Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki informacyjne w praktyce inżynierskiej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-608-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Iwaniec Joanna (jiwaniec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć prowadzonych w ramach modułu jest zapoznanie słuchaczy kursu z podstawami budowy i działania sieci komputerowych i baz danych oraz wykorzystanie tych wiadomości do budowy prostych serwisów informacyjnych. Każdy student otrzymuje na serwerze wspomagającym prowadzenie zajęć indywidualne konto, na którym testuje sposób działania poszczególnych protokołów i usług sieciowych, uczy się projektowania i obsługi relacyjnych baz danych i realizuje indywidualny projekt interaktywnego serwisu informacyjnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe struktury, modele oraz techniki wykorzystywane w systemach sieciowych. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe struktury danych oraz narzędzia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w systemach bazodanowych AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna metody oraz narzędzia pozwalające na dostęp i przetwarzanie danych w środowisku sieciowym. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejęność wykorzystania protokołów sieciowych do pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych. AIR1A_W12, AIR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada umiejętność konfiguracji oraz wykorzystywania narzędzi pracujących w środowisku sieciowym. AIR1A_W12, AIR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi projektować, administrować oraz wykorzystywać proste struktury baz danych AIR1A_W12, AIR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe struktury, modele oraz techniki wykorzystywane w systemach sieciowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe struktury danych oraz narzędzia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w systemach bazodanowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody oraz narzędzia pozwalające na dostęp i przetwarzanie danych w środowisku sieciowym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejęność wykorzystania protokołów sieciowych do pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność konfiguracji oraz wykorzystywania narzędzi pracujących w środowisku sieciowym. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi projektować, administrować oraz wykorzystywać proste struktury baz danych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych.

  Definicje sieci komputerowych. Zasady przesyłania danych w sieciach komputerowych. Warstwowe architektury sieciowe: model ISO-OSI. Rodzaje topologii fizycznych i klasyfikacje sieci komputerowych. Transmisja sygnałów w sieciach komputerowych: przewodowe i bezprzewodowe media transmisyjne. Protokół TCP/IP.

 2. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych.

  Podstawowe definicje i założenia systemów relacyjnych. Omówienie podstaw algebry zbiorów oraz wynikające z nich założenia dla systemów relacyjnych.

 3. Usługi sieciowe – praca zdalna.
 4. Usługi sieciowe – system WWW, język HTML, przesyłanie plików i protokół FTP.
Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
 1. Praca zdalna: usługi telnet i SSH, praca w systemie Linux.
 2. Projektowanie i tworzenie stron www: HTML + CSS.
 3. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie relacyjną bazą danych z zastosowaniem języka SQL.
 4. Praca w systemie bazodanowym Podstawowe narzędzia do pracy w systemie relacyjnym. Tworzenie struktury danych, praca z danymi na zadanych przykładach.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący wyjaśnia ewentualne wątpliwości i pomaga w wypracowaniu indywidualnych rozwiązań.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia poszczególnych zajęć laboratoryjnych jest rozwiązanie zadanych przez prowadzącego zadań. Na kolejnych zajęciach wykonanie zadań jest dokumentowane poprzez umieszczenie sprawozdania lub innych wymaganych dokumentów elektronicznych (np. strony HTML, szablonu CSS) lub zaprojektowanie i opracowanie relacyjnej bazy danych na indywidualnym koncie, które każdy student otrzymuje na serwerze wspomagającym prowadzenie zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Materiały dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia są dostępne na serwerze wspomagającym prowadzenie zajęć z przedmiotu (chronione hasłem udostępnianym studentom). Studenci mają dostęp do materiałów dydaktycznych i kont indywidualnych zarówno z sieci uczelnianej jak i poza niej. Tryb konsultacji projektów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studenta – konsultacje odbywają się podczas godzin kontaktowych na uczelni lub zdalnie (przy pomocy poczty elektronicznej). W związku z tym nieobecność na zajęciach powinna być nadrobiona w ramach pracy własnej studenta i wspomagana niezbędnymi konsultacjami u prowadzącego laboratoria.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku ogólnego przeznaczenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Kurowski: Wykorzystanie technik informacyjnych w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.
2. P. Kurowski: Sieci komputerowe i bazy danych dla mechaników, Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2006.
3. J. Giergiel, M. Giergiel, K. Kurc: Sieci komputerowe i bazy danych: wykłady i laboratoria, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2010.
4. L. Welling, L. Thomson: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V, Helion, 2017.
5. J. Duckett: HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Podręcznik Front-End Developera, Helion, 2018.
6. J. F. Kurose, K. W. Ross: Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Wydanie V (Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th Edition), Helion, 2010.
7. M. Sportack: Sieci komputerowe – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999.
8. T. Parker, M. Sportack: TCP/IP – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999.
9. Kurs HTML – darmowe szkolenie: tworzenie stron internetowych, http://www.kurshtml.edu.pl/index.html.
10. W3Schools Online Web Tutorials, https://www.w3schools.com.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje, w których wykorzystywano medyczne systemy bazodanowe (bazy danych sygnałów EKG) i systemy informacyjne:

1. M. Apostoł, J. Cieślik, A. Gawor, J. Iwaniec, M. Iwaniec, A. Izworski, D. Mukrecki, J. Wesół, W. Wszołek: Selected issues of signal analysis and bioengineering, Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2016.
2. J. Iwaniec, M. Iwaniec: Heart work analysis by means of recurrence-based methods, Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, vol. 18, no. 4, 2017, s. 89–96.
3. J. Iwaniec, M. Iwaniec: Application of recurrence-based methods to heart work analysis, Advances in Technical Diagnostics, Applied Condition Monitoring, vol. 10, 2017, s. 343–352.# *

Informacje dodatkowe:

Brak