Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Evolution of TV Systems and Digital Imaging
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-211-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course investigates methods for handling A/V in TV systems and reviews the advancements in communication networks to explore their impact on the evolution of modern DTV systems and services.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows notions and methods related to the contemporary problems of digital video broadcasting. ETE2A_W06 Udział w dyskusji
M_W002 The student is aware of the evolution trends in the area of digital transmission techniques, multimedia information processing and research trends in DTV and video broadcasting. ETE2A_W05, ETE2A_W06, ETE2A_W04 Referat
M_W003 The student is aware of current industrial and research trends in digital TV systems. ETE2A_W05
M_W004 The student knows organization and methods of provision of the interactive multimedia services and related aspects dealing with information (voice/audio, image/video and graphics/text) acquisition, processing, storage and distribution/transmission ETE2A_W04 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to learn on her/his own and use the scientific literature, draw conclusions and creatively solve challenging problems in DTV . ETE2A_W02, ETE2A_W03
M_U002 The student can convincingly formulate a current engineering or research problem to be solved in digital video broadcasting. ETE2A_W05, ETE2A_W06, ETE2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student can critically and creatively approach the posed problem in DTV. She/he is able to formulate a problem and analyse it on her/his own, as well as concisely explain the proposed solution to a broader public. ETE2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows notions and methods related to the contemporary problems of digital video broadcasting. - - - - + - - - - - -
M_W002 The student is aware of the evolution trends in the area of digital transmission techniques, multimedia information processing and research trends in DTV and video broadcasting. - - - - + - - - - - -
M_W003 The student is aware of current industrial and research trends in digital TV systems. - - - - + - - - - - -
M_W004 The student knows organization and methods of provision of the interactive multimedia services and related aspects dealing with information (voice/audio, image/video and graphics/text) acquisition, processing, storage and distribution/transmission - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to learn on her/his own and use the scientific literature, draw conclusions and creatively solve challenging problems in DTV . - - - - - - - - - - -
M_U002 The student can convincingly formulate a current engineering or research problem to be solved in digital video broadcasting. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can critically and creatively approach the posed problem in DTV. She/he is able to formulate a problem and analyse it on her/his own, as well as concisely explain the proposed solution to a broader public. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (45h):
Evolution of TV Systems and Digital Imaging

The aim of the course is to familiarize students with the continuous process of TV systems evolution and practical implementation of mechanisms for digital imaging and video broadcasting. Development of DTV, i.e. digital imaging and video broadcasting systems, deals with the acquisition/capture, processing, storage and distribution/transmission of diverse forms of the information (voice/audio, image/video, graphics/text etc.). Hence, the course investigates methods for handling audio/video content in TV systems and explore the advancements in network communications for provision of diverse (interactive, converged and multimedia) TV services.

The classes/conversatory/seminar is lead in the conversational manner.

The participants are obliged to get to know some reading materials before the class meeting, and during the meeting the problems are discussed publicly. The discussion is led by one of the participants with the help of the prepared presentation.

The subset of the following topics is going to be covered at participants’ discretion:
TV regulations, standards and applications, performance objectives of digital TV, channel coding and modulation for DTV, radio-frequency systems (transmitters, transmission line, antennas) for DTV, mechanisms for digital imaging and video broadcasting (image capture operation ), colour reproduction in TV systems (SDTV, HDTV, UHDTV), television system workflow and signal path, service delivery platforms (service model, conditional access services, interactive services), interactions among content or application service providers, relations between content/application providers and access service providers, DTV network economics, strategy and planning.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

To obtain a positive grade for the module, it is necessary to prepare a presentation on a selected topic and lead a discussion on it. The number of presentations is related to the fair share of all the participants and the number of meetings (e.g., two presentations per person per semester).

The grade is found as the maximum of m and n, where m is the grade proposed by the teacher and n is the median of the grades proposed by other participants of the course. Additionally:
(1) No more than two absences at the seminar meetings are acceptable. (2) The tutor must be provided a presentation on a selected fragment at least week prior to the meeting. (3) The presentation should be prepared according to the suggestions of the tutor. Failing to meet these conditions, is related to necessity to pass a test covering the discussed topics to obtain the positive grade for the course.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of the information theory and digital transmission (encoding, modulation) techniques as well as multimedia information processing.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tooms M.S. "Colour reproduction in electronic imaging systems: photography, television, cinematography", John Wiley & Sons, New York 2016
M. Pagani (editor), "Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking". 2nd Ed., vol. I. Idea Group, Inc., Hershey, PA, USA, 2008. Hulicki Z. Chapter: "Digital TV as a Tool to Create Multimedia Services Delivery Platform". pp. 380-390.
Collins G.W. "Fundamentals of Digital Television Transmission" John Wiley & Sons, New York 2001
de Bruin R., Smits J. "Digital video broadcasting: technology, standards and regulations" Artech House, London 1999
Hulicki Z. et al."Interaktywne usługi multimedialne na platformie DVB", FPT, Kraków 1999
Proceedings of the NAB, IBC and EuroITV conferences

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Hulicki Z., K. Suzuki, H. Ikeda, “HD/SHD still image database system and image distribution in broadband network applications”. Computers & Electrical Engineering, 34 (2008)1, Elsevier , pp. 21-37;
Hulicki Z., “DVB Service Security — a problem in development of multi-service television.” Proc. European Interactive TV Conf. – EuroITV 2008, LNCS 5066, Springer, July 3-4, 2008, Salzburg, Austria, pp. 229-237.
Hulicki Z., “Development aspects of business model for DTV”. Proc. 4th European Conf. on Interactive Television – EuroITV 2006, May 25-26, 2006, Athens, Greece, pp. 501-503.
Hulicki Z., “Integration of the interactive multimedia and digital TV services for the purpose of distance learning”. Proc. Int’l Broadcasting Convention Conf. – IBC’01, September 13-18, 2001, Amsterdam, The Netherlands, vol. 2, pp. 40-43.
Hulicki Z., “Digital TV platform – East European perspective”. Proc. Int’l Broadcasting Convention Conf. – IBC’00, September 8-12, 2000, Amsterdam, The Netherlands, pp. 303-307.

Informacje dodatkowe:

Brak