Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie obiektowe w języku C#
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-304-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów z programowaniem w językach zorientowanych obiektowo Java, C++ i C#.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna język programowania C++ oraz orientuje się w jego podstawowych implementacjach na przykładzie Visual C++ oraz CBuilder. AIR1A_W10, AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna zasady tworzenia i korzystania z klas, dziedziczenia i polimorfizmu. AIR1A_W10, AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Wie jak stworzyć własny program w języku C++, kodując w języku C++ rozwiązanie własnego problemu informatycznego. AIR1A_W10, AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna podstawowe biblioteki C++ na wybranej platformie systemowej i wie jak rozszerzyć ich możliwości. AIR1A_W10, AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W005 Zna specyfikę języka Jawa. Wie co to jest B-Code. Wie w jakim środowisku uruchamiane sa programy Jawy. Zna podstawowe rodzaje środowisk Jawy. AIR1A_W10, AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W006 Wie czym różnią się programy Jawy dedykowane dla wybranych środowisk (aplety, pełne programy graficzne). AIR1A_W10, AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W007 Zna zagadnienia i specyfikę programowania urządzeń telekomunikacyjnych oraz mobilnych. AIR1A_W10, AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W008 Ma świadomość i orientację, w jakim kierunku rozwijane są obiektowe języki (i systemy) programowania. AIR1A_W10, AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wybrać właściwe dla siebie środowisko programowania obiektowego. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi w rozwiązywaniu własnego problemu informatycznego posłużyć się językiem C++: wykonać analizę problemu, zakodować, uruchomić i przeprowadzić proces debugowania programu. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie posłużyć się elementami oferowanymi przez system operacyjny oraz środowisko programowania dla uzyskania przyjaznego dla użytkownika interfejsu programu. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie wybrać właściwe dla siebie środowisko programistyczne/uruchomieniowe Jawy. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Umie tworzyć średnio zaawansowane aplety w Jawie. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Umie tworzyć proste aplikacje dla urządzeń mobilnych. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Umie wybrać właściwe dla specyficznych w danym miejscu pracy wymagań środowisko programowania obiektowego i potrafi się nim sprawnie posłużyć dla tworzenia i konserwacji oprogramowania użytkowego. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi twórczo wykorzystywać aktualnie dostępne techniki tworzenia oprogramowania do własnych potrzeb w pracy zawodowej. AIR1A_K03, AIR1A_K02, AIR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi poszukiwać i dokształcać się w zakresie nowych sposobów tworzenia przyjaznego użytkownikowi oprogramowania. AIR1A_K03, AIR1A_K02, AIR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna język programowania C++ oraz orientuje się w jego podstawowych implementacjach na przykładzie Visual C++ oraz CBuilder. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady tworzenia i korzystania z klas, dziedziczenia i polimorfizmu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Wie jak stworzyć własny program w języku C++, kodując w języku C++ rozwiązanie własnego problemu informatycznego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe biblioteki C++ na wybranej platformie systemowej i wie jak rozszerzyć ich możliwości. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna specyfikę języka Jawa. Wie co to jest B-Code. Wie w jakim środowisku uruchamiane sa programy Jawy. Zna podstawowe rodzaje środowisk Jawy. + - - - - - - - - - -
M_W006 Wie czym różnią się programy Jawy dedykowane dla wybranych środowisk (aplety, pełne programy graficzne). + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna zagadnienia i specyfikę programowania urządzeń telekomunikacyjnych oraz mobilnych. + - - - - - - - - - -
M_W008 Ma świadomość i orientację, w jakim kierunku rozwijane są obiektowe języki (i systemy) programowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać właściwe dla siebie środowisko programowania obiektowego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w rozwiązywaniu własnego problemu informatycznego posłużyć się językiem C++: wykonać analizę problemu, zakodować, uruchomić i przeprowadzić proces debugowania programu. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie posłużyć się elementami oferowanymi przez system operacyjny oraz środowisko programowania dla uzyskania przyjaznego dla użytkownika interfejsu programu. - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie wybrać właściwe dla siebie środowisko programistyczne/uruchomieniowe Jawy. - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie tworzyć średnio zaawansowane aplety w Jawie. - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie tworzyć proste aplikacje dla urządzeń mobilnych. - - + - - - - - - - -
M_U007 Umie wybrać właściwe dla specyficznych w danym miejscu pracy wymagań środowisko programowania obiektowego i potrafi się nim sprawnie posłużyć dla tworzenia i konserwacji oprogramowania użytkowego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi twórczo wykorzystywać aktualnie dostępne techniki tworzenia oprogramowania do własnych potrzeb w pracy zawodowej. + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi poszukiwać i dokształcać się w zakresie nowych sposobów tworzenia przyjaznego użytkownikowi oprogramowania. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Obiektowy paradygmat programowania. Powstanie języka C++, podstawy jego składni i semantyki. Klasy, elementy składowe klas, przeciążenie, polimorfizm, dziedziczenie. Operacje WE/WY biblioteki standardowej oraz interfejsu graficznego. Interferuj przyjazny użytkownikowi.
Filozofia Jawy. B-Code, maszyna wirtualna, rodzaje programów. API Jawy. Środowisko WWW i aplety graficzne. Pełne środowisko graficzne. Programowanie urządzeń telekomunikacyjnych. Rola Jawy w cloud programming.
Kierunki rozwoju języków i systemów programowania obiektowego.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

Środowisko CBuilder oraz Visual C++. Elementy składni języka. Podstawowe biblioteki. Przegląd standardowych kontrolek. Interfejs użytkownika – formy komunikacji. Siatki, wykresy i grafika statyczna oraz animacje.
SDK do Javy. Java Beans. Biblioteka AWT. Interfejs JDBC. J2ME dla urządzeń mobilnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane z użyciem komputera – omawiane zagadnienia są ilustrowane z użyciem środowiska IDE poprzez praktyczne przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Przykłady te powstają również z interakcji prowadzącego ze studentami podczas wykładu.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci rozwiązują indywidualnie otrzymane od prowadzącego zadania i są na bieżąco konsultowani przez prowadzącego zajęcia tak, aby otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z indywidualnego projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazana znajomość języka ANSI C

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grebosz J.: Symfonia C++. Editions 2000. Kraków.
Eckel B.: Thinking in C++. Helion. 2002
Heller S.: Whois afraid of Java. 2011
Eckel B.: Thinking in Java. Helion. 2006
Sierra K., Bates B.: Head first Java. Helion. 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

-