Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Thesis
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-2-301-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Szott Szymon (szott@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The student works on the diploma thesis.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów ETE2A_U02 Prezentacja
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETE2A_U03 Prezentacja
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich ETE2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów ETE2A_K02 Prezentacja
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały ETE2A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 550 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Inne 550 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Not applicable.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is determined by the supervisor.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Not applicable.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

No additional requirements.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literature should be determined by the students themselves.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak