Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-103-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zaznajomienie studentów z podstawami wiedzy o budowie, składzie i procesach zachodzących na Ziemi

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresugeologii inżynierskiej BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać oceny podłoża gruntowego BUD1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi określić główne struktury geologiczne na mapach BUD1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania prowadzonej działaności inżynierskiej na środowisko BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresugeologii inżynierskiej + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny podłoża gruntowego + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić główne struktury geologiczne na mapach + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania prowadzonej działaności inżynierskiej na środowisko + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pochodzenie, budowa i kształt Ziemi. Czas geologiczny. Ciepło Ziemi i magmatyzm. Tektonika kier litosfery: strefy ryftowej, strefy subdukcji, uskoki transformacyjne. Trzęsienia Ziemi: przyczyny, przebieg, skutki. Plutonizm: typy magmy, krystalizacja, intruzje magmowe. Wulkanizm: klasyfikacja, produkty, przyczyny i mechanizm. Metamorfizm: czynniki, klasyfikacja, produkty. Sedymentacja. Środowiska sedymentacji. Cechy osadów pochodzących z różnych środowisk sedymentacyjnych. Diageneza: kompakcja, cementacja, lityfikacja. Diastrofizm. Izostazja. Deformacje ciągłe i nieciągłe. Krążenie wód w skałach. Wietrzenie i jej produkty. Erozja: rzeczna, morska i lodowcowa. Powierzchniowe ruchy masowe: czynniki, rodzaje. Denudacja normalna.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Skały magmowe – klasyfikacja, skład mineralny, struktury i tekstury. Rozpoznawanie makro- i mikroskopowe. Skały osadowe – okruchowe i ilaste, ich klasyfikacja, skład mineralny, struktury i tekstury, rozpoznawanie makro- i mikroskopowe. Skały osadowe pochodzenia chemicznego i organogenicznego (węglanowe, gipsowo-solne, żelaziste, alitowe, krzemionkowe), charakterystyka podstawowych odmian, skład mineralny, struktury i tekstury, rozpoznawanie makro- i mikroskopowe. Węgle kamienne. Odmiany petrograficzne. Rozpoznawanie makro- i mikroskopowe. Skały metamorficzne – minerały skałotwórcze, charakterystyka podstawowych odmian (kwarcyty, łupki kwarcytowe, gnejsy, marmury, serpentynity i inne), skład mineralny, struktury i tekstury, rozpoznawanie makro- i mikroskopowe.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Odwzorowanie struktur geologicznych na mapach, planisekcja i intersekcja. Warstwy zalegające poziomo, pionowo i nachylone. Fałdy i uskoki

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwia teoretyczne i praktyczne (opis i identyfikacja minerałów i skał)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem studiów; 33% oceny z zaliczenia testu z wykładów + 33% oceny z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych + 33% oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W miarę możliwości odrobienie zajęć z inną grupą, konsultacje z prowadzącymi zajęcia, sprawozdania ze zrealizowanych projektów (obserwacje i opis minerałów i skał)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie określono

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Książkiewicz: Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1979.
2. Z. Krzowski: Geologia dla inżynierów budownictwa lądowego. Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej 1999.
3. P. Zaniewicz (red): Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Polska Agencja Ekologiczna S.A. Warszawa 1999,
4. Bolewski, A. Manecki: Rozpoznawanie minerałów i skał, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1998,
5. Manecki: Encyklopedia minerałów, Wydawnictwa AGH, Kraków 2004,
6. R. Ney (red): Surowce mineralne Polski, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak