Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geometria wykreślna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-101-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Pałac Krzysztof (palack@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu pozwala na rozwinięcie wyobraźni przestrzennej niezbędnej do zapisu przestrzeni na płaszczyźnie i wykształceniu zdolności jego restytucji koniecznej w praktyce inżynierskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Sposoby zapisu podstawowych elementów przestrzeni na rysunku płaskim z zastosowaniem metod geometrii wykreślnej (rzuty Monge’a na dwie i więcej rzutni, rzut cechowany, perspektywa). BUD1A_W04, BUD1A_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zasady geometrii wykreślnej dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych. BUD1A_W04, BUD1A_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Stosować konstrukcje geometryczne (w rzucie cechowanym, rzutach Monge’a, jaki perspektywie) w praktyce inżynierskiej do projektowania i odwzorowywania tworów geometrycznych. BUD1A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Wybrać właściwą metodę odwzorowania przestrzeni do prezentacji myśli projektowej. BUD1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Stałego samokształcenia w aktualizowaniu i uzupełniania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej w celu zwiększania efektywności pracy BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Sposoby zapisu podstawowych elementów przestrzeni na rysunku płaskim z zastosowaniem metod geometrii wykreślnej (rzuty Monge’a na dwie i więcej rzutni, rzut cechowany, perspektywa). + - - + - - - - - - -
M_W002 Zasady geometrii wykreślnej dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Stosować konstrukcje geometryczne (w rzucie cechowanym, rzutach Monge’a, jaki perspektywie) w praktyce inżynierskiej do projektowania i odwzorowywania tworów geometrycznych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Wybrać właściwą metodę odwzorowania przestrzeni do prezentacji myśli projektowej. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Stałego samokształcenia w aktualizowaniu i uzupełniania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej w celu zwiększania efektywności pracy + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Aksjomatyka, twierdzenia stereometrii, główne metody odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie (rzut środkowy, rzut aksonometryczny, rzuty Monge’a, rzut cechowany).
  Rzutowanie aksonometryczne.
  Zasada rzutowania. Układ odniesienia i własności rzutu aksonometrycznego. Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich.
  Rzuty Monge’a
  Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni. Incydencja, wzajemne położenia prostych i płaszczyzn (równoległość, elementy wspólne, prostopadłość). Rzutnia boczna. Zastosowania w graficznym zapisie obiektów technicznych. Metoda transformacji. Zagadnienia miarowe. Wielościany, bryły i powierzchnie, metody konstrukcji w aspekcie praktycznych zastosowań przy projektowaniu obiektów budowlanych. Geometryczne zasady kształtowania przestrzennej formy przykryć dachowych – projektowanie dachów wielopołaciowych.
  Rzut cechowany .
  Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni oraz ich wzajemnych relacji. Kłady. Wybrane zagadnienia dotyczące powierzchni topograficznej. Punkty i linie charakterystyczne w terenie. Działania na powierzchni topograficznej. Zastosowania do robót ziemnych (projektowanie dróg, boisk, przekroje profile itp.)

 2. Aksjomatyka, twierdzenia stereometrii, główne metody odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie (rzut środkowy, rzut aksonometryczny, rzuty Monge’a, rzut cechowany).
  Rzutowanie aksonometryczne.
  Zasada rzutowania. Układ odniesienia i własności rzutu aksonometrycznego. Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich.
  Rzuty Monge’a
  Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni. Incydencja, wzajemne położenia prostych i płaszczyzn (równoległość, elementy wspólne, prostopadłość). Rzutnia boczna. Zastosowania w graficznym zapisie obiektów technicznych. Metoda transformacji. Zagadnienia miarowe. Wielościany, bryły i powierzchnie, metody konstrukcji w aspekcie praktycznych zastosowań przy projektowaniu obiektów budowlanych. Geometryczne zasady kształtowania przestrzennej formy przykryć dachowych – projektowanie dachów wielopołaciowych.
  Rzut środkowy (perspektywa)
  Aparat projekcyjny i niezmienniki rzutowania środkowego. Perspektywa czołowa i pionowa.
  Rzut cechowany .
  Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni oraz ich wzajemnych relacji. Kłady. Wybrane zagadnienia dotyczące powierzchni topograficznej. Punkty i linie charakterystyczne w terenie. Działania na powierzchni topograficznej. Zastosowania do robót ziemnych (projektowanie dróg, boisk, przekroje profile itp.)

Ćwiczenia projektowe (12h):
 1. Ćwiczenia projektowe polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

 2. Ćwiczenia polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia). Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych, prac wykonywanych na zajęciach oraz arkuszy domowych.

OK=0,3K+0,7A (Zaokrąglona do oceny najbliższej)

gdzie:
OK – ocena końcowa
K- średnia z arkuszy kontrolnych
A – średnia z pozostałych prac

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do nadrobienia zajęć. W celu ustalenia sposobu i formy powinien skontaktować się z prowadzącym przedmiot.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 T. Rachwał, Geometria Wykreślna, t.I i II.
2 E. F. Otto „Geometria wykreślna”
3 Lewandowski Z., Geometria wykreślna
4 Waligórski „ Zasady i zastosowania rzutu cechowanego”
5 Grochowski Bogusław „Geometria wykreślna z perspektywa stosowaną”.
6 Dobrzański „Rysunek techniczny maszynowy” Wyd. Nauk. Tech. 2006
7 Otto F., Otto E., Zbiór zadań z geometrii wykreślnej
8 Rachwał T., Dwuraźna S., Ćwiczenia z geometrii wykreślnej ( t. I i t. II )
9 S. Przewłocki: Geometria wykreślna w budownictwie, Wyd. Arkady, Warszawa 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Adaptation of the AutoCAD Computer Program to Selected Descriptive Geometry Problems (w jęz. ang.), Sbornik 16. seminárě odborné skupiny pro geometrii a počitačovou grafiku, Dolni Lomná, wrzesień, 1996 r. str. 62-70
2. A.Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Wykorzystanie graficznego programu AutoCAD do niektórych zagadnień geometrii wykreślnej dotyczących wielościanów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej, Biuletyn nr 4, Gliwice 1997 r. str. 27-33
3. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni E3, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 12-18
4. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 19-24

Informacje dodatkowe:

Brak