Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Databases in environmental monitoring
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-312-KB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Multidimensional data analysis. Graphical way of data interpretation. Determination of water supplies. Water treatment processes. Evaluation of water quality. Designing of parameters of water reservoirs. Statistical approach to water waste treatment processes. Hazardous and radioactive pollutants evaluation. Modeling of environmental processes.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has knowledge about measuring devices BUD2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student has knowledge about monitoring nearby dump sites BUD2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student has knowledge about location of measuring stations and role of automatic system of environmental monitoring BUD2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Student has knowledge about evaluation of environmental pollution BUD2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can organize appropriate course of data collecting in range of representativeness and sample size BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student can perform statistical analysis of data originating from environmental monitoring system BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student can use various calculating techniques in investigation of environmental pollution state BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 Student can properly show results of collected environmental state BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understands the social aspect of correct monitoring of natural environment condition BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student understands the meaning of influence of issues connected with environmental state in certain area on spatial development plans BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has knowledge about measuring devices + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about monitoring nearby dump sites + + - - - - - - - - -
M_W003 Student has knowledge about location of measuring stations and role of automatic system of environmental monitoring + + - - - - - - - - -
M_W004 Student has knowledge about evaluation of environmental pollution + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can organize appropriate course of data collecting in range of representativeness and sample size - + - - - - - - - - -
M_U002 Student can perform statistical analysis of data originating from environmental monitoring system - + - - - - - - - - -
M_U003 Student can use various calculating techniques in investigation of environmental pollution state - + - - - - - - - - -
M_U004 Student can properly show results of collected environmental state - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the social aspect of correct monitoring of natural environment condition + + - - - - - - - - -
M_K002 Student understands the meaning of influence of issues connected with environmental state in certain area on spatial development plans + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Chosen parameters of evaluation of environmental pollution (pollution concentration by certain substance, humidity, temperature, power and direction of wind etc.)
2. Measuring devices for environmental pollution.
3. Role of environmental monitoring automatic stations in industrial areas of Poland, location of monitoring station. Tasks of environmental monitoring.
4. Role and tasks of monitoring for dump sites.
5. Data collection, databases, issues connected with representativeness of sample, sample size.
6. Statistics in environmental data analysis.
7. Presentation of data, illustrative techniques of measurement results: circular graphs, spatial graphs, histograms.
8. Application of modern calculation techniques (decisive trees, neural networks, genetic algorithms) in investigation of environmental pollution state, determination of changes trends, methods of data mining in data selection.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

1. Collection of data from measurements. Calculation of samples size.
2. Influence of location of environmental monitoring station on measurements of environmental pollution results.
3. Illustration of measurements by means of graphical techniques (circular graphs, histograms).
4. Application of modern calculation techniques to issues of environmental protection.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lectures is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes students solve the problems they have previously been asked on the board. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group of the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final mark is based mainly on the final test mark. Eventual additional corrections can be made either during consultations or on special additional meeting with students.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lectures is not allowed and requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the classes are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Student's work assessment can be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which, according to the AGH study regulations, translates into a final grade, in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final test mark. Frequency of presence on classes and activity of a student can influence the final mark positively or negatively.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual work of a student according to the remarks given by the tutor.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Evaluation of influence on environment (s.1), Computer systems in environmental monitoring (s. 1), Creation and modernization of dump sites (s. 1), Quality systems in monitoring (s. 2), Statistics (s. 2)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C.: Classification and Regression Trees, Wadsworth, Belmont, CA, 1984.
2. Goldberg D.E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WN-T, 2003.
3. Juda J., Chróściel S.: Ochrona powietrza atmosferycznego: zagadnienie wybrane, WN-T, 1980.
4. Kamiński D.: Państwowy monitoring środowiska, Branżowy Portal Internetowy, Ochrona, 2008.
5. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka, WN-T, 2001.
6. Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe, dynamika nieliniowa i chaos, WN-T, 2007.
7. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska, WN-T, 1997.
8. Krupa K.: Modelowanie, symulacja i prognozowanie, WN-T, 2008.
9. Lin T.: Data mining: Foundations and practice, Springer Verlag, 2008.
10. Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne+struktury danych, WN-T, 2003.
11. Rabajczyk A.: Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła, EKOINFO.PL, serwis informacyjny ochrony środowiska, 2001-2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Soliński B., Niedoba T.: Aproksymacja rozkładu prędkości wiatru za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych, w Konwersja odnawialnych źródeł energii pod red. nauk. Aleksandra Lisowskiego, Wydawnictwo: Wieś Jutra, 2009.
2. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 11(1), pp. 543-554, 2009.
3. Foszcz D., Niedoba T., Siewior J., Tumidajski T.: Stochastic models of air pollutants spreading as the method of emission amount management allowing elimination of high pollution concentrations in ecosystems, w Environmental management accounting and cleaner production, pp. 239-244, Graz, Austria, 2006.
4. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Stochastic models of air pollution in industrial agglomerations, w Proceedings of Ochrana ovzdušia = Air protection 2008, pp. 128-132, 2008.
5. Tumidajski T., Siewior J., Foszcz D., Niedoba T.: Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 16, pp. 519–533, 2014.
6. Siewior J., Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T.: Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 13(2), pp. 1261-1274, 2011.

Informacje dodatkowe:

The presence is obligatory – one absence permitted
Two dates for final test (1 main and 1 additional)
Eventually, one class can be done with another group