Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagnostyka konstrukcji budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-203-KB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wałach Daniel (walach@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodyką prowadzenia badań diagnostycznych w obrębie obiektów budowlanych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu diagnozowania konstrukcji, a także zjawiska występujące w procesach degradacji konstrukcji BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
M_W002 Umie przeprowadzić diagnostykę obiektów o konstrukcji: żelbetowych, stalowej, murowanej drewnianej. BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Zna metody niszczące, seminiszczące i nieniszczące diagnostyki konstrukcji, a także aparaturę i sprzęt do ich przeprowadzania. BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie podać przyczyny powstałych uszkodzeń, a także podać sposoby zatrzymania dalszej degradacji obiektu. BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi przeprowadzić diagnostykę konstrukcji z uwzględnieniem wymagań podstawowych, które musi spełnić obiekt budowlany BUD2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi ocenić stan techniczny obiektu budowlanego. BUD2A_K04
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu diagnozowania konstrukcji, a także zjawiska występujące w procesach degradacji konstrukcji + - + - - - - - - - -
M_W002 Umie przeprowadzić diagnostykę obiektów o konstrukcji: żelbetowych, stalowej, murowanej drewnianej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna metody niszczące, seminiszczące i nieniszczące diagnostyki konstrukcji, a także aparaturę i sprzęt do ich przeprowadzania. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie podać przyczyny powstałych uszkodzeń, a także podać sposoby zatrzymania dalszej degradacji obiektu. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić diagnostykę konstrukcji z uwzględnieniem wymagań podstawowych, które musi spełnić obiekt budowlany + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić stan techniczny obiektu budowlanego. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Cele diagnostyki, definicje pojęć i określeń związanych z diagnostyką. Przyczyny uszkodzeń konstrukcji budowlanych.
2. Metody badawcze stosowane w diagnostyce konstrukcji budowlanych: niszczące, seminiszczące i nieniszczace.
3. Diagnostyka konstrukcji z uwzględnieniem wymagań podstawowych (wyszczególnionych w Prawie budowlanym), które musi spełnić obiekt budowlany.
4. Diagnostyka obiektów budowlanych o konstrukcjach: żelbetowych, stalowych, murowanych i drewnianych.
5. Ocena stanu technicznego konstrukcji budowlanych.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

Badania diagnostyczne elementów konstrukcji betonowych, murowych, stalowych i drewnianych metodami: niszczącymi, seminiszczącymi i nieniszczącymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładzie. Student ma możliwość poprawy oceny w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie sprawozdań w terminie zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie nadrabia powstałe zaległości, przy czym prowadzący dopuszcza jedną nieobecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Fizyka budowli, Eksploatacja obiektów budowlanych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lewicki B. Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych. ITB. Warszawa 2002.
2. Małyszko L., Orłowicz R.: Konstrukcje murowe: zarysowania i naprawy. Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000
3. Murzewski J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich, Arkady, Warszawa 1989.
4. Runkiewicz L., Kowalewski J.: Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych, Instrukcja 361/99 ITB, Warszawa 1999.
5. Runkiewicz L.: Badania konstrukcji żelbetowych. Biuro_Gamma Warszawa 2002.
6. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji — Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23
2. Evaluation of the suitability of sclerometric methods in diagnostics of wooden constructions — Ocena przydatności metod sklerometrycznych w diagnostyce konstrukcji drewnianych / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology ; ISSN 1898-5912. — 2014 no. 87, s. 79–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr., Streszcz.
3. Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowych — Diagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 10810, Streszcz., Abstr.
4. Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie — Analysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2015. — ISBN: 978-83-7663-192-9. — S. 219–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
5. Analiza przyczyn powstania uszkodzeń kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu — Analysis of the causes of damages to church of the Rise of Holly Cross in Podgorz / Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Piotr DYBEŁ // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017. — ISBN: 978-83-7663-234-6. — S. 239–248. — Bibliogr. s. 247, Streszcz., Abstr.
6. Impact of the direction of non-destructive test with respect to the annual growth rings of pine wood / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 925–930. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 930, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — WMCAUS 2016 : World Multidisciplinary Civil engineering-Architecture-Urban planning Symposium 2016, [Prague, Czech Republic, 13-17 June 2016]. — tekst: https://goo.gl/WYsG3S
7. Nieniszczące badania betonów wysokowartościowych w kontekście ich zastosowania w budownictwie podziemnym — [Non-invasive tests of high performance concretes in the context of their application in underground construction industry] / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Kacper Oziomek // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 309–310. — Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.
Student, który opuścił więcej niż 20% ćwiczeń laboratoryjnych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.
Formy zaliczenia:
 wykładów – egzamin pisemny,
 sprawozdania- oddanie sprawozdań i pytanie ustne