Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zapis konstrukcji 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-209-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Uhryński Andrzej (uhrynski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy z podstaw zapisu konstrukcji wykorzystywanej przez inżynierów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne AIR1A_W06, AIR1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne AIR1A_W06, AIR1A_W05 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia AIR1A_W06, AIR1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni AIR1A_W06, AIR1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W005 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym AIR1A_W06, AIR1A_W05 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) AIR1A_U06, AIR1A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej AIR1A_U06, AIR1A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi rysować i czytać rysunki złożeniowe AIR1A_U06, AIR1A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne AIR1A_U06, AIR1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych AIR1A_K03, AIR1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne - - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia - - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni - - - + - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rysować i czytać rysunki złożeniowe - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (16h):

Ćwiczenie 1. Połączenia gwintowe . Dobór elementów z norm
Ćwiczenie 2. Szkic modelu metalowego. Połączenia spawane
Ćwiczenie 3. Zespół wieloczęściowy. Szkice wykonawcze części
Ćwiczenie 4. Zespół mechaniczny – rysunek złożeniowy
Ćwiczenie 5. Model metalowy – arkusz kontrolny
Ćwiczenie 6. Detalowanie I
Ćwiczenie 7. Detalowanie – kontrolne, zaliczenie końcowe ćwiczeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich poszczególnych: arkuszy rysunkowych, arkuszy kontrolnych oraz kolokwiów.
2. Odrobienie nieobecności na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności).
3. Kompletne notatki wykładowe i projektowe.
4. Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe (w trakcie trwania sesji zasadniczej), na których może poprawiać 1 zaległą prace kontrolną lub kolokwium i może donieść 1 zaległy rysunek (nie dotyczy prac wydanych do poprawy).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi odrobić zajęcia z inną grupą za zgodą osoby prowadzącej te zajęcia (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach projektowych).
Student zgłasza się na konsultacje w celu wydania zaległych tematów prac, jak również dodatkowych zadań w celu wyrównania zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Umiejętność posługiwania się przyborami rysunkowymi.
2. Znajomość podstawowych wiadomości z geometrii euklidesowej.
3. Umiejętność robienia notatek i szkiców w tym umiejętność poprawnego przerysowania z tablicy.
4. Znajomość słownictwa technicznego.
5. Zdolności w kierunku wyobraźni przestrzennej brył.
6. Ewentualna znajomość oprogramowania inżynierskiego.
7. Wymagane zaliczenie z przedmiotu Zapis Konstrukcji 1. Odstępstwa od reguły za zgodą wykładowcy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

a) podstawowa:
1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004 (wydanie 24 i późniejsze)
2. K. Sujecki, J. Burkiewicz: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Skrypt AGH, SU 1702, Kraków 2009 r.
3. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Zadania. WNT 1999
b) uzupełniająca:
4. J. Bajkowski: Podstawy zapisu konstrukcji, OWPW, 2011
5. Z. Lewandowski: Geometria wykreślna, PWN
6. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Podstawy. Wrocław 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Segmentowe łożysko ślizgowe — [Segment slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr GRĄDKOWSKI, Józef SALWIŃSKI, Andrzej UHRYŃSKI. — Int.Cl.: F16C 17/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217812 B1 ; Udziel. 2014-01-21 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.393051 z dn. 2010-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217812B1.pdf

Błędy konstrukcyjne systemu smarowania jako przyczyna awaryjności układu łożyskowego przesiewacza — [Construction errors of the lubrication systems as the cause of failure of the screen bearing system] / Józef SALWIŃSKI, Michał MAZIARZ, Andrzej UHRYŃSKI // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : VIII konferencja : Ustroń, 23–25.04.2014 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-936657-2-3. — S. 112–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Brak