Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-104-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Bratuszewska Elżbieta (bratusze@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia służą zaznajomieniu studenta z rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji jednej zmiennej oraz z teorią szeregów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej. BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metod całkowania różnych typów funkcji. BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych. BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Umie obliczać pochodne i stosuje rachunek różniczkowy do badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Umie stosować całki oznaczone w geometrii i fizyce. BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować. BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
57 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metod całkowania różnych typów funkcji. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczać pochodne i stosuje rachunek różniczkowy do badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie stosować całki oznaczone w geometrii i fizyce. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 225 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 57 godz
Przygotowanie do zajęć 75 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (24h):

Elementy logiki matematycznej i algebry zbiorów.Ciągi rzeczywiste.Funkcje jednej zmiennej,własności,funkcja odwrotna,granica i ciągłość funkcji , pochodna funkcji jednej zmiennej.Twierdzenie o wartości średniej, wzór Taylora,asymptoty,badanie przebiegu zmienności funkcji.Całka nieoznaczona,metody całkowania.Całka oznaczona Riemanna,zastosowanie geometryczne i fizyczne całki oznaczonej.Całki niewłaściwe.Szeregi liczbowe,szeregi potęgowe.

Ćwiczenia audytoryjne (33h):

Rozwiązywanie zadań,zgodnie z programem wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń student zdobywa poprzez: obowiązkową obecność , aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie kolokwiów .
Warunkiem dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=[0,3(ocena z zaliczenia ćwiczeń aud.)]+[0,7(ocena z egzaminu)]

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach student może nadrobić uczestnicząc w ćwiczeniach grup równoległych lub poprzez pracę własną.
Nieobecność na wykładzie student nadrabia samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Matematyka na poziomie szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R.Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów , cz. I i II , WNT , Warszawa 1996
2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2002.
3. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. IA i IB, PWN, Warszawa 2001.
4. W. Stankiewicz, W. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. II, PWN, Warszawa 1983
5. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, 2. Definicje, twierdzenia ,wzory. Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2017
6. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, 2. Przykłady i zadania. Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bratuszewska:,,Initial boundary value problem for a mechanical system with beal stroke change of stiffness",
Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Matematica 5 , 2005 , May.

Informacje dodatkowe:

Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe na zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych.