Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane programowanie obiektowe - Delphi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-603-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami programowania z użyciem zintegrowanego środowiska Delphi/Lazarus

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu zagadnień programowania obiektowego niezbedną do projektowania własnych komponentów programistycznych, rozszerzających możliwości środowiska programistycznego. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę z zakresu współpracy programów w systemie operacyjnym, wymiany danych, współdzielenia pamięci. Zna konstrukcję i sposób korzystania z bibliotek DLL. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę w zakresie tworzenia i korzystania z grafiki wektorowej i filmów. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma wiedzę w zakresie projektowania i wykorzystania współczesnych systemów relacyjnych baz danych z rozproszonym modelem przetwarzania. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W005 Ma wiedzę w zakresie konstrukcji i sposobu funkcjonowania DDE oraz COM. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W006 Ma wiedzę o portach komunikacyjnych RS232, Centronix oraz USB. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W007 Ma wiedzę w zakresie sposobów komunikacji sieciowej z wykorzystaniem zarówno protokołu TCP/IP jak też protokołów innych warstw OSI. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W008 Ma wiedzę w zakresie kierunków rozwoju współczesnych systemów projektowania oprogramowania. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie stworzyć własne komponenty rozszerzające działanie systemu stosownie do potrzeb jakie stawia rozwiązywany problem informatyczny. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie korzystać z obecnych w systemie, a także tworzyć własne biblioteki DLL. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie przetwarzać oraz tworzyć grafikę wektorową, animację oraz klipy filmowe. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie tworzyć własne pakiety instalacyjne, wykorzystujące niestandardowe funkcje, integrujące się z mechanizmami zarządzania aplikacjami z systemu operacyjnego. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Umie projektować oraz implementować obsługę zewnętrznych relacyjnych baz danych z rozproszonym modelem przetwarzania. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Umie implementować we własnym programie obsługę komunikacji przez pory Centronix, RX 232 oraz USB. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Umie korzystać z obiektów Activex, modelu DDE oraz COM. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U008 Umie tworzyć oprogramowanie do obsługi sieci komputerowych z wykorzystaniem protokołów z różnych warstw stosu OSI do celu zarówno komunikacji jak i analizy budowy i funkcjonowania infrastruktury. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U009 Umie korzystać ze środowiska .net, a także migrować własne projekty do innych systemów RAD (Visual C++). Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U010 Umie analizować możliwości aktualnie dostępnych systemów programowania RAD, dobrać wybrane środowisko stosownie do własnych potrzeb oraz uwarunkowań obiektywnych. Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykorzystywać najnowsze środki techniki programistycznej do tworzenia oprogramowania zaspokajającego potrzeby własne lub zespołu. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Odczuwa potrzebę ciągłego poznawania szybko zmieniających się trendów w tworzeniu oprogramowania oraz nowych środowisk programistycznych. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu zagadnień programowania obiektowego niezbedną do projektowania własnych komponentów programistycznych, rozszerzających możliwości środowiska programistycznego. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu współpracy programów w systemie operacyjnym, wymiany danych, współdzielenia pamięci. Zna konstrukcję i sposób korzystania z bibliotek DLL. + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie tworzenia i korzystania z grafiki wektorowej i filmów. + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie projektowania i wykorzystania współczesnych systemów relacyjnych baz danych z rozproszonym modelem przetwarzania. + - + - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę w zakresie konstrukcji i sposobu funkcjonowania DDE oraz COM. + - + - - - - - - - -
M_W006 Ma wiedzę o portach komunikacyjnych RS232, Centronix oraz USB. + - + - - - - - - - -
M_W007 Ma wiedzę w zakresie sposobów komunikacji sieciowej z wykorzystaniem zarówno protokołu TCP/IP jak też protokołów innych warstw OSI. + - - - - - - - - - -
M_W008 Ma wiedzę w zakresie kierunków rozwoju współczesnych systemów projektowania oprogramowania. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie stworzyć własne komponenty rozszerzające działanie systemu stosownie do potrzeb jakie stawia rozwiązywany problem informatyczny. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie korzystać z obecnych w systemie, a także tworzyć własne biblioteki DLL. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie przetwarzać oraz tworzyć grafikę wektorową, animację oraz klipy filmowe. + - + - - - - - - - -
M_U004 Umie tworzyć własne pakiety instalacyjne, wykorzystujące niestandardowe funkcje, integrujące się z mechanizmami zarządzania aplikacjami z systemu operacyjnego. + - + - - - - - - - -
M_U005 Umie projektować oraz implementować obsługę zewnętrznych relacyjnych baz danych z rozproszonym modelem przetwarzania. + - + - - - - - - - -
M_U006 Umie implementować we własnym programie obsługę komunikacji przez pory Centronix, RX 232 oraz USB. + - + - - - - - - - -
M_U007 Umie korzystać z obiektów Activex, modelu DDE oraz COM. + - + - - - - - - - -
M_U008 Umie tworzyć oprogramowanie do obsługi sieci komputerowych z wykorzystaniem protokołów z różnych warstw stosu OSI do celu zarówno komunikacji jak i analizy budowy i funkcjonowania infrastruktury. + - + - - - - - - - -
M_U009 Umie korzystać ze środowiska .net, a także migrować własne projekty do innych systemów RAD (Visual C++). + - + - - - - - - - -
M_U010 Umie analizować możliwości aktualnie dostępnych systemów programowania RAD, dobrać wybrane środowisko stosownie do własnych potrzeb oraz uwarunkowań obiektywnych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystywać najnowsze środki techniki programistycznej do tworzenia oprogramowania zaspokajającego potrzeby własne lub zespołu. + - + - - - - - - - -
M_K002 Odczuwa potrzebę ciągłego poznawania szybko zmieniających się trendów w tworzeniu oprogramowania oraz nowych środowisk programistycznych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
 1. Analiza budowy klas, dziedziczenia i polimorfizmu – tworzenie własnych komponentów
 2. Biblioteki DLL – budowa i wykorzystanie
 3. Przegląd obiektów i komponentów do obsługi plików graficznych.
 4. Obsługa relacyjnych baz danych. Modele programów RBD
 5. Zaawansowana obsługa SQL – Obsługa wybranych systemów bazodanowych – MS SQL, PostgreSQL MySQL.
 6. Programy w modelu klient-serwer. Model COMM. (Model: client-server and COMM).
 7. Komunikacja urządzeniami poprzez porty RS232, Centronix i USB.
 8. Komponenty ActiveX.
 9. Problemy programowania aplikacji sieciowych.
 10. Programy sieciowe – SDK TCP/IP oraz Netware.
Ćwiczenia laboratoryjne (12h):
 1. Tworzenie komponentów użytkownika – obiektów standardowe, abstrakcyjne, potomne. Edytory właściwości.
 2. Biblioteki DLL – budowa i zasada działania – tworzenie własnych bibliotek DLL.
 3. Tworzenie grafiki bitmapowej i wektorowej.
 4. Tworzenie programów wieloma językowymi oraz pakietów instalacyjnych.
 5. Zaawansowana obsługa baz danych SQL na przykładzie MS SQL, PostgreSQL i MySQL.
 6. Obsługa portów RS232, Centronix i USB.
 7. Użytkowanie i tworzenie obiektów ActiveX.
 8. Obsługa protokołu TCP/IP – własne klienty i serwery TCP/IP.
 9. Zaawansowane programowanie dla analizy WWW.
 10. Środowisko .net – specyfika, tworzenie prostych aplikacji.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z zaliczenia laboratoriów i projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazana znajomość systemów RAD
(np. poprzez uczestnictwo w przedmiocie “Programowanie obiektowe – Delphi”)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wybrańczyk M.: Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych. Helion 2009.
Mościcki A.: Programowanie baz danych. Wyd. Helion 2006.
Pacheco X., Teixeira S.: Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty. Wyd. Helion 2005.
Kosma Z.: Grafika komputerowa w Delphi. Radom 2006.
Daniluk A.: RS 232C: praktyczne programowanie… Wyd. Helion, 2007.
Writing NetWare Applications with Delphi. http://support.novell.com/techcenter/articles/dnd19960804.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

Możliwość wcześniejszego zaliczenia laboratoriów na podstawie wyniku realizacji indywidualnego zadania oraz przedstawieniu własnych osiągnięć.