Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-602-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę w zakresie matematyki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań występujących w automatyce i robotyce AIR1A_W01 Egzamin
M_W002 ma wiedzę w zakresie fizyki konieczną, do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką AIR1A_W02 Egzamin
M_W003 ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów i maszyn, konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką AIR1A_W05 Egzamin
M_W004 ma wiedzę z komputerowego wspomagania projektowania oraz sieci komputerowych i baz danych, potrzebną do formułowania i rozwiązywania zagadnień z zakresu automatyki i robotyki AIR1A_W12 Egzamin
M_W005 ma wiedzę z przemysłowych systemów sterowania, potrzebną do formułowania i rozwiązywania problemów z automatyki i robotyki AIR1A_W10 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie matematyki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań występujących w automatyce i robotyce + - - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie fizyki konieczną, do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką + - - + - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów i maszyn, konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką + - - + - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę z komputerowego wspomagania projektowania oraz sieci komputerowych i baz danych, potrzebną do formułowania i rozwiązywania zagadnień z zakresu automatyki i robotyki - - - + - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę z przemysłowych systemów sterowania, potrzebną do formułowania i rozwiązywania problemów z automatyki i robotyki + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Zapoznanie się z stanem wiedzy oraz opis modelu matematycznego manipulatorów robotów przemysłowych pod kątem zastosowań przemysłowych

Wykłady przedstawiają obecny stan wiedzy na temat budowy, zastosowania oraz warunków eksploatacji robotów przemysłowych. W ramach prowadzonych zajęć przedstawiony zostaje opis matematyczny manipulatorów przemysłowych z otwartym łańcuchem kinematycznym. Obszernie analizowane są zagadnienia związane z zadaniem prostym i odwrotnym kinematyki oraz dynamiką. W ramach wykładów przedstawiane są również zagadnienia związane ze sterowaniem pod kątem zastosowań przemysłowych.

Ćwiczenia projektowe (10h):
Tworzenie modelu matematycznego przemysłowych manipulatorów z otwartym łańcuchem kinematycznym pod katem zastosowań przemysłowych

W ramach prowadzonych zajęć wymagane jest opracowanie modeli matematycznych manipulatorów przemysłowych z otwartym łańcuchem kinematycznym. Obszernie analizowane są zagadnienia związane z zadaniem prostym i odwrotnym kinematyki oraz dynamiką, w szczególności wykorzystując dynamiczne równania ruchu metoda Lagrange’a. W ramach ćwiczeń analizowane są również zagadnienia związane ze sterowaniem pod kątem wykorzystania wiedzy w warunkach przemysłowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z projektów realizowanych samodzielnie w ramach zajęć oraz Egzamin końcowy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość rachunku macierzowego, różniczkowego, podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Buratowski T.: Podstawy Robotyki, Uczelniane Wydawnictwa naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006.
2 Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, WNT, Warszawa, 1993.
3 Spong M. W., Vidysagar M.: Dynamika i sterowanie robotów, WNT, Warszawa, 1997.
4 Morecki A.: Podstawy robotyki, WNT, Warszawa, 2000.
5 Tchoń K.: Manipulatory i roboty mobilne, Akademicka oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak