Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optical Networks
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-206-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Lasoń Artur (lason@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students will learn the basics of modern optical networks including WDM, OTN and FTTH technolgies. The laboratory addresses problems related to configuration of optical networks, measurement methods, assessment of the quality of transmission and network operation.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student has the knowledge necessary to design, configure and operate selected optical networks ETE2A_W02, ETE2A_W06 Odpowiedź ustna
M_W002 student has knowledge in the field of measurements of optical networks ETE2A_W02 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 student is able to configure optical network nodes, detect and remove technical issues, perform tests and measurements of fiber-optic networks ETE2A_U07 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 the student is able to cooperate in a group, understands the need to improve their technical knowledge and skills ETE2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student has the knowledge necessary to design, configure and operate selected optical networks + - - - - - - - - - -
M_W002 student has knowledge in the field of measurements of optical networks + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student is able to configure optical network nodes, detect and remove technical issues, perform tests and measurements of fiber-optic networks - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 the student is able to cooperate in a group, understands the need to improve their technical knowledge and skills - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

1. WDM optical networks, WDM basics, coparision of WDM anf OTDM, SCM, others; nonlinear effects in optical networks and their impact on WDM; ITU-T fixed grid; CWDM – pros and cons; WDM equipment – transponder, multiplekser, optical amplifier, ROADM.
2. Architektury teleinformatycznych sieci światłowodowych, Sieci OTN (G.709), rola i znaczenie protokołu GFP dla sieci optycznej, architektura warstwowa sieci teleinformatycznej opartej na łączach optycznych; problem doboru trasy i długości fali w sieci światłowodowej; przełączane sieci optyczne ASON/GMPLS
3. Architektury światłowodowych sieci dostępu abonenckiego
Wstęp do prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju sieci światłowodowych w obszarze abonenckim, pasywne sieci światłowodowe PON; światłowodowe sieci dostępu abonenckiego EPON; sieci GPON, kierunki rozwoju abonenckich sieci światłowodowych
4. Sieci światłowodowe OBS/OPS, Podstawy działania sieci z komutacją paczek i pakietów, formowanie jednostek danych na brzegu sieci; rezerwacja zasobów, mechanizmy rozwiązywania natłoku w sieci, linie opóźniające, ruting odchylony, konwersja długości fali, elastyczne sieci optyczne EON, protokoły RSA w sieci EON
5. Kierunki rozwoju teleinformatycznych sieci światłowodowych

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

1. Zaawansowane pomiary reflektometryczne łączy jedno- i wielomodowych SM/MM
2. Pomiary dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej – kompensacja dyspersji CD pod kątem wymagań sieci WDM
3. Konfiguracja sieci WDM, alarmy w sieciach optycznych, ocena jakości pracy sieci optycznej – pomiar OSNR, test BER, test RFC 2544
4. Konfiguracja, uruchomienie, dobór parametrów pracy przykładowych sieci światłowodowych – sieci agregacyjne oparte na urządzeniach klasy muxponder
5. Konfiguracja, uruchomienie, dobór parametrów pracy przykładowych sieci światłowodowych – operatorskie sieci Ethernet

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie obecności oraz wyników kolokwiów przeprowadzanych na zajęciach laboratoryjnych. Jeśli student nie uzyskał pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych ich zaliczenie jest możliwe w terminie poprawkowym w formie dodatkowego kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zajęć laboratoryjnych i oceny z kolokwium końcowego, jeżeli obie te oceny są pozytywne. Przy wyznaczeniu oceny końcowej stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów. Jeśli student nie uzyskał pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych ich zaliczenie jest możliwe w terminie poprawkowym w formie kolokwium ustnego. Ocena końcowa jest negatywna jeżeli student uzyska ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych lub ocenę negatywną z kolokwium końcowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta na zajęciach mogą być wyrównane poprzez wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z innymi grupami studenckimi. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć z innymi grupami zajęcia laboratoryjne nie zostaną zaliczone.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 R. Ramaswami: Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann, 2009
2 Govind P. Agrawal: Fiber-optic Communication Systems, Wiley & Sons, June 2002
3 Th. E. Stern, K. Bala: Multiwavelength Optical Networks: A Layered Approach, Addison-Wesley, Second Edition, 2002
4 Artykuły przeglądowe z czasopism IEEE Communications Magazine, IEEE Network
5 Zalecenia ITU-T serii G dotyczące standardów sieci światłowodowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Szymański, A. Lasoń, J. Rząsa, A. Jajszczyk, Grade-of-service-based routing in optical networks, IEEE Communications Magazine ; ISSN 0163-6804. — 2007 vol. 45 no. 2 s. 82–87. — Bibliogr. s. 87, Abstr.

S. Spadaro, J. Solé-Pareta, A. Lason, J. Rzasa, R. Stankiewicz, A. Manzalini, A. D’Alessandro, D. Colle, S. De Maesschalck, I. Lievens, I. Shake and K. Shimano, “Network Applications and Traffic Modelling for ASONs” (In Portuguese), Redes, Telecom and Instalações (RTI) Magazine, pp. 44-48, January 2005.

Energy aware routing and aggregation in multilayer optical networks / Artur LASOŃ, Jacek RZĄSA, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // W: ICTON 2013 [Dokument elektroniczny] : 15th International Conference on Transparent Optical Network : Cartagena, Spain, June 23–27, 2013

Elastyczne sieci optyczne — [Flexible optical networks] / Edyta Biernacka, Artur LASOŃ // Telekomunikacja i Techniki Informacyjne ; ISSN 1640-1549. — 2013 nr 1–2, s. 5–17. — Bibliogr. s. 15–16

Fitting green anycast strategies to cloud services in WDM hybrid power networks / Piotr BORYŁO, Artur LASOŃ, Jacek RZĄSA, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2014 [Dokument elektroniczny] : Global Communications conference, exhibition & industry forum : Austin, TX USA, 8–12 December 2014 / The Institute of Electrical and Electronic Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-3511-6. — S. 2633–2639.

Informacje dodatkowe:

Classes are conducted using innovative teaching methods developed during 2017-2019 in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.