Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy zarządzania własną karierą
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-101-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Proces zarządzania karierą. Rozwój i doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Doskonalenie umiejętności. Postępowanie etyczne i odpowiedzialność społeczna

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Definiuje pojęcie kompetencji ich pomiaru i wykorzystania w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników ETE2A_W06 Kolokwium
M_W002 Definiuje pojęcia coachingu i mentoringu, zna funkcję, rodzaje, metody rozwoju pracowników ETE2A_W06 Kolokwium
M_W003 Definiuje osobiste i zawodowe predyspozycje i obszary do rozwoju ETE2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz jej etapami ETE2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników ETE2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym ETE2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania ETE2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi dokonać skutecznej prezentacji wybranych zagadnień w tym autoprezentacji ETE2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Definiuje pojęcie kompetencji ich pomiaru i wykorzystania w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje pojęcia coachingu i mentoringu, zna funkcję, rodzaje, metody rozwoju pracowników + - - - - - - - - - -
M_W003 Definiuje osobiste i zawodowe predyspozycje i obszary do rozwoju - + - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz jej etapami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników + - - - - - - - - - -
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi dokonać skutecznej prezentacji wybranych zagadnień w tym autoprezentacji - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Proces zarządzania karierą
Analiza i diagnoza potrzeb i potencjału rozwojowego
Etapy rozwoju kariery
Planowanie ścieżki kariery
Analiza rynku pracy pod kątem kariery
Skuteczna autoprezentacja w procesie selekcyjnym
2. Rozwój i doskonalenie kwalifikacji zawodowych
Ocena pracownicza jako podstawa procesu rozwoju
Znaczenie motywacji w procesie rozwoju
Kształcenie i procesy uczenia się
Szkolenia, coaching i mentoring
3. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy
Odpowiedzialność za efekty własnych działań,
Formułowanie wartości wg indywidualnych potrzeb i wizji,
Kształtowanie postawy proaktywnej oraz przedsiębiorczej
Skuteczne strategie automotywacji,
Wyznaczanie priorytetów i kontrolowanie realizacji poszczególnych czynności.
4. Postępowanie etyczne i odpowiedzialność społeczna

Ćwiczenia audytoryjne (24h):

1. Metody i narzędzia wykorzystywane w procesie rozwoju
•Budowanie orientacji na cel
•Planowanie proaktywne i reaktywne
•Wyznaczanie celów
•Rodzaje celów
•Reguła SMART
2.Metody zarządzania sobą w czasie
•Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
•Matryca Eisenhowera
3.Opracowanie planu indywidualnego rozwoju i podejmowanych decyzji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

aaa

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego 70%, aktywność na zajęciach (praca przy projektach na ćwiczeniach) 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

aaa

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z dziedziny zarządzania oraz podstaw psychologii wymagana na I stopniu studiów. Umiejętność samodzielnego studiowania literatury przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, 1996
A. Szałkowski, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002
C. Wilson, Coaching biznesowy, MT Biznes Sp. z o.o, 2007
D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Helion, 2007
S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa, Difin 2008
P. Smółka, Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Wolters Kluwer 2008
Z. Ścibiorek, Dylematy rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009
J. Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, Wolters Kluwer Polska, 2011
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, Kraków 2010
M. Mitoraj-Jaroszek, Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujęcie, Helion, Gliwice 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów