Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Basics of circular economy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-819-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course is designed to introduce the current trends in the development of respect for the environment, and in particular the idea of circular economy with the potential for its implementation.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego, orientuje się w aktualnych wyzwaniach w zakresie metod i narzędzi ochrony środowiska Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat: nowoczesnej gospodarki odpadami ukierunkowanej na wytwarzanie produktów, wpływie produkcji na środowisko, oraz nowoczesnych metodach ograniczania niekorzystnych oddziaływań Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pracować w grupie oraz korzystać z różnorodnych źródeł informacji, przetwarzać je, analizować i prezentować Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie pracować w grupie, potrafi korzystać z wielu źródeł informacji, przetwarzać informacje, analizować i poprawnie wyciągać wnioski Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy wpływu gospodarki na środowisko, roli działań innowacyjnych oraz wyzwań zrównoważonego rozwoju Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego, orientuje się w aktualnych wyzwaniach w zakresie metod i narzędzi ochrony środowiska + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat: nowoczesnej gospodarki odpadami ukierunkowanej na wytwarzanie produktów, wpływie produkcji na środowisko, oraz nowoczesnych metodach ograniczania niekorzystnych oddziaływań + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pracować w grupie oraz korzystać z różnorodnych źródeł informacji, przetwarzać je, analizować i prezentować - - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie pracować w grupie, potrafi korzystać z wielu źródeł informacji, przetwarzać informacje, analizować i poprawnie wyciągać wnioski - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy wpływu gospodarki na środowisko, roli działań innowacyjnych oraz wyzwań zrównoważonego rozwoju - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Current trends in development and changes in the environment – 2h

  Depletion of resources,
  Demography.
  Climate changes.
  Degradation of the environment.

 2. Concept of circular economy – 3h

  Pillars of circular economy,
  Ideas, guidelines, regulations on a national and international scale
  Scope of necessary changes

 3. Closed circuit in raw material economy – 6h

  Efficiency of raw materials utilization
  Modern waste management – less waste, more products
  Methods, technologies, legal possibilities,
  Anthropogenic index
  Environmental footprint – life cycle analysis of raw materials and products

 4. Efficiency, maintenance, innovation

  Save what you have,
  The role of energy now and in the future,
  Pro-environmental models of energy production,
  Energy intensity and energy efficiency,
  Smart grid and scattered sources,
  Innovations.

Ćwiczenia projektowe (9h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final evaluation is determined as the arithmetic mean of the test (40%) and the auditorium exercises (60%).
The auditorium exercise rating takes into account: the activity, the substantive value of the paper and the quality and manner of its presentation.

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z kolokwium (40%) oraz z ćwiczeń audytoryjnych (60%).
Ocena ćwiczeń audytoryjnych uwzględnia: aktywność na zajęciach, wartość merytoryczną referatu oraz jakość i sposób jego prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak