Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy modelowania i syntezy mechanizmów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-307-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje podstawowe mechanizmy oraz metody ich syntezy strukturalnej i geometrycznej. Uczy się sporządzania charakterystyk kinematycznych mechanizmów płaskich oraz wyznaczania przełożeń przekładni o osiach ruchomych i nieruchomych. Poznaje metody analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów, w tym również z uwzględnieniem tarcia oraz zasady wyrównoważania wirników i mechanizmów dźwigniowych. Wykorzystuje dedykowany program komputerowy do syntezy projektowanego mechanizmu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe mechanizmy, wie jak sporządzić ich schematy kinematyczne i przeprowadzić klasyfikację strukturalną i funkcjonalną. AIR1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Wie jak wyznaczyć charakterystyki kinematyczne mechanizmów płaskich oraz przełożenia przekładni o osiach ruchomych i nieruchomych. AIR1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna podstawy analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich i wie jak wyznaczyć charakterystyki uogólnionych sił reakcji i uogólnionych sił równoważących. AIR1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna podstawy teoretyczne wyrównoważania mechanizmów wirnikowych i dźwigniowych i wie jak dobrać odpowiedni układ mas korekcyjnych na etapie syntezy mechanizmu. AIR1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić syntezę strukturalną i geometryczną mechanizmów płaskich z uwzględnieniem konkretnych wymagań technicznych. AIR1A_U06 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi budować modele mechanizmów i maszyn w w programie komputerowym, dobierać ich parametry geometryczne i konstrukcyjne w celu uzyskania odpowiednich charakterystyk mechanicznych. AIR1A_U06 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe mechanizmy, wie jak sporządzić ich schematy kinematyczne i przeprowadzić klasyfikację strukturalną i funkcjonalną. + - + + - - - - - - -
M_W002 Wie jak wyznaczyć charakterystyki kinematyczne mechanizmów płaskich oraz przełożenia przekładni o osiach ruchomych i nieruchomych. + - + + - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich i wie jak wyznaczyć charakterystyki uogólnionych sił reakcji i uogólnionych sił równoważących. + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawy teoretyczne wyrównoważania mechanizmów wirnikowych i dźwigniowych i wie jak dobrać odpowiedni układ mas korekcyjnych na etapie syntezy mechanizmu. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić syntezę strukturalną i geometryczną mechanizmów płaskich z uwzględnieniem konkretnych wymagań technicznych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi budować modele mechanizmów i maszyn w w programie komputerowym, dobierać ich parametry geometryczne i konstrukcyjne w celu uzyskania odpowiednich charakterystyk mechanicznych. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1.Podstawy analizy i syntezy strukturalnej mechanizmów.
Mechanizmy w układach automatyki.
2.Podstawy syntezy geometrycznej mechanizmów płaskich.
Charakterystyki kinematyczne mechanizmów płaskich.
3.Podstawy analizy i syntezy kinematycznej przekładni.
4.Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów.
Wpływ tarcia na reakcje w parach kinematycznych mechanizmów.
5.Dobór układu układ mas korekcyjnych. Wyrównoważanie
wirników i mechanizmów dźwigniowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

1.Badanie struktury modeli mechanizmów w laboratorium.
2.Modelowanie komputerowe mechanizmów i wyznaczanie ich
charakterystyk kinematycznych i siłowych (program SAM).
3.Badanie przełożeń mechanizmów przekładni w laboratorium.
4.Wyrównoważanie wirnika. Wyrównoważanie mechanizmu
dźwigniowego. Kolokwium.

Ćwiczenia projektowe (8h):

1.Wydanie tematu indywidualnego zadania syntezy mechanizmu.
Zasady zapisu symbolicznego mechanizmów płaskich.
2.Rozwiązywanie zadania projektowego-synteza geometryczna
mechanizmu i analiza kinematyczna mechanizmu.
3.Rozwiązywanie zadania projektowego – dobór parametrów
mechanizmu ze względu na reakcje w parach kinematycznych.
4.Odbiór zadań projektowych. Kolokwium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej, wzbogaconej filmami i symulacjami komputerowymi odnoszącymi się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne: wymagana obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny cząstkowej za przygotowanie do ćwiczeń, wykonanie i zaliczenie sprawozdań, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Ćwiczenia projektowe: wymagana obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej ocen cząstkowej za przygotowanie do ćwiczeń, wykonanie i zaliczenie projektu, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenia poprawkowe można uzyskać w sesji egzaminacyjnej w terminach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia. Student może dwukrotnie podejmować próbę uzyskania zaliczenia w terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. Nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione należy odrobić z inną grupą. W szczególnych przypadkach braku takiej możliwości poprzez odpowiedź ustną bądź w formie pisemnej w zakresie treści programowych związanych z nieobecnością na zajęciach, w trakcie konsultacji, terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu mechaniki i znajomość podstawowych programów komputerowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Felis J., Jaworowski., Cieślik J.: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 1. Analiza Mechanizmów. AGH,
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
2.Felis J.,Jaworowski H.: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 2. Przykłady i zadania. AGH, Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2011.
3.Gronowicz A.: Podstawy analizy układów kinematycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2003.
4.Gronowicz A., Miller S.: Mechanizmy, Metody tworzenia zbiorów rozwiązań alternatywnych, Katalog
schematów strukturalnych i kinematycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
1997.
5.Kolovsky M. Z., Evgrafov A. N., Semenov A.Yu. Slousch A.V.: Advanced Theory of Mechanisms and
Machines. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000.
6.Morecki A., Oderfeld J.: Teoria maszyn i mechanizmów. PWN, Warszawa 1987.
7.Miller S.: Układy kinematyczne, Podstawy projektowania, WNT, Warszawa 1988.
8.Olędzki A.: Podstawy Teorii Maszyn i Mechanizmów. WNT, Warszawa 1987.
9.SAM (Simulation and Analysis of Mechanisms), opis programu.
10.Working Model, opis programu.
11.Własne materiały dydaktyczne.http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Felis J., Uhl T., Mańka M.: Urządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów maszynowych.
Patent PL 206661 B1, udziel. 2010.04.16.
2.Felis J., Flach A., Zbrowski A., Giesko T., Mężyk J. : Structure synthesis and mechanical parameters choice
for a manipulating mechanisms for acoustical measurements in anechoic chamber. Solid State
Phenomena-2009 vol. 147-149, s. 13-18.
3.Mańka M., Felis J. , Petko M., Uhl. T.: The new method of automatic balancing during operation.
Mechanika. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków-2003 t.22 z. 3 s. 347-354.
4.Zbrowski A., Samborski T., Kamisiński T., Flach A., Felis J.: Manipulator Portalowy do pozycjonowania
mikrofonu w komorze bezechowej. Patent PL 224581 B1, udziel. 2016.06.014.
5.Zbrowski A., Kamisiński T., Flach A., Felis J.: Układ do justowania osi manipulatora zwłaszcza do pomiarów
akustycznych w komorze bezechowej. Patent PL 219521 B1 udziel. 2014.09.23.
6. Uhl. T., Felis J.: Mechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu maszynowego. Patent PL
202018 B1, udziel. 2008.12.15.

Informacje dodatkowe:

Brak