Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wielozadaniowe systemy operacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-406-AM-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Flaga Stanisław (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pogłębi wiedzę na temat wykorzystania systemów UNIX (LINUX) i Windows. Zapozna się z tworzeniem skryptów w powłoce Linux oraz Power Shell Windows z ukierunkowaniem na automatyzację procesów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady budowy wyrażeń regularnych AIR2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna składnię i zasady tworzenia skryptów powłoki w systemie LINUX i RT-LINUX AIR2A_W05, AIR2A_W06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna architekturę systemów z rodziny Windows oraz potrafi przeprowadzić wybrane czynności administracyjne w systemie oraz wykorzystać go do współpracy z wybranymi urządzeniami automatyki AIR2A_W05, AIR2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować Windows Power Shell do przeprowadzania wybranych operacji w systemie Windows AIR2A_U05, AIR2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wykorzystać kompunikację międzyprocesową do komunikacji z elementami i urządzeniami automatyki i robotyki. AIR2A_U07, AIR2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady budowy wyrażeń regularnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna składnię i zasady tworzenia skryptów powłoki w systemie LINUX i RT-LINUX + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna architekturę systemów z rodziny Windows oraz potrafi przeprowadzić wybrane czynności administracyjne w systemie oraz wykorzystać go do współpracy z wybranymi urządzeniami automatyki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować Windows Power Shell do przeprowadzania wybranych operacji w systemie Windows - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać kompunikację międzyprocesową do komunikacji z elementami i urządzeniami automatyki i robotyki. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Wyrażenia regularne – własności wyrażeń regularnych, zakres zastosowań, przykłady (2 h).
2. Architektura i polecenia systemów UNIX – o podobnych (2 h).
3. Skrypty powłoki n a przykładzie powłoki BASH – zasady budowy skryptów, podstawowe
konstrukcje językowe, przykłady (2 h).
4. Architektura systemów z rodziny Windows (2 h).
5. Windows Power Shell – właściwości, polecenia, różnice w stosunku do cmd, przykłady (1 h).
6. Komunikacja międzyprocesowa w systemach Windows – architektura, opis, przykłady (1 h).
7. Przygotowanie do samodzielnego projektu na przykładzie opracowania skryptu archiwizacji
zmodyfikowanych plików z wybranych katalogów do wybranej lokalizacji – Windows Power Shell
– projekt + wykonanie (1 h).

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Obsługa konta użytkownika w systemie operacyjnym LINUX.
2. Podstawy administracji systemem LINUX.
3. Udostępnianie zasobów w systemie LINUX.
4. Wyrażenia regularne – rozwiazywanie zadań.
5. Skrypty powłoki – rozwiązywanie indywidulnych zadań.
6. Podstawy administracji systemami z rodziny Windows.
7,9. Skrypty w Windows Power Shell – rozwiązywanie zadań.
10,11. Komunikacja międzyprocesowa w systemach z rodziny Windows na przykładzie prostego
systemu SCADA
12,13. Udostępnianie wybranych zasobów napotrzeby elementów automatyki.
14,15. Realizacja indywidulanych projektów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – możliwe kolokwium z materiału przedstawionego na wykładzie. Jego przeprowadzenie jest opcjonalne oraz samodzielny projekt.
Ćwiczenia laboratoryjne: średnia ocen z aktywności na zajęciach oraz przeprowadzonych kolokwiów – dodatkowo w ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują projekty w dwuosobowych grupach. Ocena z projektu stanowi odrębny składnik oceny końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych.
2. Ocena z wykładu jest oceną za samodzielnie wykoponany i oddany projekt.
OCENA KOŃCOWA jest średnią arytmetyczną oceny z laboratorium i oceny z wykładu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z tego samego cyklu możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą przy czym ograniczeniem jest maksymalna liczba studentów mieszczących się w laboratorium.
W szczególnych przypadkach losowych możliwe jest zaliczenie indywidualne – przypadek losowy musi być udokumentowany.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot “Techniki Informatyczne” lub podobny

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bach M. J: Budowa Systemu Operacyjnego Unix
2. Lal K., Rak T.: Orkisz K.: RTLinux System Czasu Rzeczywistego.
3. Lister A., Eager R.: Wprowadzenie Do Systemów Operacyjnych
4. Flaga S.: Wykład
5. Silberschatz A, James L. Peterson,Peter B. Galvin: Podstawy Systemów Operacyjnych
6. Stallings W.: Organizacja i Architektura Systemu Komputerowego.
7. Internet (Budowa systemu Linux).
8. Internet (Budowa systemu QNX).
9. Internet (Budowa systemu Windows).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Archiving and providing access to process variables using the WEB / Stanisław FLAGA // W: ICCC’2004 : 5\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 303–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.
2. Increasing prevalence and incidence of multiple sclerosis in Poland / Waldemar Brola, Piotr Sobolewski, Stanisław FLAGA, Małgorzata Fudala, Konrad Jantarski // Neurologia i Neurochirurgia Polska = Polish Journal of Neurology and Neurosurgery ; ISSN 0028-3843. — 2017 vol. 51 iss. 1, s. 82–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-20
3. Laboratory system for gathering and sharing process variables / Stanisław FLAGA, Janusz PLUTA // W: ICCC’2009 : 10\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May, 24–27, 2009 / eds. Andrzej KOT. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH – Univesity of Science and Technology, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772-51-5. — S. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.
4. Monitorowanie i udostępnianie wartości zmiennych procesowych z laboratorium napędów i sterowania hydraulicznego — Monitoring and providing access to values of process variables from a laboratory of hydraulic drives and control / Stanisław FLAGA, Janusz PLUTA // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2008 R. 28 nr 6, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Summ., Zsfassung., Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Brak