Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-302-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów. AIR1A_W03, AIR1A_W02, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości. AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student zna podstawowe hipotezy wytężenia: Galileusza, Treski, Hubera-Misesa. AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcji lub częsć maszyny znajdujący się w prostym lub złożonym stanie naprężenia AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałosciowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczną eksploatację. AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcji lub części maszyny. AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji. AIR1A_W04, AIR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe hipotezy wytężenia: Galileusza, Treski, Hubera-Misesa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcji lub częsć maszyny znajdujący się w prostym lub złożonym stanie naprężenia + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałosciowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczną eksploatację. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcji lub części maszyny. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 95 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Pojęcia podstawowe, siły wewnętrzne, metody wyznaczania sił przekrojowych, stan naprężenia i odkształcenia, prawo Hooke’a, obliczanie naprężeń i odkształceń w pręcie pryzmatycznym w procesach: rozciagania i ściskania, zginania, skręcania. Złożone stany naprężenia, hipotezy wytężenia i ich zastosowania. Zagadnienia projektowania elementów konstrukcji i części maszyn ze względu na wytrzymałość.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Rozwiązywanie zagadnień wytrzymałości: obliczanie charakterystyk geometrycznych przekrojów, obliczanie sił przekrojowych, obliczanie naprężeń i odkształceń w pręcie pryzmatycznym poddanym rozciaganiu i ściskaniu, zginaniu, skręcaniu, obciązeniom poprzecznym. Rozwiązywanie zadań dla złożonego stanu napręzenia, zastosowanie hipotez wytężeniowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dobra znajomość statyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Stanisław Wolny, Adam Siemieniec, Wytrzymałość MAteriałów, Cz. 1., AGH Kraków, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak