Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-104-KB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobotka Anna (sobotka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie problematyki zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, zasobami niezbędnymi do jego realizacji w tym uczestnikami przedsięwzięcia. Wdrażanie koncepcji zarządzania i metod podejmowania decyzji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z logistyki, rozumie jej wpływ na produkcję budowlaną, potrafi wskazać kryteria optymalizacji i wyznaczyć decyzje optymalne. BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna i potrafi identyfikować źródła ryzyka i wskazać metody zarządzania ryzykiem w warunkach losowych i niepewności BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Rozumie znaczenie jakości wyrobów i robót budowlanych. Zna zasady opracowywania i wdrażania systemów zapewnienia jakości wg norm ISO serii 9000 BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych metod naukowych podejmowania decyzji BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W006 Posiada wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej BUD2A_W02
M_W007 Zna i potrafi zastosować zarządzanie cyklem życia przedsięwzięcia budowlanego. BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zdefiniować problem , zaprojektować/przedstawić wariantowe rozwiązanie, określić odpowiednie kryteria wyboru i dokonać wyboru wariantu najlepszego za pomocą rachunku optymalizacyjnego, wykorzystując istniejące systemy i programy komputerowe lub samodzielnie opracowując BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Generuje i ocenia różne warianty złożonych zagadnień występujących w produkcji budowlanej (planów, procesów, modeli, doboru technologii itd.), formułuje i prezentuje opinie na ich temat BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 15 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z logistyki, rozumie jej wpływ na produkcję budowlaną, potrafi wskazać kryteria optymalizacji i wyznaczyć decyzje optymalne. + - + + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej + - + + - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi identyfikować źródła ryzyka i wskazać metody zarządzania ryzykiem w warunkach losowych i niepewności + - + + - - - - - - -
M_W004 Rozumie znaczenie jakości wyrobów i robót budowlanych. Zna zasady opracowywania i wdrażania systemów zapewnienia jakości wg norm ISO serii 9000 + - - + - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych metod naukowych podejmowania decyzji + - + + - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej - - - - - - - - - - -
M_W007 Zna i potrafi zastosować zarządzanie cyklem życia przedsięwzięcia budowlanego. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować problem , zaprojektować/przedstawić wariantowe rozwiązanie, określić odpowiednie kryteria wyboru i dokonać wyboru wariantu najlepszego za pomocą rachunku optymalizacyjnego, wykorzystując istniejące systemy i programy komputerowe lub samodzielnie opracowując + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Generuje i ocenia różne warianty złożonych zagadnień występujących w produkcji budowlanej (planów, procesów, modeli, doboru technologii itd.), formułuje i prezentuje opinie na ich temat + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Struktury w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi w budownictwie i ich rozwój
2. Zarządzanie jakością w budownictwie
3. Zarządzanie marketingowe
4. Metody podejmowania decyzji optymalnych w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanym w różnych etapach ich realizacji. Optymalizacja rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
5. Analiza i zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych.
6. Inteligentne systemy zarządzania w budownictwie.
7. Niezawodność ciągów produkcyjnych.
8. Planowanie i monitorowanie realizacji przedsięwzięcia budowlanego (m.in. metody Earned Value, Earned Schedule).
9. Zarządzanie logistyką przedsięwzięć budowlanych.
10. Zarządzanie projektami w budownictwie.
11. Rozwój koncepcji i metod zarządzania produkcją budowlaną.
12. Zarządzanie cyklem życia przedsięwzięciami budowlanymi.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

Planowanie i projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem metod optymalizacji (przy użyciu systemów informatycznych).

Ćwiczenia projektowe (12h):

Zastosowanie wybranych metod do zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym oraz analizy wielokryterialnej w procesie decyzyjnym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Liczba terminów egzaminu: 1 zwykły i 2 poprawkowe.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń – oddanie w terminie wszystkich przewidzianych w programie przedmiotu , zadań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0,50 x (ocena z zaliczenia wykładów) + 0,25 x (ocena z ćw. laboratoryjnych) + 0,25 (ocena z ćw. projektowych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć).
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student zobowiązany jest do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej i/lub prezentacji multimedialnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy badań operacyjnych, ekonomiki budownictwa, organizacji i kierowania procesem inwestycyjnym budowlanym, znajomość programów komputerowych do planowania przedsięwzięć.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czasopisma techniczne polskie i zagraniczne oraz materiały konferencji naukowych.
2. Jaworski K.M.: Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN 1999.
3. Kapliński O.: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. PAN KILiW IPPT, Warszawa 2007.
4. Sobotka A.: Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Wyd. AGH, 2010.
5. Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa, 2006.
6. Szwabowski J., Deszcz J.: Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Wyd. Politechniki Śląskiej, 2001
7. Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobotka A., Jaskowski P., Czarnigowska A., Wałach D., Pawlus D.: Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym. Wyd. AGH Kraków 2014 – PODRĘCZNIK
2. Miłosz M., Sobotka A.: Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Cz. IV. Modelowanie symulacyjne procesów budowlanych. 191 s., Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1993 – PODRĘCZNIK
3. Sobotka A.: Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Cz. II. Badania operacyjne
w zarządzaniu. 148 s., Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1989. – PODRĘCZNIK
4. Sobotka A., Grochal D.: Sterowanie realizacją przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem metod planowania i kontroli przebiegu robot. Materiały konferencyjne: Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych: warsztaty inżynierów budownictwa: VI konferencja naukowo-techniczna: Puławy 19–21.10. 2009 r./PZiTB, Warszawa: Wacetob Sp. z o.o., — ISBN 978-83-7165-698-9. — S. 111–120. — Bibliogr. s. 120.
5. Sobotka A., Radziejowska A.: Projektowanie konstrukcji stalowych w wirtualnej organizacji gospodarczej : studium przypadku. Inżynieria Morska i Geotechnika. — 2013 R. 34 nr 5, s. 396–400.
6. Czarnigowska A., Sobotka A.: Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięć budowlanych: studium przypadku. Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702.— 2011 R. 35 z. 1 s. 37–56
7. Pająk M., Sobotka A.: Metoda wielokryterialnego wyboru technologii wzmocnienia posadowienia budynku // W: Technologia i zarządzanie w budownictwie / red. nauk. Ewa Marcinkowska; Politechnika Wrocławska. — Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 91. Seria: Studia i Materiały ; nr 20 .
8. Sobotka A.: Analiza wrażliwości decyzji logistycznych. Praca zbiorowa pod redakcją Olega Kaplińskiego pt.: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych., Rozdział 6, Studia z Zakresu Inżynierii nr 57. Wyd. Warszawa 2007r. PAN KILiW IPPT, s.163-182, ISBN 978-83-89687-22-7
9. Jaśkowski P., Sobotka A.: Multicriteria Construction Project Scheduling Method using Evolutionary Algorithm. Operational Research an International Journal, Vol.6, No.3, Sep.-Dec. 2006, Special Issues, Press Springer.
10. Sobotka A., Żelazna-Blicharz A., Blicharz P.: Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji inwestycji publicznych. Przegląd Organizacji 4/2007, s. 31-34.
11. Gidado K., Painting N., Sobotka A.: The funding and risk of PPP/PFI and the implementation constraints in Poland. Materiały konferencji naukowej „Krynica 2004”.
12. Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Lean Logistics in the Planning Multiobject Construction Project. Slovak Journal of Civil Engineering, 2002/2003, pp. 20-25.
13. Sobotka A., Jaśkowski P.: Metoda reengineeringu systemu logistycznego w przedsiębiorstwie budowlanym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2003, s. 2-7.
14. Sobotka A., Jaśkowski P.: Metody doboru wykonawców przedsięwzięć budowlanych. Przegląd Budowlany 11/2003, s.42-44.
15. Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Przegląd Budowlany, nr 4, 2001, s. 4–7.
16. Sobotka A., Jaśkowski P.: Badanie procesu decyzyjnego doboru podwykonawców do realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Przegląd Budowlany 2/2004, s. 28-32..
17. Jaśkowski P., Sobotka A.: Analiza kluczowych czynników sukcesu w projektowaniu strategii przedsiębiorstwa budowlanego. Przegląd Organizacji, nr 7/8, 1997, s. 40-43.
18. Rogalska M., Sobotka A.: Certyfikacja jakości. Twój Poradnik Budowlany, nr 4, 1997, s.47-49.
19. Mach B., Sobotka A.: Projektowanie systemów zarządzania jakością w wytwórniach wyrobów budowlanych. Przegląd Budowlany, nr 19, 1995, s. 15-18 (opublikowany także w materiałach konferencyjnych: Mach B., Sobotka A.: Problemy wprowadzania systemów zarządzania jakości w przedsiębiorstwach budowlanych. Konferencja naukowa nt.“Nowoczesne technologie budowlane”, Gliwice-Rudy Raciborskie, 1994, Materiały konferencyjne, s. 189-194).

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych