Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia (budowlana)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-102-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student ma ugruntowana i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, oraz chemię polimerów w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych
Zna podstawowe metody, stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań „materiałowych” w budownictwie ma podstawową wiedzę o metodach produkcji i ich związku z właściwościami materiałów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie podstawowe procesy chemiczne mające znaczenie w budownictwie BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę na temat stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi. BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma wiedzę na temat stosowania materiałów budowlanych oraz wykorzystania materiałów ubocznych i odpadowych w budownictwie Ma wiedzę na temat procesów niszczenia i postępowania z materiałami budowlanymi. BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie dokonać klasyfikację materiałów budowlanych, składu chemicznego i struktury (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania). BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia BUD1A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 21 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe procesy chemiczne mające znaczenie w budownictwie + + + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę na temat stosowania materiałów budowlanych oraz wykorzystania materiałów ubocznych i odpadowych w budownictwie Ma wiedzę na temat procesów niszczenia i postępowania z materiałami budowlanymi. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie dokonać klasyfikację materiałów budowlanych, składu chemicznego i struktury (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania). + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 151 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (21h):

Klasyfikacja materiałów budowlanych, skład chemiczny i struktura (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania) a właściwości materiałów. Zjawiska fizykochemiczne w gazach i cieczach, woda w technologii materiałów budowlanych.
Ciała krystaliczne, podstawy chemii ciała stałego, reaktywność materiałów, zjawiska dyfuzyjne, spiekanie. Podstawy kinetyki chemicznej i termodynamiki w odniesieniu do materiałów budowlanych. Chemia spoiw wapiennych i gipsowych. Spoiwa hydrauliczne – cementy portlandzkie, inne cementy specjalne. Podstawy reologii, zjawiska powierzchniowe, procesy hydratacji. Kształtowanie właściwości ceramicznych materiałów budowlanych w procesach wysokotemperaturowych. Che-mia kompozytów betonowych (kohezja, adhezja a właściwości). Korozja chemiczna i elektrochemiczna.
Organiczne materiały budowlane (tworzywa sztuczne). Stan szklisty, produkty uboczne energetyki i metalurgii w budownictwie.

Ćwiczenia audytoryjne (12h):

Obliczenia stechiometryczne na przykładzie reakcji rozkładu, syntezy związków i hydratacji dla procesów zachodzących w materiałach budowlanych oraz reakcji w relacji materiał – otoczenie. Obliczanie składu procentowego i wagowego w układach wieloskładnikowych. Analiza roztworów; kontrola stężenia, odczyn, pH, pOH, iloczyn jonowy wody, dysocjacja – stała i stopień dysocjacji; obliczenia. pH wyciągów wodnych z cementu i stwardniałych zaczynów cementowych. Metale ciężkie i inne składniki szkodliwe w odciekach.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

Sporządzanie roztworów o zadanym stężeniu, reaktywność metali, efekty cieplne towarzyszące reakcjom chemicznym, czynniki wpływające na szybkość reakcji, katalizatory, pomiar pH roztworów i mieszanin, hydroliza soli, reakcje kompleksowania, wizualizacja procesu karbonatyzacji zapraw, korozja stali, identyfikacja surowców na podstawie właściwości chemicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie ustne w umówionym terminie zgodnym z regulaminem studiów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,3(ocena z zaliczenia ćwiczeń aud.)+0,7(ocena z egzaminu)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zaliczenie ustne w umówionym terminie zgodnym z regulaminem studiów

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zajęcia laboratoryjne – konieczna odzież ochronna, okulary i rękawiczki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.W. Kurdowski: „Chemia materiałów budowlanych”
2.L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning: „Chemia w budownictwie”
3. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej” (wybrane rozdziały)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak