Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe w zakresie automatyki i metrologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-408-AM-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sapiński Bogdan (deep@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje omówienie zasada przygotowania i opracowania pracy dyplomowej oraz prezentacji przez studenta etapów jej realizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 -umiejętność opracowania dokumentu będącego podsumowaniem prac badawczych lub projektowych od strony merytorycznej i edytorskiej, - umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, - umiejętność pracy zespołowej, - umiejętność prezentacji wyników własnych i cudzych opracowań, zadań, - umiejętność wykorzystania wiedzy z innych przedmiotów, - umiejętność dostosowywania własnych działań do warunków formalnych, - umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. AIR2A_W06, AIR2A_W05, AIR2A_W04, AIR2A_W07, AIR2A_W02, AIR2A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność opracowania merytorycznego i edytorskiego tekstu pracy dyplomowej Umiejętność przygotowania wystąpienia omawiającego efekty pracy AIR2A_U08, AIR2A_U07, AIR2A_U05, AIR2A_U04, AIR2A_U06, AIR2A_U03 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Umiejętność powiązania wiedzy z różnych dyscyplin. AIR2A_U02
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w przemyśle. AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 -umiejętność opracowania dokumentu będącego podsumowaniem prac badawczych lub projektowych od strony merytorycznej i edytorskiej, - umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, - umiejętność pracy zespołowej, - umiejętność prezentacji wyników własnych i cudzych opracowań, zadań, - umiejętność wykorzystania wiedzy z innych przedmiotów, - umiejętność dostosowywania własnych działań do warunków formalnych, - umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność opracowania merytorycznego i edytorskiego tekstu pracy dyplomowej Umiejętność przygotowania wystąpienia omawiającego efekty pracy - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętność powiązania wiedzy z różnych dyscyplin. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w przemyśle. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (10h):
 1. 1. Podanie metodyki pisania pracy dyplomowej, co ma zawierać, układ, na co zwrócić uwagę
  2. Omówienie strony edytorskiej pracy. Jak ustrzec się najczęstszych błędów
  3. Wytyczne do przygotowanie dobrej prezentacji.
  4. Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego
  5. Dyskusja nad prezentacją pracy wygłoszoną przez studentów

 2. Zajęcia seminaryjne są związane ściśle z tematyką prac dyplomowych. W pierwszym referacie-prezentacji student opisuje założenia pracy dyplomowej oraz wyniki realizacji
  projektu przejściowego. Natomiast w drugim wystąpieniu przedstawia swój projekt, aktualne osiągnięcia oraz aktualne problemy związane z realizacją pracy; proponuje ich rozwiązanie i uzasadnia swoje racje. Po prezentacji odpowiada na pytania prowadzącego i innych dyplomantów.
  Prowadzący ocenia wystąpienie od strony merytorycznej, jak i strony formalnej, tj. zwięzłości i przejrzystości wypowiedzi,przygotowania do dyskusji czy poprawności językowej. W czasie zajęć studenci biorą udział w symulowanych obronach, przybierając rożne role, od dyplomanta do przewodniczącego komisji dyplomowej i zapoznają się z listą możliwych pytań egzaminacyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie 2 prezentacji obrazujących postępy w realizacji pracy.
Ocena końcowa uwzględnia: sposób prezentowania, odpowiedzi na uwagi i pytania prowadzącego zajęcia oraz pozostałych uczestników seminarium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Obecność na seminariach obowiązkowa.
2. Ocena prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest 1 nieobecność usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie).
Forma wyrównania zaległości zostanie ustalona indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Strona internetowa z wytycznymi do pisania pracy.
2.Strona internetowa z wytycznymi do dobrej prezentacji
3. Hindle T., Sztuka prezentacji_. Wydawnictwo Wiedza i śycie, Warszawa 2000.
4. Negrino T.,
PowerPoint. Tworzenie prezentacji_. Projekty, Wydawnictwo HELION,
Gliwice 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak