Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przemysłowe systemy sterowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-701-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Flaga Stanisław (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci w ramach zajęć zapoznają się z realizacją prostych projektów z zakresu automatyzacji procesów począwszy od fazy projektowej, a skończywszy na implementacji oprogramowania sterującego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiądzie wiedzę w zakresie automatyki i sterowania prostymi układami AIR1A_W11, AIR1A_W09 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi projektować proste układy automatyki dla różnych gałęzi przemysłu AIR1A_U07, AIR1A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera automatyka AIR1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Potrafi określić priorytety podczas realizacji wykonywanych zadań dotyczących projektowania i uruchamiania systemu sterowania AIR1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 14 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiądzie wiedzę w zakresie automatyki i sterowania prostymi układami + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi projektować proste układy automatyki dla różnych gałęzi przemysłu - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera automatyka + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi określić priorytety podczas realizacji wykonywanych zadań dotyczących projektowania i uruchamiania systemu sterowania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1.Inżynieria sterowania w systemach otwartych i zamkniętych
2. Systemy hierarchiczne i rozproszone. Warstwy sterowania
3. Sterowniki przemysłowe, ich budowa, typy i programowanie
4. Dobór elementów do systemu sterownikowego, wpływ otoczenia (tor pomiarowy, przetworniki pomiarowe, dobór kart we/wy)
5. Programowanie drabinkowe
6. Struktury językowe w sterownikach
7. Praktyczna realizacja regulatora PID w sterowniku
8. Wybór struktury programu i wytyczne do tworzenia czasowo optymalnego oprogramowania
9. Metody przesyłania danych pomiędzy sterownikami oraz sieci przemysłowe w PLC

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):

1. Podłączanie wejść i wyjść wybranego sterownika PLC
2. Wykorzystanie podstawowych instrukcji do programowania sterowników.
3. Wykorzystanie podstawowych instrukcji do programowania sterowników: zegar
4. Wykorzystanie podstawowych instrukcji do programowania sterowników: licznik
5. Pisanie programu na podstawie algorytmu procesu
6. Realizacja operacji matematycznych w sterowniku

Ćwiczenia projektowe (8h):

Student samodzielnie definiuje zadanie projektowe w oparciu o założenia przedstawione przez prowadzącego.
W wyniku przeprowadzonego projektu student powinien stworzyć:
- schemat funkcjonalny z dobranymi elementami i układami automatyki,
- algorytm sterowania w postaci grafu SFC lub wybranego diagramu UML,
- oprogramowanie sterownika.

Oprócz dokumentacji student powinie przedstawić symulację działania zaprojektowanego systemu sterowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – możliwe kolokwium z materiału przedstawionego na wykładzie. Jego przeprowadzenie jest opcjonalne.
Ćwiczenia laboratoryjne: średnia ocen z aktywności na zajęciach oraz przeprowadzonych kolokwiów – dodatkowo w ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują projekty w dwuosobowych grupach. Ocena z projektu stanowi odrębny składnik oceny końcowej.
Egzamin

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 75% oceny z egzaminu + 25% ocena z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z tego samego cyklu możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą przy czym ograniczeniem jest maksymalna liczba studentów mieszczących się w laboratorium.
W szczególnych przypadkach losowych możliwe jest zaliczenie indywidualne – przypadek losowy musi być udokumentowany.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z podstaw automatyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Norma PN EN 61131-3 Sterowniki programowalne. Języki programowania.
2. Pakiety CX One firmy OMRON, VersaMax firmy GE FANUC, STEP 7 firmy SIEMENS.
3. Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. Wydawnictwo BTC Legionowo 2008.
4. Dominik I., Flaga S.: PLC’s programming with examples. Wydawnictwo Delta. Kraków 2011.
5. Kwaśniewski J.: Programowalny sterownik SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej. Wydawnictwo BTC Legionowo 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. FLAGA S. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC,
2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6,
2. FLAGA S., DOMINIK I. Sterowanie wybranymi napędami z wykorzystaniem sterowników PLC, Kraków: AGH, 2013 — 146 s — Bibliogr. s. 130–132, — ISBN: 978-83-62139-56-9
3. FLAGA S., GRZYBEK D., JURKIEWICZ A. Wybrane zagadnienia z automatyki i robotyki, Kraków 2016, Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ;. — Bibliogr. s. 98–102. — ISBN: 978-83-64755-21-7,
4. FLAGA S., Giesko T., KOWAL J., NAWROCKI M., SIOMA A.: Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations, ATTI 2012 Advanced Technologies in Textile Industry, International Conference, Hmelnickij, Ukraïna.
5. NAWROCKI M., FLAGA S. Trends in robotics development, KraSyNT 2015, ISBN: 978-83-64755-18-7

Informacje dodatkowe:

Brak