Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-210-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej (mamaz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na srodowisko. BUD1A_U05, BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_W06, BUD1A_U01, BUD1A_W02 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na prognozowanie działań technicznych w ochronie środowiska BUD1A_U05, BUD1A_W06, BUD1A_U01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętość identyfikacji czynników wpływających na degradację niematerialnych wartości środowiska BUD1A_U05, BUD1A_K01, BUD1A_W06, BUD1A_W02, BUD1A_W01 Kolokwium,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy związanej z ochroną środowiska do praktycznego zastosowania w działaniach inżynierskich. BUD1A_U01 Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko BUD1A_U05, BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01, BUD1A_W06, BUD1A_U01 Kolokwium,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na srodowisko. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na prognozowanie działań technicznych w ochronie środowiska - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętość identyfikacji czynników wpływających na degradację niematerialnych wartości środowiska + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy związanej z ochroną środowiska do praktycznego zastosowania w działaniach inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Historia ochrony środowiska. Podstawowe pojęcia. Elementy środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Źródła zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Ochrona środowiska przyrodniczego. Ochrona atmosfery (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody ochrony i zapobiegania). Ochrona gleb (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody ochrony). Środowisko wodne, woda w życiu człowieka, zanieczyszczenia wód (źródła, metody zapobiegania i oczyszczania). Hałas, wibracje, promieniowanie w środowisku. Litosfera – środowisko geologiczne. Surowce nieodnawialne, racjonalna gospodarka surowcami. Wpływ działalności człowieka na środowisko geologiczne. Krajobraz, ekosystem, biocenoza, różnorodność gatunkowa. Rola inżynierii środowiska w ochronie środowiska.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie kolokwium z wykładów i zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych (średnia arytmetyczna)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Pol. Poznańskiej, 1996.
2.Dobrzański G. i inni: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
3.Lipińska E.: Podstawy ochrony środowiska – od atmosfery do górotworu. Wyd. PWSZ-Krosno, 2004.
4.Paczulski R.: Ochrona środowiska, zarys wykładu. Of.Wyd.Branta, Bydgoszcz 2008.
5. Sobczyk W.(red.nauk.). Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 2003 – Environmental protection in underground mining. [W:] The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003/ed. Włodzimierz P. Kowalski. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering, p. 105–109. —
Mazurkiewicz M. , Paluch D. , Sanak-Rydlewska S. , 2004 -Hazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example.[ W:] 8th International conference on Environment and mineral processing. VSB–TU, p. 209–214.
Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 2002 – Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym.[ W:] Górnictwo 2002: konferencja, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 45–50.
Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Poborska-Młynarksa K., 2003 – Sozotechniczne warunki podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych. Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, s. 92–95.
Uliasz-Bochenczyk A. , Mokrzycki E., Mazurkiewicz M. , Piotrowski Z. , 2006 – Utilization of carbon dioxide in fly ash and water mixtures. Chemical Engineering Research and Design. vol. 84 no. A9, p. 843–846.
Pawul M., Ecological education of adults as basis of correct municipal waste management, Waste Forum (Czasopismo elektroniczne), 2010 s. 417–421.
Pawul M., Sobczyk W., Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, 2011 vol. 6 no. 2, s. 147–156.
Sobczyk W. (red), aut.: Biedrawa A., Kępys W., Kowalska A.,Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska – Czaja M., Laboratorium z ochrony środowiska — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Kwiecień J., Pawul M., Modelowanie funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami, Inżynieria Ekologiczna, s. 100–109.
Sobczyk W., Pawul M., Rewitalizacja terenów pogórniczych w opinii mieszkańców gminy Lubaczów (woj. podkarpackie), Przegląd Górniczy, 2013 t. 69 nr 12, s. 118–125.
Gliniak M., Pawul M., Sobczyk W., Wpływ transportu i składowisk poprzemysłowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” na stan i jakość wody rzeki Wilga w Krakowie, Logistyka, 2014 nr 4 s. 4295–4302.
Sobczyk W. (red), aut.: Biedrawa-Kozik A., Gliniak M., Kępys W., Kowalska A., Łyko P., Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska – Czaja M., Śliwka M., Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.

Informacje dodatkowe:

Nieobecności na zajęciach student może uzupełnić z inną grupą (pod warunkiem zgodności tematyki zajęć). Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach.
Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.