Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów informatycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-606-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnym podejściem do tworzenia systemów
informatycznych o średniej i dużej skali opartym o metody obiektowe i model w języku UML. Kurs
obejmuje procesy inżynierii oprogramowania, analizę wymagań, modelowanie w języku UML, obiektowe
wzorce projektowe, uruchamianie i testowanie, pracę grupową i ciągłą integrację oprogramowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie zasady obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna i rozumie pojęcie systemu informatycznego i główne problemy związane z procesem jego projektowania AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 zna ogólną organizację procesu projektowania oprogramowania; zna wiodące techniki i narzędzia typu CASE wspierające ten proces AIR1A_W12 Kolokwium
M_W004 zna podstawowe założenia koncepcji architektury systemu opartej na modelu (MDA), zna własności i rolę języka UML w tym kontekście AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 zna i rozumie strukturę modelu systemu informatycznego w języku UML 2.* AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 zna i rozumie przeznaczenie diagramów przypadków użycia, stosowane symbole i ich znaczenie AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W007 zna i rozumie przeznaczenie diagramów sekwencji, stosowane symbole i ich znaczenie, zna rolę diagramu sekwencji w procesie modelowania struktury na podstawie przypadków użycia, zna rolę diagramu sekwencji w procesie modelowania interakcji realizujących przypadki użycia AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W008 zna i rozumie przeznaczenie diagramów klas i obiektów, stosowane symbole i ich znaczenie AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W009 zna i rozumie przeznaczenie diagramów maszyny stanowej, stosowane symbole i ich znaczenie AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W010 zna i rozumie przeznaczenie diagramów czynności, stosowane symbole i ich znaczenie AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W011 zna i rozumie przeznaczenie diagramów interfejsu użytkownika (paneli), stosowane symbole, ich znaczenie isposób powiązania z innymi elementami modelu AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W012 zna i rozumie podstawowe obiektowe wzorce projektowe (Singleton, Multipleton, Iterator, Obserwator, Stan, Composite) AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W013 zna podstawowe cykle życia systemów i metodyki projektowe AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W014 zna podstawowe metody uruchamiania i testowania systemów informatycznych AIR1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zastosować zasady obiektowego podejścia do projektowania oprogramowania AIR1A_U04, AIR1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi dokonać analizy problemu i zaplanować ogólny przebieg jego rozwiązania w postaci projektu systemu informatycznego, dobrać technologie i narzędzia jego realizacji AIR1A_U04, AIR1A_U09 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi zbudować model systemu informatycznego w języku UML, wykorzystując diagramy przypadków użycia,sekwencji, klas i obiektów, maszyny stanowej i czynności AIR1A_U04, AIR1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 potrafi dokonać uruchomienia i symulacji modelu w środowisku udostępnianym przez stosowane narzędzia (IBM Rhapsody lub inne) AIR1A_U04, AIR1A_U09 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 potrafi zrealizować uruchamianie i testowanie systemu różnymi metodami (logowanie danych, debugger, profiler, asercje, kod testujący, automatyczne narzędzia testujące) AIR1A_U04, AIR1A_U09 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 potrafi dobrać i zastosować wzorce projektowe odpowiednio do rozwiązywanego problemu AIR1A_U04, AIR1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi zaplanować działania zmierzające do realizacji złożonego projektu systemu informatycznego AIR1A_K02 Wykonanie projektu
M_K002 potrafi pracować samodzielnie i w małych zespołach nad realizacją zadania informatycznego AIR1A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie zasady obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania + - + - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie pojęcie systemu informatycznego i główne problemy związane z procesem jego projektowania + - + - - - - - - - -
M_W003 zna ogólną organizację procesu projektowania oprogramowania; zna wiodące techniki i narzędzia typu CASE wspierające ten proces + - + - - - - - - - -
M_W004 zna podstawowe założenia koncepcji architektury systemu opartej na modelu (MDA), zna własności i rolę języka UML w tym kontekście + - + - - - - - - - -
M_W005 zna i rozumie strukturę modelu systemu informatycznego w języku UML 2.* + - + - - - - - - - -
M_W006 zna i rozumie przeznaczenie diagramów przypadków użycia, stosowane symbole i ich znaczenie + - + - - - - - - - -
M_W007 zna i rozumie przeznaczenie diagramów sekwencji, stosowane symbole i ich znaczenie, zna rolę diagramu sekwencji w procesie modelowania struktury na podstawie przypadków użycia, zna rolę diagramu sekwencji w procesie modelowania interakcji realizujących przypadki użycia + - + - - - - - - - -
M_W008 zna i rozumie przeznaczenie diagramów klas i obiektów, stosowane symbole i ich znaczenie + - + - - - - - - - -
M_W009 zna i rozumie przeznaczenie diagramów maszyny stanowej, stosowane symbole i ich znaczenie + - + - - - - - - - -
M_W010 zna i rozumie przeznaczenie diagramów czynności, stosowane symbole i ich znaczenie + - + - - - - - - - -
M_W011 zna i rozumie przeznaczenie diagramów interfejsu użytkownika (paneli), stosowane symbole, ich znaczenie isposób powiązania z innymi elementami modelu + - + - - - - - - - -
M_W012 zna i rozumie podstawowe obiektowe wzorce projektowe (Singleton, Multipleton, Iterator, Obserwator, Stan, Composite) + - + - - - - - - - -
M_W013 zna podstawowe cykle życia systemów i metodyki projektowe + - + - - - - - - - -
M_W014 zna podstawowe metody uruchamiania i testowania systemów informatycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować zasady obiektowego podejścia do projektowania oprogramowania - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać analizy problemu i zaplanować ogólny przebieg jego rozwiązania w postaci projektu systemu informatycznego, dobrać technologie i narzędzia jego realizacji - - + + - - - - - - -
M_U003 potrafi zbudować model systemu informatycznego w języku UML, wykorzystując diagramy przypadków użycia,sekwencji, klas i obiektów, maszyny stanowej i czynności - - + + - - - - - - -
M_U004 potrafi dokonać uruchomienia i symulacji modelu w środowisku udostępnianym przez stosowane narzędzia (IBM Rhapsody lub inne) - - + + - - - - - - -
M_U005 potrafi zrealizować uruchamianie i testowanie systemu różnymi metodami (logowanie danych, debugger, profiler, asercje, kod testujący, automatyczne narzędzia testujące) - - + + - - - - - - -
M_U006 potrafi dobrać i zastosować wzorce projektowe odpowiednio do rozwiązywanego problemu - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi zaplanować działania zmierzające do realizacji złożonego projektu systemu informatycznego - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi pracować samodzielnie i w małych zespołach nad realizacją zadania informatycznego - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Wykład dotyczy zagadnień:

 • inżynieria oprogramowania jako dziedzina
 • proces projektowania oprogramowania
 • narzędzia CASE
 • projektowanie systemów w języku UML wraz z dyskusją przykładu kompletnego systemu
 • diagramy przypadków użycia
 • diagramy klas i obiektów
 • diagramy zachowania i stanu
 • metodyki realizacji systemów
 • obiektowe wzorce projektowe
 • inżynieria wahadłowa z wykorzystaniem narzędzi
 • metody testowania oprogramowania

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują:

 • zapoznanie się z wybranym systemem wspierającym projektowanie i testowanie systemów (IBM Rhapsody)
 • indywidualna praca studentów nad wspólnie realizowanym przykładem projektu systemu informatycznego w języku UML, z wykorzystaniem diagramów: przypadków użycia, sekwencji, klas i obiektów, maszyny stanowej i czynności
 • uruchomienie i symulację modelu w środowisku IBM Rhapsody
 • testowanie z użyciem logowania danych, asercji
 • testowanie jednostek (klas) z użyciem kodu testującego wygenerowanego automatycznie (JUnit)
 • automatyczne testowanie w środowisku IBM Rhapsody z użyciem diagramów sekwencji

Ćwiczenia projektowe (8h):

Ćwiczenia projektowe obejmują wykonanie indywidualnie lub w grupach 2-osobowych modelu UML prostego programu zorganizowanego obiektowo.
Przykładowe tematy:

 • Obsługa złożonego urządzenia (pralka, bankomat, odtwarzacz plików muzycznych, itp.)
 • System rezerwacji połączeń lotniczych i sprzedaży biletów
 • Komis samochodowy
 • Wypożyczalnia (książek, filmów, itp.)

Po zakończeniu modelowania zadaniem jest uruchomienie i symulacja modelu w środowisku IBM Rhapsody, a następnie przygotowanie przypadków testowych i przetestowanie wybranych aspektów systemu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie zadań zleconych w trakcie zajęć i
zaliczenie testu znajomości języka UML.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest wykonanie projektu i przedstawienie go do oceny,
połączone z uzasadnieniem zastosowanych rozwiązań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny ćwiczeń laboratoryjnych (40%) i projektu (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne wykonanie zaległych zadań i przedstawienie do oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność sprawnego programowania obiektowego w języku C++

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML – przewodnik użytkownika. WNT, Warszawa 2002
 • Gamma E., Helms R., Johnson R., Vlissides J.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995
 • Miękina L.: Inżynieria Oprogramowania, UWND AGH, Kraków, 2009, SU 1707
 • Binder R.: Testowanie systemów obiektowych . Warszawa, WNT 2003
 • Stroustrup B.: Język C++. Warszawa, WNT 2002
 • Gregoire M., Professional C++, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2014
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Miękina L.: Inżynieria Oprogramowania, UWND AGH, Kraków, 2009, SU 1707

Informacje dodatkowe:
 1. Kolokwium zaliczeniowe odnosi sie do zagadnień poruszanych na ćwiczeniach i ma wpływ na
  ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych