Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer Aided Mathematics in Telecommunications
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-102-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Chołda Piotr (cholda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Overview of basic areas of applied mathematics with examples of application in telecommunicatio**ns.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Obtains extended and deep knowledge on various mathematical areas, necessary for designing communication networks and systems. ETE2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 On the basis of the verbally defined problem is able to find a known and valid mathematical model to deal with it. ETE2A_U04, ETE2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to learn on his/her own and use the scientific literature, draw conclusions and creatively solve challenging problems on mathematical modelling. ETE2A_U03, ETE2A_U01 Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can critically and creatively approach the posed network modelling problem. Is able to formulate a problem and analyze it on his/her own, as well as concisely explain the proposed solution method with the study on difficulties with its application and its constraints (e.g., difficulties with finding a solution). ETE2A_K02, ETE2A_K01 Egzamin,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
76 28 14 0 14 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Obtains extended and deep knowledge on various mathematical areas, necessary for designing communication networks and systems. + + - - - + - - - - -
M_W002 On the basis of the verbally defined problem is able to find a known and valid mathematical model to deal with it. + + - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to learn on his/her own and use the scientific literature, draw conclusions and creatively solve challenging problems on mathematical modelling. - - - + - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can critically and creatively approach the posed network modelling problem. Is able to formulate a problem and analyze it on his/her own, as well as concisely explain the proposed solution method with the study on difficulties with its application and its constraints (e.g., difficulties with finding a solution). - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 76 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 49 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
The lectures embrace 14 meetings (2 hours each)

The following topics are covered during the lectures:

 • Application of probability theory in lossless compression.
 • Application of linear algebra in error-control coding.
 • Application of linear algebra and number theory in cryptology.
 • Application of graph theory and linear optimization methods in routing and resource allocation.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
Exercise classes embrace 15 hours of meetings

The exercise classes are led with use of computers and are based on application of the methods dealt with during the seminars.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Project ends with a report and public presentation of the results

Students work in small teams to solve the posed problem. The results should be presented in the form of a short report and a public presentation of them is necessary.

Zajęcia seminaryjne (20h):
The seminars embrace 10 meetings (2 hours each)

During the seminars the students prepare a presentation on a specific topic related to mathematical modelling used in telecommunications. Then, the topic is discussed by the whole group.

In year 2018/2019 problems related to number theory and complexity theory used in cryptography is going to be covered.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented during the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes, the students solve with the help of comuters the problems given. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention of a teacher. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
 • Zajęcia seminaryjne: Seminar classes are based on a multimedia and oral presentation run by students. Another important element of education are the answers to the questions raised, as well as the students' discussion on the presented contents.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

To obtain a positive final grade, the following requirements are defined:

 • a positive grade for the seminar (based on presentation of a selected issue);
 • a positive grade for the exercise classes (grade components: activity during the exercises, quizzes, pratical test); two optional revision tests are planned at the end of the semester – the revision test 1 can only be taken by students who have obtained at least 21 points from quizzes, while the revision test 2 can only be taken by students who have obtained at least 25% of the total number of points during the semester; in both cases, the result can either be passed (grade 3.0) or failed (grade 2.0);
 • a positive grade for the project (grade components: punctuality, quality of results, public presentation);
 • a positive grade for the exam; this exam can be taken only by the students who have obtained credit for the seminar, exercise classes, and the project.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learn topics according to the syllabus. Students should ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the exercises are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). The student's work assessment can be based on oral or written statements in the form of a test, which according to the AGH study regulations translates into a final grade in this form of classes.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students present on the group forum the topic indicated by the teacher and participate in the discussion on this topic. Both the substantive value of the presentation and the so-called soft skills.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as an average of the seminar, exercise classes, project and the exam grade.

If any grade is determined based on achieved scores, the grading scale of §13, pt. 1 of the Study Regulations is applied. If any grade is determined on the basis of the weighted average of other grades, the thresholds defined in §27, pt. 4 of the Study Regulations are applied.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If the student is absent at exercise classes or seminar meetings, she/he has to solve the related task on her/his own.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Alexander A. Stepanov, Daniel E. Rose, From Mathematics to Generic Programming, Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ, 2015.
 2. Jasbir S. Arora, Introduction to Optimum Design, Academic Press, Oxford 2012.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Andrzej Kamisiński, Piotr Chołda, Andrzej Jajszczyk, Assessing the Structural Complexity of Computer and Communication Networks, ACM Computing Surveys, vol. 47, no. 4, art. 66, June 2015.
Informacje dodatkowe:

None.