Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-402-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć modułu student zapoznaje się z podstawowymi rodzajami połączeń stosowanych w budowie maszyn, z budową łożysk oraz wybranych przekładni mechanicznych a także poznaje metody obliczeniowe stosowane przy doborze oraz projektowaniu elementów maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstruowania maszyn i ich elementów AIR1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn AIR1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać elementy składowe maszyny uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne AIR1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych podlegających automatyzacji AIR1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę jego ciągłej aktualizacji AIR1A_K01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 20 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstruowania maszyn i ich elementów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać elementy składowe maszyny uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych podlegających automatyzacji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę jego ciągłej aktualizacji - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 64 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych.
Materiały konstrukcyjne – zastosowanie w budowie maszyn.
Połączenia nitowe.
Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane, klejone
Połączenia rozłączne. Połączenia gwintowe.
Połączenia kołkowe, sworzniowe, wieloboczne, wpustowe, klinowe
Połączenia odkształceniowe.
Podstawowe obliczenia elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych.
Wały i osie
Łożyska toczne.
Podstawy teorii tarcia. Łożyska ślizgowe
Sprzęgła.
Przekładnie mechaniczne – zastosowanie.
Geometria i kinematyka przekładni zębatych. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych przekładni zębatych.
Internetowe źródła informacji o dobieranych przekładniach.
Przekładnie ślimakowe.
Przekładnie pasowe i łańcuchowe.
Przekładnie śrubowe.
Elementy układów hydraulicznych w konstrukcjach mechanicznych
Przekładnie cierne
Komputer w projektowaniu i konstruowaniu maszyn.
Projektowanie form przemysłowych.
Projektowanie obiektów mechatronicznych.

Ćwiczenia projektowe (12h):
Podstawy konstrukcji maszyn

Dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów zespołu maszynowego.
Dobór i szczegółowa analiza pasowań i tolerancji w węzłach maszynowych.
Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Wykonanie projektu zespołu połączeń rozłącznych.
Wykonanie projektu wału maszynowego i jego łożyskowania
Obliczenia wytrzymałościowe pary korygowanych kół zębatych realizowane w formie ćwiczeń tablicowych.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie klasycznego wykładu tablicowego wzbogaconego o prezentacje multimedialne oraz pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadane projekty, konsultując je z prowadzącym. Omawiają zastosowane rozwiązania w trakcie zajęć, co ma wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Zaliczenie treści przekazywanych w trakcie wykładu realizowane jest w formie kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach projektowych oraz w trakcie egzaminu.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć studenci wykonują projekty wybranych złożeń elementów maszyn oraz piszą kolokwia weryfikujące wiedzę zdobytą w trakcie wykonywania projektów oraz wiedzę przekazaną w trkacie wykładów. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów i wszystkich kolokwiów. Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych jest średnią z ocen z projektów oraz kolokwiów.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący w uzgodnieniu ze studentami ustala jeden termin poprawkowy.
Do egzaminu mogą przystąpić jedynie te osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu, harmonogram opracowywania kolejnych jego etapów oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen z ćwiczeń projektowych (0,4) i egzaminu (0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach projektowych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń projektowych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z inżynierii materiałowej i wytrzymałości materiałów oraz mechaniki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osiński Z. – red.: Podstawy konstrukcji maszyn, W N – PWN, Warszawa
Szewczyk K.: Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa
Porębska M., Skorupa A.: Połączenia spójnościowe, W N – PWN
Barwell F. T.: Łożyskowanie. Warszawa, WNT
Maziarz M., Kuliński S.: Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm ISO UWND AGH Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Sikora W., Michalczyk K.: Komputerowa analiza wybranych właściwości eksploatacyjnych sprzęgieł łubkowych. Przegląd Mechaniczny, nr. 1, (2018), s. 21-25.
Michalczyk K.: Analiza właściwości tłumiących uchwytu z wkładką amortyzującą sprężyn śrubowych. Przegląd Mechaniczny, nr. 5, (2012), s. 21–24
Salwiński J., Michalczyk K.: Analiza wpływu technologii wykonania sprężyn śrubowych wycinanych z tulei cylindrycznych na ich właściwości użytkowe. Rozdział w: Podstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 1/3 / red. nauk. Michał Wasilczuk, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Gdańsk 2011, ISBN: 978-83-88579-82-0, s. 22–30
Michalczyk K.: Wyznaczenie naprężeń montażowych dla połączeń skurczowych w stanach przejściowych. Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch, vol. 24, (2005), no. 3 s. 205–210.

Informacje dodatkowe:

Brak