Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Management of telecommunication networks and services
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-303-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach; ETE2A_W04 Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania; ETE2A_W04 Kolokwium
M_W003 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych ETE2A_W02, ETE2A_W05 Kolokwium
M_W004 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; ETE2A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe ETE2A_U01 Projekt
M_U002 Potrafi pisać raporty, analizy, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski. ETE2A_U03, ETE2A_U05, ETE2A_U01 Projekt
M_U003 Rozumie zasady programowania sieciowego ETE2A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować w grupie ETE2A_K02 Projekt
M_K002 Rozumie potrzebę uczenia się ETE2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach; - - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania; - - - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych - - - - - - - - - - -
M_W004 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pisać raporty, analizy, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski. - - - + - - - - - - -
M_U003 Rozumie zasady programowania sieciowego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę uczenia się - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Ćwiczenia projektowe (25h):

ZAJĘCIA PROJEKTOWE (przykłady związane z bieżącymi zagadnieniami z zarządzania nowoczesnymi środowiskami sieciowymi)

1. Definicja usługi Call Center.
2. Definicja kontraktu SLA (Service Level Agreement)
3. Podstawy konfiguracji zarządzania w GMPLS.
4. Współpraca systemu zarządzania z bazą danych.
5. Analiza baz informacyjnych MIB w MPLS.
6. Analiza baz informacyjnych MIB w GMPLS.
7. Definiowanie agenta systemu zarządzania.
8. Specyfikacja interfejsu do systemu zarządzania.
9. Koncepcja sieci aktywnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji projektu (opracowanie teoretyczne oraz realizacja praktyczna) oraz zaliczenia kolokwium z tematyki wykładowej, jest obliczana średnia (sr) z zaliczenia laboratorium oraz kolokwium.
2. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie średniej ważonej (sr) z ocen z projektu (70%) i kolokwium (30%) uzyskanych we wszystkich terminach:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki do wykładów, http://www.eit.agh.edu.pl
2. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE
3. P. Czarnecki, A. Jajszczyk, J. Lubacz. “Standardy zarządzania sieciami. OSI/NM, TMN”, Wydawnictwa EFP, Poznań 1995.
4. J. Ding. „Advances in Network Management” CRC Press, 2010.
5. W. Stallings, Protokoły SNMP i RMON, Vademecum Profesjonalisty, Helion 2003.
6. M. Subramanian, Network Management, Principles and Practice, Addison-Wesley, 2000.
7. Opis środowiska JAIN SLEE.
8. Rekomendacje TeleManagement Forum.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak