Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy pomiarowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-102-AM-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Orkisz Paweł (orkisz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z pakietami narzędzi służącym do zarządzania i programowania systemów kontrolno-pomiarowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia z zakresu funkcjonowania systemów pomiarowych i tworzenia rozbudowanych systemów pomiarowych. AIR2A_W02 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Zna zasady doboru elementów i parametrów składowych toru pomiarowego. AIR2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W003 Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych i rozbudowanych systemów pomiarowo-sterujących AIR2A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zestawić elementy składowe toru pomiarowego. Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych systemów pomiarowych. AIR2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie zaprojektować i zaprogramować system cyfrowy w celu rozwiązania przedstawionego problemu sterowania, akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych. AIR2A_U03, AIR2A_U07 Sprawozdanie,
Projekt
M_U003 Umie zbudować wielotorowy system pomiarowy pozwalający na automatyczne raportowanie. AIR2A_U03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia z zakresu funkcjonowania systemów pomiarowych i tworzenia rozbudowanych systemów pomiarowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady doboru elementów i parametrów składowych toru pomiarowego. + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych i rozbudowanych systemów pomiarowo-sterujących + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zestawić elementy składowe toru pomiarowego. Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych systemów pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zaprojektować i zaprogramować system cyfrowy w celu rozwiązania przedstawionego problemu sterowania, akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zbudować wielotorowy system pomiarowy pozwalający na automatyczne raportowanie. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 44 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

Tematyka wykładu
Wprowadzenie do wirtualnych przyrządów pomiarowych,
Nawigacja w LabVIEW, tworzenie VI,
Grupowanie danych, zarządzanie zasobami,
Tworzenie aplikacji modułowych,
Podstawowe modele i techniki programowania,
Podstawy pomiarów i akwizycji danych, techniki synchronizacji,
Obsługa zdarzeń, obsługa błędów,
Sterowanie interfejsem użytkownika,
Operacje na plikach, tworzenie podprogramów,
Tworzenie i dystrybucja aplikacji, preinstalacja aplikacji na urządzenia z procesorem RT,
Pomiary sygnałów analogowych za pomocą komputerowych modłów akwizycji danych,
Pomiary i generowanie sygnałów cyfrowych za pomocą komputerowych modłów akwizycji
danych.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Ćwiczenia laboratoryjne podzielono na dwie części. Pierwszą związaną z nabyciem umiejętności
praktycznych programowania systemów pomiarowych z wykorzystaniem pakietu LabVIEW.
Drugą związaną z opracowaniem i realizacją własnego toru pomiarowego.
Tematyka
1. Zapoznanie się z pakietem Measurement & Automation Explorer (MAX), konfiguracja
urządzeń w programie MAX,
2. Używanie pomocy, debagowanie kodu źródłowego, operacje na tablicach, klastry, definicja typu,
3. Używanie menagera projektów, zmienne lokalne, zmienne globalne,
4. Definiowanie kolejek i zmiennych lokalnych, podstawy pomiarów,
5. Definiowanie limitów wyświetlanych przebiegów, zmiany właściwości okna VI,
6. Budowa toru pomiarowego dla wybranej wielkości nie elektrycznej z uwzględnieniem dynamiki procesu,
Zakres ćwiczeń obejmuje:
• dobór przetwornika pomiarowego,
• dobór układu kondycjonowania,
• dobór modułu pomiarowego,
• projekt i wykonanie programu komputerowego do pomiaru i akwizycji danych,
• analizę danych zarejestrowanych w trakcie eksperymentu laboratoryjnego,
• wykonanie raportu z przeprowadzonych pomiarów i wykonanych analiz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład realizowany jest w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o praktyczną prezentację rozwiązań związanych z omawianym zagadnieniem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący pomaga w wyborze implementowanych metod oraz wskazuje możliwe problemy.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
W trakcie zajęć prowadzący ustala aktywności (testy, sprawozdania, ćwiczenia praktyczne) za których realizację student otrzymuje punkty. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zdobycie co najmniej połowy punktów (35,5/70). Informacja o sposobie oceniania ćwiczenia (przypisania punktów do aktywności) jest podawana uczestnikom na początku zajęć. W takcie zajęć istnieje możliwość uczestnictwa w dodatkowych aktywnościach pozwalających osobom nieobecnym nadrobić stracone punkty.
Egzamin:
Do egzaminu jest dopuszczony każdy uczestnik zajęć. Egzamin składa się z części testowej oraz praktycznej.
Osoby posiadające certyfikat CLAD potwierdzający znajomość środowiska LabView mogą zostać zwolnione z części teoretycznej egzaminu. Osoby które nie zdały egzaminu za pierwszym razem magą przystąpić do jego poprawy w terminie ustalonym z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykłady podzielono na dwie części. Pierwszą ukierunkowaną na zapoznanie się z pakietem służącym do zarządzania i programowania systemów pomiarowych. Drugą ukierunkowaną na zdobycie wiedzy w zakresie realizacji układów i systemów pomiarowych. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane przez prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jako średnia ważona ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu w proporcji przedstawionej uczestnikom na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiana nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Po konsultacji z prowadzącym istnieje możliwość odrobienia ćwiczeń z inną grupą, lub w przypadku nie więcej niż dwóch nieobecności realizacja zadań zastępczych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot Metrologia i techniki pomiarowe

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Chwaleba A., Czajewski J.: Przetworniki pomiarowe i defektoskopowe
2 Robert H. King, 2009, Introduction to data acquisition with LabVIEW.
3 LabVIEW Core 1, Core 2
4 Turkowski M.: Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe
5 Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe
6 Szumielewicz B., Słomski B., Tyburski W.: Pomiary elektroniczne w technice
7 Dally J. W., Rile W. F.: Instrumentation for engineering measurements
8 Bentley J. P.: Principles of measurement systems

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badania specjalne części mechanicznej maszyn wyciągowych — Special study of the mechanical part of hoisting machines / Marian WÓJCIK, Jacek SNAMINA, Tomasz ROKITA, Paweł ORKISZ // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1. — S. 54–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

Wybrane zagadnienia z badań eksperymentalnych i symulacyjnych — [Selected topics of experimental and simulation studies] Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Automatyzacji Procesów, 2016. — 126 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ; 21). — Bibliogr. s. 115–122. — ISBN: 978-83-64755-23-1

Informacje dodatkowe:

Brak