the course is to provide students with the knowledge of digital transmission techniques, their properties and possible applications in the construction of modern telecommunications systems.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands the basic concepts of information theory ETE2A_W03, ETE2A_W02, ETE2A_W05, ETE2A_W01 Egzamin
M_W002 Student knows and understands the basic limitations for transmission of information ETE2A_W03, ETE2A_W04, ETE2A_W02, ETE2A_W05, ETE2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student has knowledge dealing with the basic techniques for digital transmission and understands their operation ETE2A_W06, ETE2A_W03, ETE2A_W04, ETE2A_W02, ETE2A_W05, ETE2A_W01 Egzamin
M_W004 Student knows and understands the principles of operation of broadband transmission systems ETE2A_W03, ETE2A_W04, ETE2A_W02, ETE2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can design and simulate a digital transmission system ETE2A_U02, ETE2A_U06, ETE2A_U04, ETE2A_U03, ETE2A_U05, ETE2A_U01 Projekt
M_U002 Student knows digital signal processing tools and algorithms and can design basic modules for digital transmission system ETE2A_U02, ETE2A_U06, ETE2A_U03, ETE2A_U05, ETE2A_U01 Projekt
M_U003 Student can design e.g. the source code (with given parameters) for the compression of information or error detection-correction code for digital transmission system ETE2A_U06, ETE2A_U03, ETE2A_U05, ETE2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of the responsibility for his own work and is able to comply with the rules of working in a team ETE2A_K02, ETE2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands the basic concepts of information theory + - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands the basic limitations for transmission of information + - - + - - - - - - -
M_W003 Student has knowledge dealing with the basic techniques for digital transmission and understands their operation + - - + - - - - - - -
M_W004 Student knows and understands the principles of operation of broadband transmission systems + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can design and simulate a digital transmission system - - - - - - - - - - -
M_U002 Student knows digital signal processing tools and algorithms and can design basic modules for digital transmission system - - - - - - - - - - -
M_U003 Student can design e.g. the source code (with given parameters) for the compression of information or error detection-correction code for digital transmission system - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the responsibility for his own work and is able to comply with the rules of working in a team - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

The course includes lectures (taught 30 hours) and project exercises (30 hours).

The program of lectures includes:
Basic concepts of the information theory: information content, entropy, conditional entropy, mutual information, etc.
Channel models for data transmission: binary channel, continuous channel; communication channel characteristics .
Quality of transmission in the AWGN channel.
Application of the information theory for encoding the information source (e.g. entropy encoding).
Basics of error detection-correction codes (the Hamming encoding rule, convolution and turbo codes).
Digital modulations:
◦ modulations ASK, FSK, PSK
◦ multi-valued modulations
◦ differential modulations
QPSK modulation analysis – modulator, demodulator, constellation diagrams, evaluation of transmission quality
Analysis of QAM modulation – modulator, demodulator, constellation diagrams, evaluation of transmission quality
OFDM technique – analysis of the method for signal transmission and reception that uses orthogonal carriers
Broadband systems:
◦ direct-sequence spread spectrum (DSSS) systems
◦ F-FHSS (Fast-FHSS) and S-FHSS (Slow-FHSS) frequency-hopping spread spectrum
(FHSS) systems
Analysis of CDMA systems and the use of scattering strings:
◦ pseudo-random sequences/codes Barker code or Barker sequence
◦ Barker sequences
◦ interval sequences
◦ Gold sequences
◦ Walsh sequences

Ćwiczenia projektowe (30h):

As a part of project exercises, students will implement practical tasks chosen from a set prepared by the teachers. Implementation of projects takes place in groups of 2 people and consists in the independent implementation of selected digital transmission techniques, and then testing their properties. Therefore, the work on the project will enable practical and in-depth knowledge of selected issues related to the design and operation of digital transmission systems. The topics of the projects directly concern issues that will be discussed during the lectures.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. To get a positive final grade it is necessary to get a positive grade from the project exercises and the final exam for the course.
2. The final grade is determined as the exam grade except of the following situations:
if the grade of the exam is positive and the difference in grades between the exam and the project exercises is equal to 2, the final grade is the grade from the exam increased or decreased by 0.5 in the direction of the project grade, e.g. by getting 3.0 from the exam and 5.0 from the project, the student receives 3.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of mathematics:
basics of mathematical analysis
basics of combinatorics and theory of probability
Knowledge of the basics of digital signal processing

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Wesołowski: Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. WKiŁ, Warszawa 2004.
2. David J.C. MacKay, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003
3. T. K. Moon, Error Correction Coding. Wiley, 2005.
4. S. Haykin, Communication Systems. Wiley, 2001.
5. J. B. Anderson, Digital Transmission Engineering, Wiley. 2005
6. T. Zieliński: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. WKŁ 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

R. Baran, A. Dziech, A. Zeja: A capable multimedia content discovery platform based on visual content analysis and intelligent data enrichment, Multimedia Tools and Applications, vol. 77 iss. 11, 2018, s. 14077–14091.

A. Dziech, J. Wassermann: An enhanced multidimensional Hadamard Error Correcting Code and his application in Video-Watermarking, Proc. CSCC 2015, Zakynthos Island, Greece, 2015, s. 219–225

A. Ukasha, A. Dziech: An efficient zonal sampling method for contour extraction and image compression using DCT transform, Proc. ICMCS 2012 – Int’l Conf. on Multimedia Computing and Systems, Tangiers, Marocco, 2012, s. 318–323.

Z. Hulicki: The performance of MIN-based switch fabrics / Zbigniew HULICKI // Australian Journal of Electrical & Electronics Engineering ; ISSN 1448-837X. — 2015 vol. 12 iss. 3, s. 216–222.

Z. Hulicki: Performance of switching fabrics used for the scalable router / Zbigniew HULICKI // W: SIMULTECH 2014 ; International conference on Simulation and modeling methodologies, technologies and applications : 28–30 August, 2014, Vienna, Austria ; SCITEPRESS – Science and Technology Publiucations, cop. 2014. — e-ISBN: 978-989758038-3. — S. 567–571.

Z. Hulicki: Digital TV as a tool to create multimedia services delivery platform / Zbigniew HULICKI // W: Encyclopedia of multimedia technology and networking, Vol. 1 / Margherita Pagani. — 2nd ed.. — Hershey ; New York : Information Science Reference, — ISBN: 978-1-60566-014-1. — S. 380–390.

Z. Hulicki: Wideokomunikacja w sieciach IP – możliwości transmisji sygnału wizji w czasie rzeczywistym — Videocommunication in IP networks – abilities of the real time transmission / Zbigniew HULICKI, Maciej Karwan, Piotr ROMANIAK // Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1505-9405. — 2009 2006/2007 t. 8, s. 24–30.

Informacje dodatkowe:

Brak