Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy nauki o materiałach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-205-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Rakowski Wiesław (rakowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerowych. AIR1A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu wytwarzania i kształtowania materiałów inzynierskich AIR1A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów AIR1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Posiada umiejętność oceny przydatności materiałów inżynierskich do konkretnych zastosowań. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej własnościami. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nauki o materiałach w sposób powszechnie zrozumiały. AIR1A_K03, AIR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu wytwarzania i kształtowania materiałów inzynierskich + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność oceny przydatności materiałów inżynierskich do konkretnych zastosowań. + - + - - - - - - - -
M_U003 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej własnościami. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nauki o materiałach w sposób powszechnie zrozumiały. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 65 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1.Wprowadzenie do nauki o materiałach, klasyfikacja, struktura krystaliczna i amorficzna materiałów.Defekty struktury krystalicznej, podstawowe własności mechaniczne materiałów.
2.Mechanizmy umocnienia metali, zdrowienie i rekrystalizacja. Przemiany fazowe w stopach metali.
3.Niszczenie materiałów – pękanie, zmęczenie, pełzanie
4.Metaliczne materiały konstrukcyjne: stopy żelaza i wybranych metali nieżelaznych
5.Tworzywa ceramiczne i szkła nieorganiczne, struktura i mikrostruktura tworzyw, technologia
ceramiczna.
6.Właściwości sprężyste i mechaniczne ceramiki, odporność na kruche pękanie, niezawodność.
7.Polimery i kompozyty: charakterystyka i zastosowania, synergizm, elementy mechaniki polimerów wzmacnianych.
8.Techniczne materiały polimerowe w konstrukcjach mechanicznych. Technologie przetwarzania kompozytów wzmocnionych
9.Właściwości elektryczne, magnetyczne, optyczne, termiczne i biomedyczne materiałów polimerowych.Materiały funkcjonalne stosowane w budowie maszyn, elektronice i mechatronice.
10.Elementy komputerowego doboru materiałów (CAMS). Źródła informacji o materiałach inżynierskich.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

1.Odkształcenie i rekrystalizacja metali
2.Obróbka cieplna stali i badanie mikrostruktur stali obrobionych cieplnie.
3.Badanie mikroskopowe – podstawy metalografii. Opis mikrostruktury materiałów wielofazowych.
4.Formowanie wyrobów ceramicznych i ich wytrzymałość.
5.Wyznaczanie twardości i lepko-sprężystości polimerów i kompozytów polimerowych.
6.Wyznaczanie wytrzymałości anizotropowych kompozytów polimerowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L.A. Dobrzyński, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Wyd. WNT 2006.
2. M. Blicharski – Wstęp do inżynierii materiałowej, wyd. WNT 2003
3. M.F. Ashby, D.R.H. Jones – Materiały inżynierskie 1 i 2, wyd. WNT1996
4. W.D. Callister – Materials Science and Engineering- an introduction, wyd. Wiley 2006
5. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne., wyd. WNT 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak