Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dynamika gruntów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-315-GT-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot poświęcony jest najbardziej zaawansowanemu i skomplikowanemu problemowi w geotechnice jakim jest dynamika gruntu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów wytrzymałościowych gruntu oraz metod ich wyznaczania. Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student posiada wiedzę na temat pracy ośrodka gruntowego i czynników jakie wpływają na jej zmianę. Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętność rozpoznawania charakterystyk dynamicznych podłoża budowlanego oraz oceny ich rangi z punktu widzenia zastosowań inżynieryjnych. BUD2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student nabywa umiejętność identyfikacji zagrożeń i problemów wypływających z przyłożenia do podłoża wymuszenia dynamicznego. BUD2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student nabywa umiejętność wyznaczania sił parcia i odporu na konstrukcjach oporowych oraz sprawdzania stateczności skarp. Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zaczyna rozumieć złożoność zjawisk dynamicznych zachodzących w podłożu budowlanym, których specyfika wynika z faktu iż jest on porowatym ośrodkiem trójfazowym. BUD2A_K01, BUD2A_K03
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów wytrzymałościowych gruntu oraz metod ich wyznaczania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat pracy ośrodka gruntowego i czynników jakie wpływają na jej zmianę. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętność rozpoznawania charakterystyk dynamicznych podłoża budowlanego oraz oceny ich rangi z punktu widzenia zastosowań inżynieryjnych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętność identyfikacji zagrożeń i problemów wypływających z przyłożenia do podłoża wymuszenia dynamicznego. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student nabywa umiejętność wyznaczania sił parcia i odporu na konstrukcjach oporowych oraz sprawdzania stateczności skarp. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zaczyna rozumieć złożoność zjawisk dynamicznych zachodzących w podłożu budowlanym, których specyfika wynika z faktu iż jest on porowatym ośrodkiem trójfazowym. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

 • szczegółowe omówienie teorii dynamicznej konsolidacji Biot’a w ujęciu MES (przejście ze sformułowania mocnego na słabe, iteracje po czasie) dla sformułowania pełnego i uproszczonego
 • modelowanie propagacji fal oraz zjawiska upłynnienia gruntów
 • przesłony anty wibracyjne – ochrona budynków i ludzi w nim przebywających przed drganiami w odniesieniu do norm i wytycznych
 • elementy analizy sygnały stosowane dla wymuszeń i odpowiedzi (transformaty Fouriera i falkowe)
 • charakterystyka drgań sejsmicznych i parasejsmicznych
 • laboratoryjne i polowe badania gruntów pod kątem charakterystyk dynamicznych (cyklicznego ścinania, kolumna rezonansowa, SCPT, geofony)

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych zajęcia prowadzone są na pracowni komputerowej, przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu zaliczenia projektu należy zaliczyć test końcowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń laboratoryjnych. Inne aktywności mogą być również premiowane.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub do sprawnego uzupełnienia brakującej wiedzy na podstawie informacji (w tym prezentacji) umieszczonych na platformie UPEL.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość z zakresu Mechaniki Gruntów – zwłaszcza sposobów modelowania zachowania podłoża gruntowego i metod obliczeniowych stosowanych w geotechnice.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Braja M. Das, G.V. Ramana, Principles of Soil Dynamics

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Assessment of susceptibility to liquefaction of saturated road embankment subjected to dynamic loads / Anna BOROWIEC, Krzysztof Maciejewski // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.
 2. Liquefaction mechanism induced by dynamic excitation modeled in Plaxis AE with the use of UBC and Mohr-Coulomb constitutive relationships : technical note / Anna BOROWIEC, Michał Stanuszek // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 1, s. 123–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.
 3. The influence of Rayleigh coefficients on numerical calculation in specific dynamic problems / Anna BOROWIEC // W: Advances in numerical methods in in geotechnical engineering : proceedings of the 2nd GeoMEast international congress and exibition on Sustaibanle civil infrastructures, Egypt 2018 – the official international congress of the Soil-Structure Interaction Group in Egypt (SSIGE) / eds. Hany Shehata, Chandrakant S. Desai. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Sustainable Civil Infrastructures ; ISSN 2366-3405). — ISBN: 978-3-030-01925-9 ; e-ISBN: 978-3-030-01926-6. — S. 126–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.
Informacje dodatkowe:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której zostanie umieszczony kurs o nazwie Dynamika Gruntów zawierający prezentacje z wykładów, przykłady oraz inne informacje (np. filmy z przykładami technologii i realizacji prac fundamentowych).