Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie badań i wykonywanie dokumentacji geotechnicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-301-GT-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przepisy i zasady dotyczące planowania badań terenowych i sporządzania dokumentacji geotechnicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geotechnice. BUD2A_W01 Wykonanie projektu
M_W002 Zna podstawowe definicje z zakresu geotechniki. BUD2A_W04 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie sporządzić karty dokumentacyjne i interpretować wyniki sondowań. BUD2A_U03, BUD2A_U04 Wykonanie projektu
M_U002 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. BUD2A_U03, BUD2A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z geotechniki BUD2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geotechnice. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe definicje z zakresu geotechniki. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie sporządzić karty dokumentacyjne i interpretować wyniki sondowań. + - - + - - - - - - -
M_U002 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z geotechniki + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

 1. Geotechniczne badania gruntów, jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady.
 2. Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, odkrywki, otwory badawcze.
 3. Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady interpretacji, stosowania charakterystyka.
 4. Próbne obciążenia płytą sztywną, badanie presjometrem i badania dylatometryczne.
 5. Monitoring w geotechnice.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Zajęcia dotyczące interpretacji wyników z geotechnicznych badań polowych i sporządzania dokumentacji geotechnicznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia projektu.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zajęć projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 1. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Pisarczyk S. (1999): Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 2. Wiłun Z. (1982 i nowsze): Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa.
 3. Z. Glazer , J. Malinowski (1991): Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN, Warszawa.
 4. S. Pisarczyk (2001): Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN, Warszawa.
 5. S.Pisarczyk, B. Rymsza (1993): Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa.
 6. E. Myślińska (2011): Laboratoryjne badania gruntów. PWN, Warszawa.
 7. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L.: Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Warszawa, PIG 1999.
 8. Ignut R., Kłębek A., Puchalski R.: Terenowe badania geologiczno-inżynierskie. Warszawa, WG 1973.
 9. Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. Warszawa, PWN 1980.
 10. Kotowski J., Kraiński A.: Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zielona Góra, 2000.
 11. Pisarczyk S., Rymsza B.: Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Warszawa, OWPW 1993.
 12. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Warszawa, PWN 2001.
 13. Polska Norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. obliczenia statyczne i projektowanie.
 14. Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
 15. Polska Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 16. Polskia Norma PN-EN-1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 17. Sanecki L.: Geotechniczne badania polowe. Kraków, Wydawnictwa AGH 2003.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Olesiak S., 2009. Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 1, 467-473.
 2. Olesiak S., 2010. Sonda wkręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 501-507.
 3. Olesiak S., 2011. Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 463-470.
 4. Olesiak S., 2013. Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 534-539.
 5. Olesiak S., 2014a. On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST). Studia Geotechnica et Mechanica, 1, 71-78.
 6. Olesiak S., 2014b. Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, 112-117.
 7. Olesiak S., 2015. Ocena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1, 22-27.
 8. Olesiak S., 2017. Evaluation of undrained shear strength of Miocene clay from the Weight Sounding Test (WST). Archives of Mining Sciences, 2, 367–384.
 9. Olesiak S., Hydzik-Wiśniewska., 2018. Effectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use. Studia Geotechnica et Mechanica, 4, 244–253.
Informacje dodatkowe:

Brak