Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced External Routing Methods in IP Networks
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-304-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Chodorek Robert (chodorek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module is devoted to the issues of external routing, with particular emphasis on the BGP protocol

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has ordered knowledge in the range of the telecommunication networks. ETE2A_W02 Kolokwium
M_W002 He knows and understands architecture, applied protocols, the characteristic feature, parameters, modes of work, advantage and disadvantages of applied the most often standards. ETE2A_W02 Kolokwium
M_W003 He knows and understands tasks and the functions of the respective layers of the OSI/ISO standards for telecommunication networks. ETE2A_W02 Kolokwium
M_W004 He possesses knowledge on the subject of current solutions and standards for the IP networks. ETE2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 He be able to optimize the work of the devices of the telecommunication networks. ETE2A_U05 Studium przypadków
M_U002 He be able to configure the devices of the IP networks. ETE2A_U05, ETE2A_U06 Studium przypadków
M_U003 He be able to connect the devices in the IP networks. ETE2A_U05 Studium przypadków ,
Kolokwium
M_U004 He be able to test the devices of the telecommunication networks. ETE2A_U05, ETE2A_U06 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 He be able to think and be active in the creative and enterprising way. He is well-informs in standards for the telecommunication networks using the IP protocol and be able to effective use from them. ETE2A_K02, ETE2A_K01 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has ordered knowledge in the range of the telecommunication networks. + - - - - - - - - - -
M_W002 He knows and understands architecture, applied protocols, the characteristic feature, parameters, modes of work, advantage and disadvantages of applied the most often standards. + - - - - - - - - - -
M_W003 He knows and understands tasks and the functions of the respective layers of the OSI/ISO standards for telecommunication networks. + - - - - - - - - - -
M_W004 He possesses knowledge on the subject of current solutions and standards for the IP networks. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 He be able to optimize the work of the devices of the telecommunication networks. - - + - - - - - - - -
M_U002 He be able to configure the devices of the IP networks. - - + - - - - - - - -
M_U003 He be able to connect the devices in the IP networks. - - + - - - - - - - -
M_U004 He be able to test the devices of the telecommunication networks. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He be able to think and be active in the creative and enterprising way. He is well-informs in standards for the telecommunication networks using the IP protocol and be able to effective use from them. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. The concept of routing in the Internet, route table, the classification of routing protocols.
2. External routing protocol BGP: its role in the functioning of the Internet routing.
3. BGP path attributes and how to use them. Processing routes.
4. Cooperation BGP internal routing protocols (OSPF, RIP, IS-IS) – redistribution of routes. Monitoring BGP.
5. Routing strategy. Choice of routes in multi-autonomous systems. Scales routes, local preference, MED.
6. Transit autonomous systems. AS-Path filters. Filtration list of prefixes.
7. Routing maps. BGP communities. Routes reflector. BGP confederations.
8. Issues external routing protocol scalability. The development of mechanisms and protocols selection of routes between autonomous systems. Multicast routing: PIM-DM, PIM-SM and MSDP protocol.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Introduction to BGP, iBGP and eBGP sessions
2. Establishing iBGP sessions based on loopback interfaces, aggregation addresses
3. Selecting the best route – attributes AS_PATH, MED, Local_PREF
4. Private AS numbers, attribute Community
5. Route reflectors
6. Confederation
7. Case Study. Colloquium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to obtain a positive grade (FG) is to get a positive assessment of the laboratory.

If the absence of the student fell during the colloquium, the grade can be obtained as part of the re-credit assessment.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a positive grade (FG) is to get a positive assessment of the laboratory.
2. After calculating the average of the all grades (GW), Final Grade (FG) is calculated by the formula:
if GW >4.75 then FG:=5.0 (bdb) else
if GW >4.25 then FG:=4.5 (db) else
if GW >3.75 then FG:=4.0 (db) else
if GW >3.25 then FG:=3.5 (dst) else FG:=3 (dst)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students independently study the material of classes on which they were absent based on the materials provided. Students can explain any doubts regarding self-study material as part of consultation hours.

If the absence of the student fell during the colloquium, the grade can be obtained as part of the re-credit assessment.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Doyle J., Carroll J.: Routing TCP/IP, Volume I (CCIE Professional Development), Second Edition. Cisco Press, Oct. 2005.
2. Doyle J., Carroll J.: Routing TCP/IP, Volume II (CCIE Professional Development). Cisco Press, Apr. 2001.
3. Zhang R., Bartell M.: BGP Design and Implementation. Cisco Press, 2003.
4. IETF recommendations.
5. Router manuals.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Chodorek, R.R., Chodorek, A., A Linux Kernel Implementation of the Traffic Flow Description Option’ in Zgrzywa A., Choroś K., Siemiński A. (Eds): ‘Multimedia and Network Inf. Systems. Advances
in Intelligent Systems and Computing’, vol. 506. Springer, 2017.
2. Chodorek A., Chodorek R.R., Wirtualizacja systemów komputerowych jako środek zapewnienia niezawodności. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6, 2016.
3. Chodorek R.R. et al., A comparison of QoS parameters of WebRTC videoconference with conference bridge placed in private and public cloud, Proc. 26th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE), 2017, pp. 86-91.

Informacje dodatkowe:

Brak