Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie obiektowe w języku Java
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-305-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie do programowania aplikacji dla systemu Windows w środowisku Delphi

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie paradygmaty programowania. Wie czym charakteryzują się języki programowania obiektowego. Ma rozeznanie w bieżących systemach RAD. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna środowisko programowania Delphi. Zna składnię Object Pascal. Zna podstawowe komponenty Delphi. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna sposoby komunikacji z użytkownikiem. Wie w jaki sposób zaprojektować i zaimplementować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z użyciem graficznych elementów komunikacji. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Wie jak działają relacyjne bazy danych. Ma rozeznanie w aktualnie stosowanych systemach baz danych zarówno wolnodostępnych jak i komercyjnych. Wie jak zaiplementowac ich obsługę we własnym programie. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W005 Wie jakie są inne systemy RAD. Wie jak migrować programy do systemów Visual C++. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W006 Orientuje się w bieżących trendach programowania RAD. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z wykorzystaniem najnowszych sposobów komunikacji oferowanych przez system operacyjny. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie posługiwać się elementami języka do implementacji własnego problemu informatycznego. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie zaimplementować w programie nowoczesne i przyjazne użytkownikowi sposoby komunikacji. Potrafi pobrać dane od użytkownika i przedstawić wyniki obliczeń w przejrzystej, wygodnej dla użytkownika postaci (siatki, wykresy, animacje). AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie wykonać obliczenia z wykorzystaniem funkcji z bibliotek standardowych, użytkownika oraz bibliotek DLL. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Umie zaprojektować, oprogramować i wykorzystać we własnym programie bazę danych w modelu klient-serwer. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Umie korzystać (przetwarzać i tworzyć) multimedialne materiały graficzne: rysunki i animacje. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykorzystać bieżące narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. AIR1A_K03, AIR1A_K02, AIR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Czuje potrzebę i posiada umiejętności do poszukiwania i poznawania nowych, aktualnie stosowanych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania. AIR1A_K03, AIR1A_K02, AIR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie paradygmaty programowania. Wie czym charakteryzują się języki programowania obiektowego. Ma rozeznanie w bieżących systemach RAD. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna środowisko programowania Delphi. Zna składnię Object Pascal. Zna podstawowe komponenty Delphi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna sposoby komunikacji z użytkownikiem. Wie w jaki sposób zaprojektować i zaimplementować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z użyciem graficznych elementów komunikacji. + - - - - - - - - - -
M_W004 Wie jak działają relacyjne bazy danych. Ma rozeznanie w aktualnie stosowanych systemach baz danych zarówno wolnodostępnych jak i komercyjnych. Wie jak zaiplementowac ich obsługę we własnym programie. + - - - - - - - - - -
M_W005 Wie jakie są inne systemy RAD. Wie jak migrować programy do systemów Visual C++. + - - - - - - - - - -
M_W006 Orientuje się w bieżących trendach programowania RAD. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z wykorzystaniem najnowszych sposobów komunikacji oferowanych przez system operacyjny. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie posługiwać się elementami języka do implementacji własnego problemu informatycznego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaimplementować w programie nowoczesne i przyjazne użytkownikowi sposoby komunikacji. Potrafi pobrać dane od użytkownika i przedstawić wyniki obliczeń w przejrzystej, wygodnej dla użytkownika postaci (siatki, wykresy, animacje). - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie wykonać obliczenia z wykorzystaniem funkcji z bibliotek standardowych, użytkownika oraz bibliotek DLL. - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie zaprojektować, oprogramować i wykorzystać we własnym programie bazę danych w modelu klient-serwer. - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie korzystać (przetwarzać i tworzyć) multimedialne materiały graficzne: rysunki i animacje. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać bieżące narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. + - + - - - - - - - -
M_K002 Czuje potrzebę i posiada umiejętności do poszukiwania i poznawania nowych, aktualnie stosowanych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
 1. Paradygmaty programowania.

  Przegląd paradygmatów programowania – programowanie strukturalne, a obiektowe – opis, charakterystyka, które z z rozwiązań wybrać?

 2. Wstęp do programowania obiektowego.

  Podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny programowania obiektowego: klasa, obiekt, pole, dziedziczenie i polimorfizm, metody wirtualne i statyczne i dynamiczne, części prywatne, publiczne obiektu.

 3. Środowiska programowania obiektowego

  Rola interfejsu użytkownika w projektowaniu i odbiorze programu. Programy typu RAD: Visual Basic, C Builder, Delphi, Kylix, Lazarus.

 4. Tworzenie interfesju użytkownika

  Proces komponowania graficznego interfejsu użytkownika. Zdarzenia – rodzaje i obsługa. Operacje wejścia/wyjścia.

 5. Komponenty standardowe.

  Przegląd i zastosowanie standardowych komponentów.

 6. Wizualizacja obliczeń.

  Tworzenie oprogramowania do wizualizacji obliczeń – wykresy, obiekty do obsługi RTF oraz wykresów.

 7. Bazy danych w obiektowych środowiskach programowania.

  Wstęp do baz danych: bazy desktopowe, bazy z Local SQL, serwery SQL. Implementacja sieciowych programów bazodanowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
 1. Środowisko Delphi – składniki i obsługa.
 2. Obiekty i ich właściwości.
 3. Etap projektowania, a etap uruchomienia.
 4. Zdarzenia – rodzaje i obsługa. Kod – składnia, struktury języka.
 5. Przegląd podstawowych komponentów.
 6. Komponenty do wizualizacji obliczeń – wykresy, siatki.
 7. Operacje WE/WY – pliki, CSV.
 8. Obsługa baz danych typu desktop.
 9. Bazy danych w modelu klient-server.
 10. Podstawy tworzenia i obsługi grafiki bitmapowej.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, projekt samodzielny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazana znajomość języka Pascal

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pamuła T.: Aplikacje w Delphi. Wyd. Helion 2010.
Kosma Z.: Grafika komputerowa w Delphi. Wyd. Polit. Radomskiej 2006.
Matulewski. J.: ABC Delphi. Wyd. Helion 2006.
Darahvelidze, Petr : Techniki bazodanowe i internetowe. Helion 2006.
Pacheco X.: Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty. Wyd. Helion 2005.
Teixeira S., Xavier P.: Delphi 6. Vademecum profesjonalisty. Wyd. Helion, 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

-