Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Methodology of ICT projects
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-203-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Boryło Piotr (borylo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module is meant to familiarize students with agile project management methodologies. It is focused on practical aspects, examples, and resolving of realistic issues.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Is able to identify risks of IT projects. ETE2A_W06 Wykonanie projektu
M_W002 Is familiar with project management structures. Is able to apply proper management structure to the type and scope of the project. ETE2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to react to the project issues, assess them and flexibly modify project assumptions and aims to answer these issues. ETE2A_U02, ETE2A_U06, ETE2A_U01 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Is able to describe IT project assuming teamwork. Is able to assess the scope of the project based on the description. ETE2A_U02, ETE2A_U06, ETE2A_U01 Wykonanie projektu
M_U003 Knows selected tools and methods to effectively manage the projects and assets. Knows agile project management methods. ETE2A_U02, ETE2A_U06, ETE2A_U01 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is able to work as a team member and understands his role in the team. Is able to create project team, set up working environment and apply communication standards. ETE2A_K02, ETE2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Is able to identify risks of IT projects. - - - + - - - - - - -
M_W002 Is familiar with project management structures. Is able to apply proper management structure to the type and scope of the project. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to react to the project issues, assess them and flexibly modify project assumptions and aims to answer these issues. - - - + - - - - - - -
M_U002 Is able to describe IT project assuming teamwork. Is able to assess the scope of the project based on the description. - - - + - - - - - - -
M_U003 Knows selected tools and methods to effectively manage the projects and assets. Knows agile project management methods. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is able to work as a team member and understands his role in the team. Is able to create project team, set up working environment and apply communication standards. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. Teamwork

  Teamwork on simple tasks.

 2. Project definition

  Students identify aims for a particular project.

 3. Prepare assumptions and requirements for the project.

  Develop project assumptions. Students prepare short project specification comprising results description and project benefits.

 4. Project specification.

  Project specification. Describing the projected results and project benefits.
  Defining key results indicators.

 5. Team building.

  Students define competence profiles for team members.

 6. Communication in team

  Communication in team and change management. Students learn how to handle changes in ongoing projects, including changes to requirements and scope.

 7. Task delegation

  Students delegate tasks according to the applied management method.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Students conduct the project in self-organized groups, however, lecturer is an active member of each project team and assumes predefined role. The aim of such an approach is to teach responsibility for a team work and decisions. Applied teaching methods: project method, case study method, brainstorming, teaching games, teamwork, activation.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Project exercises – it is obligatory to submit the project according to the requirements defined during first project meeting. Both final result and the process will be assessed. Single results improvement will be acceptable within 5 days starting from the original assessment.

At the end of the module written colloquium will be conducted comprising all the topics addressed during the project exercises. Single results improvement will be acceptable in oral or written form depending of number of interested students. Responsibility to setup the date of retake is on students.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students conduct practical tasks in order to obtain competences assumed in the syllabus. Both project deployment as well as final result are assessed.
Sposób obliczania oceny końcowej:

In order to obtain positive grade student has to achieve positive grades from both final colloquium and project deployment. Both grades are based on collected points according to the university grade scale. Final grade is an arithmetic average of both components.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student is responsible to handle any omissions resulting from absence during the classes.

Regarding the project exercises student should cooperate with other team members.

Additionally, student can resolve some issues with a help of lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Not applicable.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K.S. Rubin, Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process.
2. Web pages regarding the RUP, KANBAN, ITIL.
3. J. Werewka, J. Lewicki, A. Zakrzewska-Bielawska, Zarządzanie Projektami W Przedsiębiorstwie Informatycznym, Wydawnictwa AGH, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piotr Boryło posses PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management

Piotr Pacyna posses PRINCE2 Practitioner and PRINCE2 accreditation to provide courses. He is also TOGAF 9 Certified (Level 2).

Informacje dodatkowe:

Classes are conducted using innovative teaching methods developed during 2017-2019 in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.