Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Entrepreneurship and project management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-208-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course focuses on entrepreneurship (including entrepreneurial process and entrepreneurial orientation) and project management (including project life cycle and selected methodologies of project management).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 attributes and types of entrepreneurship and corporate entrepreneurship ETE2A_W06 Kolokwium
M_W002 entrepreneurial process and sources of financing entrepreneurial initiatives ETE2A_W06 Kolokwium
M_W003 a project life cycle and main rules of project management ETE2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 identify opportunities, estimate risk, and plan entrepreneurial activity ETE2A_K01, ETE2A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 plan projects and use network methods ETE2A_K01, ETE2A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 attributes and types of entrepreneurship and corporate entrepreneurship + - - - - - - - - - -
M_W002 entrepreneurial process and sources of financing entrepreneurial initiatives + - - - - - - - - - -
M_W003 a project life cycle and main rules of project management + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 identify opportunities, estimate risk, and plan entrepreneurial activity + - - - - - - - - - -
M_U002 plan projects and use network methods + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Lectures will cover the following topics:
1. Entrepreneurship and innovations.
2. Corporate entrepreneurship and entrepreneurial orientation
3. Entrepreneurship as a process. Identifying entrepreneurial opportunities. Risk-management.
4. Resource planning. Outsourcing. Franchising. Financial sources.
5. Tools dedicted to development of entrepreneurial initiatives.
6. International entrepreneurship. Social entrepreneurship.
8. Introduction to project management (definition, types of projects).
9. Project life cycle.
10. Methodologies of project management.
11. Network techniques in project management.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie sprawdzianu (z wynikiem na poziomie min. 50%) oraz wykonanie zadań (indywidualnych i grupowych) wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do sprawdzianu jest obecność na wykładach.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as follows: the average of the marks from the test (60%; the min. required score to pass the test is 50%) and marks from the exercices and presentation (40%).
In the case of receiving a negative grade in the first and subsequent dates, the final grade is calculated as the average of all the grades obtained so far.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ciechan-Kujawa M., Biznes plan: standardy i praktyka, Dom Organizatora, Toruń 2007
2. Kapusta M., Zarządzanie projektami krok po kroku, Samo Sedno, Warszawa 2013.
3. Kopczewski M., Alfabet zarządzania projektami, Helion, Gliwice 2015.
4. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
5. Microsoft Office Project 2010 Microsoft Official Academic Course, Wydawnictwo Promise, Warszawa 2011.
6. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
7. Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować, Difin, Warszawa 2010
8. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002
9. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań 2005
10. Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
11. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2009

In English:
12. Bygrave W.D., Zacharakis A., Entrepreneurship, John Wiley & Sons Inc., 2014
13. Cleland D.I., Project management: strategic design and implementation, McGraw-Hill, Boston 2002
14. Kuratko D.F.., Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice. Mason: South-Western 2009
15. Orr A.D., Advanced project management: a complete quide to the key processes, models and techniques, Kogan Page, London 2004
16. Pinson L., Anatomy of a Business Plan: A Step-by-Step Guide to Building a Business and Securing Your Company’s Future (6th Edition), Dearborn Trade, Chicago, USA, 2004
17. Shtub A., Project management: processes, methodologies, and economics, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J. (2014). Proces zarządzania w praktyce, Kraków: Wydawnictwa AGH.
2. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
4. Duda J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin.
5. Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, 119-132.
6. Codogni M., Duda J., Kusa R.(2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1), 7-21.
7. Kusa, R. (2017). O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. Przegląd Organizacji. Nr 5, 31-37.
8. Duda J., Kusa R. (2017). Koncepcja orientacji przedsiębiorczej w badaniach mikroprzedsiębiorstw. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 18 (z. 12 cz. 1), 389-403.
9. Kusa, R. (2016). Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości organizacyjnej, w: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy (s. 477-491), Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.
10. Peszko A. (2014). Regional institutions supporting entrepreneurship in Lesser Poland, w: J. Kaczmarek, K. Kolegowicz (eds.), Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis. Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.
11. Codogni M. (2010). Czy zaufanie jest jedną z cech przedsiębiorczych? w: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego: 24–25 listopada 2010, Warszawa.
12. Duda J. (2007). Bariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP w: M. Księżyk (red.), Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
13. Kusa, R. (2017). Projekty przejawem orientacji przedsiębiorczej organizacji. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 12(811), 44-56.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów