Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe magisterskie / Udział w badaniach lub praca w kole naukowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-401-GT-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Udział w badaniach koła naukowego. Przygotowanie prezentacji i dyskusja na temat aktualnych
problemów budownictwa wynikających z tematów prac dyplomowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Analiza szczególnych rozwiązań technologicznych w budownictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wcześniej w zastosowaniu do rozwiązań rzeczywistych w gospodarce. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W06 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w technologiach budowlanych. BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W02, BUD2A_W04 Odpowiedź ustna,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację na temat wybranego zagadnienia z dziedziny budownictwa z wykorzystaniem literatury zagranicznej. BUD2A_U04, BUD2A_U05, BUD2A_U01, BUD2A_U03 Prezentacja
M_U002 Student prowadzi prezentację posługując się fachową terminologią z zakresu budownictwa. BUD2A_U04, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Analiza szczególnych rozwiązań technologicznych w budownictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wcześniej w zastosowaniu do rozwiązań rzeczywistych w gospodarce. - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w technologiach budowlanych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację na temat wybranego zagadnienia z dziedziny budownictwa z wykorzystaniem literatury zagranicznej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student prowadzi prezentację posługując się fachową terminologią z zakresu budownictwa. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (12h):

1. Zasady edytorskie pisania pracy dyplomowej i jej układu.
2. Zasady dotyczące cytowania źródeł literaturowych oraz przypisów.
3. Indywidualne konsultacje na temat wybranych tematów prac.
4. Sformułowanie zakresu i wstępnej objętości pracy.
5. Organizacja części badawczej pracy.
6. Bieżąca kontrola postępów w pisaniu pracy.
7. Wstępna prezentacja prac dyplomowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność w kole naukowym albo aktywność na zajęciach wraz z wygłoszeniem prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.8 x ocena z prezentacji + 0.2 x ocena z aktywności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenie z prowadzącym lub odrobienie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymogów w zakresie następstwa modułów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Czasopisma, monografie i materiały konferencyjne z zakresu budownictwa (aktualne publikacje na temat technologii stosowanych w budownictwie).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zbigniew Niedbalski Z., Małkowski P., Majcherczyk T. Application of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the : Carpathian flysch / // Tunnelling and
Underground Space Technology ; ISSN 0886-7798. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. —
Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP
2. The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas — Wpływ zruszenia
górotworu na obniżenia powierzchni terenu zurbanizowanego / Tadeusz MAJCHERCZYK,
Katarzyna KRYZIA, Zbigniew NIEDBALSKI // Czasopismo Techniczne = Technical
Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 5, s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.,
Streszcz.. — Artykuł w części: Civil engineering. — tekst:
https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=24297602.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.
Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że są wolne miejsca.