Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Złożone konstrukcje drewniane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-306-KB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modułu pozwala na zapoznanie się z zasadami konstruowania i wymiarowania złożonych ustrojów konstrukcji drewnianych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna normy oraz wytyczne projektowania konstrukcji drewnianych. BUD2A_W01, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna aktualnie stosowane materiały w konstrukcjach drewnianych oraz technologię ich wytwarzania. BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania złożonych ustrojów konstrukcji drewnianych. BUD2A_W01, BUD2A_W04, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować złożone konstrukcje drewniane. BUD2A_U01, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty o konstrukcji drewnianej. BUD2A_U01, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników w swoich projektach. BUD2A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna normy oraz wytyczne projektowania konstrukcji drewnianych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna aktualnie stosowane materiały w konstrukcjach drewnianych oraz technologię ich wytwarzania. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania złożonych ustrojów konstrukcji drewnianych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować złożone konstrukcje drewniane. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty o konstrukcji drewnianej. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników w swoich projektach. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
 1. Normy i literatura z zakresu konstrukcji drewnianych. Podstawowe wiadomości dotyczące drewna. Drewno i materiały drewnopochodne stosowane w budownictwie.

 2. Obliczanie i konstruowanie wiązarów prętowych i nowoczesnych budynków szkieletowych.

 3. Obliczanie i konstruowanie elementów z drewna klejonego warstwo.

 4. Zasady konstruowania drewnianych ustrojów przestrzennych.

 5. Cechy strukturalne drewna, zasady sortowania i podziału na klasy wytrzymałości w aspekcie właściwego wykorzystania w konstrukcjach drewnianych.

 6. Zasady wymiarowania konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5.

 7. Kształtowania złączy w konstrukcjach drewnianych: ciesielskie, klejone oraz złącza na łączniki mechaniczne. Wymiarowanie nośności i podatności złączy.

Ćwiczenia projektowe (12h):

Projekt zadaszenia hali widowiskowo-sportowej wykonanego z drewna klejonego warstwowo.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia projektowe:

Ocena z ćwiczeń projektowych: Ocena z projektu (0.5 oceny za projekt + 0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub z jego obrony prowadzi do negatywnej oceny z ćwiczeń projektowych).

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

*Ocena końcowa *jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych. Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup projektowych, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 1.Materiały i wyroby budowlane.
2. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 3.Elementy budynków. Podstawy projektowania.
3. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 4.Konstrukcje budynków.
4. S. Pyrak. W. Włodarczyk: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe
i drewniane.
5. A. Klimek: Zeszyty edukacyjne Buildera.Zeszyt 3. Projektowanie konstrukcji murowych.
6. Helmuth Neuhaus: budownictwo drewniane.
7. J. Kotwica: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym.
8. W. Nożyński: Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna.
9. Jack Porteous and Abdy Kermani: Structural Timber Design to Eurocode 5.
10. Z. Mielczarek: Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5.

11. PN-EN 1990, PN-EN 1991.
12. PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
13. PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
14. PN-EN 408:2003 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.
15. PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości.
16. PN-EN 1194:2000 Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określanie wartości charakterystycznych.
17. PN-EN 1995-1-2:2008. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The impact of moisture content of wood on the results of non-destructive tests — Wpływ zawilgocenia drewna na wyniki badań nieniszczących / Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Piotr DYBEŁ // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology ; ISSN 1898-5912. — 2015 no. 92, s. 448–454.

Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie — Analysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2015. — ISBN: 978-83-7663-192-9. — S. 219–226.

Analiza przyczyn powstania uszkodzeń kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu — Analysis of the causes of damages to church of the Rise of Holly Cross in Podgorz / Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Piotr DYBEŁ // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017. — ISBN: 978-83-7663-234-6. — S. 239–248.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.