Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
System Architect Essentials for Business Process Management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-209-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Rapacz Norbert (rapacz@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course is part of Pega University Program.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 - Understand how the Java language and object oriented concepts are implemented in Pega 7 Understand how Pega implements a 3-tier network architecture for software support - Understand how Agile and Scrum are the core methodologies utilized by Pega 7 with its DCO process for requirements elicitation - Understand how application processes are implemented through Pega flows and decision artifacts - Understand how web-based UI technologies are implemented through Pega UI rules Understand how Pega database(s) and tables support application persistency of class instance data ETE2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 - Create a Pega Application with a general understanding of the ECS (enterprise class structure) - Implement the process model flow and associated flow shapes for the high-level design from Case Step design - Define Pega Data types to support entity data modeling - Complete the UI development for Pega solutions - Understand how class instance data is persisted in tables to support application data - Understand how to create and use reference data with supported tables to create dynamic UI interfaces. - Define decision artifacts to support the process model flow shapes for automatic conditional decisioning - Understand how to route work assignments to other operators - Understand how to debug applications using the Tracer tool - Understand how to create and use activities - Understand the implementation of a service level agreement and its effect on an assignment - Use the OOTB documentation capabilities to create a SOX compliant Application Level Documentation - Understand the use of OOTB functionality for integrating external data sources through Pega connectors - Understand the power of the six declarative rules for advanced processing - Understand how to use the report definition rule to support reporting and the optimization of properties to make available application data persisted in Pega tables ETE2A_U06, ETE2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 - Understand the Pega Platform - Understand the principles of application development with the implementation of best practices and guardrails - Describe the case life cycle and the assignment of work - Understand service level agreements - Describe how to create various user views - Understand the management of requirements and exceptions - Describe how to use optional process and standard business processes - Understand how to send correspondences ETE2A_U02, ETE2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 promotes professional communication with client and with team members. ETE2A_K02, ETE2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 0 0 30 0 10 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 - Understand how the Java language and object oriented concepts are implemented in Pega 7 Understand how Pega implements a 3-tier network architecture for software support - Understand how Agile and Scrum are the core methodologies utilized by Pega 7 with its DCO process for requirements elicitation - Understand how application processes are implemented through Pega flows and decision artifacts - Understand how web-based UI technologies are implemented through Pega UI rules Understand how Pega database(s) and tables support application persistency of class instance data - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - Create a Pega Application with a general understanding of the ECS (enterprise class structure) - Implement the process model flow and associated flow shapes for the high-level design from Case Step design - Define Pega Data types to support entity data modeling - Complete the UI development for Pega solutions - Understand how class instance data is persisted in tables to support application data - Understand how to create and use reference data with supported tables to create dynamic UI interfaces. - Define decision artifacts to support the process model flow shapes for automatic conditional decisioning - Understand how to route work assignments to other operators - Understand how to debug applications using the Tracer tool - Understand how to create and use activities - Understand the implementation of a service level agreement and its effect on an assignment - Use the OOTB documentation capabilities to create a SOX compliant Application Level Documentation - Understand the use of OOTB functionality for integrating external data sources through Pega connectors - Understand the power of the six declarative rules for advanced processing - Understand how to use the report definition rule to support reporting and the optimization of properties to make available application data persisted in Pega tables - - + - - - - - - - -
M_U002 - Understand the Pega Platform - Understand the principles of application development with the implementation of best practices and guardrails - Describe the case life cycle and the assignment of work - Understand service level agreements - Describe how to create various user views - Understand the management of requirements and exceptions - Describe how to use optional process and standard business processes - Understand how to send correspondences - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 promotes professional communication with client and with team members. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 37 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Prerequisite Technologies and DCO (Direct Capture of Objectives)
A. Pega Overview Lecture
i. Comparative Analysis Industry components/Pega artifacts
ii. DCO Concepts
B. Exercise – Loan Framework
III. Pega Platform Foundation
A. Lectures
i. Pega’s Business Application Platform (general concepts, development principles, best practice and guardrails)
ii. Prototyping an Application with Pega Express (case life cycle, work, SLA and user views)
iii. Case Design using Designer Studio (requirements and exceptions, processes and optional processes, correspondence)
B. Exercise Reimbursement (general concepts)
IV. Pega Business Architect
A. Lectures
i. Application Analysis (objectives, requirements and application profile)
ii. Application Design (successful design and delegation)
iii. Application Elaboration (elaboration and documentation)
B. Exercise Reimbursement (BA perspective)
V. Pega System Architect
A. Lectures
i. Application Design (SA role, build blocks, guardrails)
ii. Case Design (creating cases and child cases)
iii. Data Model Design (elements, properties, declaratives, passing and reviewing data)
iv. Process Design (flows, activities, work parties, SLA, routing, correspondence, circumstancing)
v. Decision Design (automated decision, decisioning)
vi. UI Design (UI forms, paragraphs, responsive and dynamic UI, data validation)
vii. Report Design (creating reports and data optimization for reporting)
viii. Data Management (data pages, reference data and integration/connectors)
ix. Application Debugging (debugging applications with the Tracer)

Konwersatorium (10h):

Prerequisite Technologies and DCO (Direct Capture of Objectives)
A. Pega Overview Lecture
i. Comparative Analysis Industry components/Pega artifacts
ii. DCO Concepts
B. Exercise – Loan Framework
III. Pega Platform Foundation
A. Lectures
i. Pega’s Business Application Platform (general concepts, development principles, best practice and guardrails)
ii. Prototyping an Application with Pega Express (case life cycle, work, SLA and user views)
iii. Case Design using Designer Studio (requirements and exceptions, processes and optional processes, correspondence)
B. Exercise Reimbursement (general concepts)
IV. Pega Business Architect
A. Lectures
i. Application Analysis (objectives, requirements and application profile)
ii. Application Design (successful design and delegation)
iii. Application Elaboration (elaboration and documentation)
B. Exercise Reimbursement (BA perspective)
V. Pega System Architect
A. Lectures
i. Application Design (SA role, build blocks, guardrails)
ii. Case Design (creating cases and child cases)
iii. Data Model Design (elements, properties, declaratives, passing and reviewing data)
iv. Process Design (flows, activities, work parties, SLA, routing, correspondence, circumstancing)
v. Decision Design (automated decision, decisioning)
vi. UI Design (UI forms, paragraphs, responsive and dynamic UI, data validation)
vii. Report Design (creating reports and data optimization for reporting)
viii. Data Management (data pages, reference data and integration/connectors)
ix. Application Debugging (debugging applications with the Tracer)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is calculated fro score points according to AGH standard rules (percentage threshold). Lab exercises and lab project (60 points) + competence test (40 points).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Built for Change Build for Change: Revolutionizing Customer Engagement through Continuous Digital Innovation by Alan Trefler ISBN 978-1-118-93026-7/93028-1/893029-8 ($21.48 / Kindle $13.00)
B. Fundamentals of Business Process Management ISBN 978-3-642-33143-5
C. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures 2nd ed. 2012 Edition ISBN 978-3-642-28615-5 ($79.95)
D. Intelligent BPM Systems ; Future Strategies Inc. ($59.95/Kindle $19.95) ISBN-13: 978-0984976461
E. Intelligent BPM The Next Wave (electronic-Free)
http://www.pega.com/sites/default/files/Intelligent-BPM-The-Next-Wave-For-Customer-Centric-Business-Applications_Khoshafian.pdf ISBN 978-0-615-51512-0

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Building domain-specific architecture framework for critical information infrastructure / Norbert
RAPACZ, Piotr PACYNA, Grzegorz Sowa // W: Multimedia communications, services and
security : 4th international conference MCSS 2011 : Krakow, Poland, June 2–3, 2011 :
proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag,
2011 + CD. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 149)
. — ISBN: 978-3-642-21511-7. — S. 261–267. — Bibliogr. s. 276, Abstr.
2. Elementy skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach obsługujących
infrastruktury krytyczne — [The elements of information infrastructure protection in critical
infrastructures] / Norbert RAPACZ, Rafał STANKIEWICZ, Piotr CHOŁDA, Piotr
PACYNA // W: Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa :
szanse i zagrożenia / red. nauk. Andrzej R. Pach, Zbigniew Rau, Michał Wągrowski. —
Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2013. — ISBN: 978-83-264-4255-1. — S. 458–475. —
Streszcz., Abstr.
3. Enterprise-oriented cybersecurity management / Tomasz CHMIELECKI, Piotr CHOŁDA, Piotr
PACYNA, Paweł POTRAWKA, Norbert RAPACZ, Rafał STANKIEWICZ, Piotr
WYDRYCH // W: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2014 Federated
Conference on Computer Science and Information Systems : September 7–10, 2014, Warsaw /
eds. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki ; PTI Polish Information Processing Society. —
(Annals of Computer Science and Information Systems [Dokument elektroniczny] ; ISSN 2300-5963 ; vol. 2). — e-ISBN: 978-83-60810-58-3. — S. 863–870.
4. OKIT. Metodyka ochrony teleinformacyjnych infrastruktur krytycznych — [OKIT. A methodology
for critical information infrastructure protection] / Piotr PACYNA, Norbert RAPACZ, Tomasz
Chmielecki, Piotr CHOŁDA, Paweł POTRAWKA, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH,
Andrzej R. PACH. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. — 216 s.. — Bibliogr.
s. 165–167, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-01-17314-2
5. Proposed risk prioritization based on SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture)
for Critical Information Infrastructures / Antonietta Stango, Piotr PACYNA, Norbert RAPACZ,
Neeli R. Prasad // W: Mobisec 2011 [Dokument elektroniczny] : 3rd international ICST
conference on Security and privacy in mobile information and communication systems : May
17–19, 2011, Aalborg, Denmark / ICST
6. Security concepts in IPv6 based aeronautical communications / Tomasso Pecorella, Romano
Fantacci, Luigia Micciullo, Antonietta Stango, Neeli Prasad, Piotr PACYNA, Norbert RAPACZ,
Tomasz Chmielecki // W: Future aeronautical communications / ed. Simon Plass. — Rijeka : In
Tech, 2011. — ISBN: 978-953-307-625-6. — S. 101–128. — Bibliogr. s. 127–128
punktacja MNiSW (2012): 5.000
7. State of the art of CIIP: gathering the baseline for Critical Architecture Framework (CrAF) /
David Lund, Bassem Ammar, Piotr PACYNA, Norbert RAPACZ, Grzegorz Sowa, Antonietta
Stango, Neeli Prasad // W: Mobisec 2011 [Dokument elektroniczny] : 3rd international ICST
conference on Security and privacy in mobile information and communication systems : May
17–19, 2011, Aalborg, Denmark / ICST.

Informacje dodatkowe:

The Pega University Academic Program (UAP) is designed to enable university students to acquire knowledge of DCM (Dynamic Case Management) and iBPM (Intelligent Business Process Management) while also becoming a certified Pega professional. Participating learning institutions with Pega-certified professors teach the academic curriculum. This curriculum is aligned with the following Pega Academy professional courses: Pega Platform Foundation, DCO Project Workshop, Pega Business Architect, Pega System Architect and Senior System Architect. After finishing the program, these students can now be considered for internships or job offers by Pega clients and partners worldwide.