Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne materiały budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-201-KB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia poświęcone są właściwościom i technologiom nowoczesnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich zastosowania. Obejmują zagadnienia dotyczące spoiw, betonów nowej generacji: SCC, HPC, RPC, FRC, a także materiałów termoizolacyjnych i izolacyjnych. Na zajęciach omawiane są również materiały izolacyjno-konstrukcyjne (ABK, betony lekkie kruszywowe).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzy na temat wytwarzania, właściwości i stosowania spoiw mineralnych, betonów, materiałów termoizolacyjnych oraz ceramicznych elementów ściennych BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Zwiększenie wiedzy o nowoczesnych materiałach budowlanych poprzez udział w analizie poptrzeb będących u podstaw opracowania nowych grup materiałów np. betonów SCC, ceramiki poryzowanej itp. BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętności praktycznej oceny właściwości wybranych materiałów budowlanych, wyboru zasad i kryterium granicznych oceny tych właściowści BUD2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego BUD2A_K01, BUD2A_K02, BUD2A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy na temat wytwarzania, właściwości i stosowania spoiw mineralnych, betonów, materiałów termoizolacyjnych oraz ceramicznych elementów ściennych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zwiększenie wiedzy o nowoczesnych materiałach budowlanych poprzez udział w analizie poptrzeb będących u podstaw opracowania nowych grup materiałów np. betonów SCC, ceramiki poryzowanej itp. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności praktycznej oceny właściwości wybranych materiałów budowlanych, wyboru zasad i kryterium granicznych oceny tych właściowści - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
 1. Spoiwa i betony

  Zajęcia poświęcone są nowoczesnym materiałom budowlanym w aspekcie ich wytwarzania, właściwości oraz zastosowania.
  W bloku dotyczącym spoiw i betonów omawiane są współczesne powietrzne i hydrauliczne spoiwa mineralne, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod wytwarzania gipsu, wapna i cementu. Przedstawione są rodzaje cementów, zasady ich klasyfikacji, podstawowe właściwości użytkowe i zastosowanie. Szczegółowo omówiona jest produkcja cementów powszechnego użytku z uwzględnieniem aspektów śrosowiskowych. W drugim bloku omawiana jest technologia wytwarzania betonów, ich klasyfikacja i podstawowe kierunki zastosowania. W tej grupie wyróżniono betony nowej generacji: SCC, HPC, RPC, FRC. Uwagę zwrócono również na rodzaje i rolę domieszek chemicznych do betonów.

 2. Materiały termoizolacyjne

  W ramach wykładu omawiane są podstawowe rodzaje materiałów termoizolacyjnych i izolacyjnych sotosowanych w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i otrzymywanie włóknistych (wełna skalna) i komórkowych (styropian, pianki) materiałów termoizlacyjnych. Omówiono przykładowe kruszywa lekkie i materiały izolacyjno-konstruckyjne (ABK, betony lekkie kruszywowe). Szczególną uwagę zwrócono na aspekt optymalizacji własciwości z punktu widzenia współczynnika przewodzenia ciepła oraz zakresów stosowania poszczególnych grup materiałowych.

 3. Ceramika budowlana

  W ramach bloku wykładu poruszane są zagadnienia:
  - Tendencje rozwojowe w obszrze ceramicznych materiałów budowlanych i silikatów,
  - Charakterystyka surowców stosowanych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych i ich właściwości technologiczne
  - Sposoby produkcji wyrobów ceramiki budowlanej
  - Podział asortymentowy wyrobów ceramiki budowlanej z uwzględnieniem ich najważniejszych właściwości użytkowych oraz zastosowania
  - Aktualne wymagania normowe dla wyrobów ceramiki budowlanej ściennej i dekarskiej oraz omówienie metod badań wybranych cech.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

Zajęcia laboratoryjne stanowią praktyczną ilustrację zagadnień poruszanych w trakcie realizacji przedmiotu i skupiają się na trzech tematach, po jednym w każdej omawianej grupy materiałów budowlanych: betonów, materiałów termoizolacyjnych i pustaków ceramicznych. Celem jest przekazanie studentom wiedzy oraz przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych z technologią i badaniami właściwości materiałów stosowanych współcześnie w budownictwie. W obrębie technologii betonu skupiono się na jednym z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie a mianowicie na betonie samozagęszczalnym.
Zajęcia poświęcone materiałom termoizolacyjnym dotyczą przede wszystkim wysokoefektywnych materiałów izolacyjnych jak również zagadnień materiałowych związanych z aktywnym uzyskiwaniem i odzyskiwaniem ciepła w budynkach. Wreszcie trzecie laboratorium poświęcone jest nowoczesnym wysokodrążonym materiałom ściennym będącym podstawą do budowy budynków o niskim zapotrzebowaniu ciepła do ogrzewania. Na zajęciach, ze względu na profil studiów główny ciężar położony jest na poznanie kluczowych właściwości omawianych materiałów, umiejętności ich praktycznego określenia oraz oceny i weryfikacji przydatności w warunkach realizacji inwestycji budowlanej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie ocen z kolokwiów. Oceną pozytywną jest średnia z uzyskanych ocen. Każda ocena powinna być pozytywna.
Wykład zaliczany jest w oparciu o kolokwium zaliczeniowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen (50/50) z kolokwium zaliczeniowego i zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne studiowanie w oparciu o wskazana literaturę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie z zajęć dotyczących technologii i właściwości materiałów budowlanych w ramach pierwszego stopnia studiów na kierunku “Budownictwo”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Newille A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak