Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika teoretyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-202-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wiewiórka Dariusz (wiewiork@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje elementy statyki oraz kinematyki w ujęciu teoretycznym jak również projektowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat modelowania ustrojów budowlanych BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętność przygotowania schematów konstrukcji prętowych BUD1A_U02, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi identyfikaować konstrukcje statycznie wyznaczalne i i przesztywnione BUD1A_U02, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student posiada umiejętność budowania układów równań równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych BUD1A_U02, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat modelowania ustrojów budowlanych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętność przygotowania schematów konstrukcji prętowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi identyfikaować konstrukcje statycznie wyznaczalne i i przesztywnione + + - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność budowania układów równań równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pojęcia wstępne. Model ciała w mechanice. Pewniki mechaniki. Siła i jej odwzorowanie. Twierdzenie o przesuwaniu siły wzdłuż jej prostej działania. Wypadkowa dwóch sił nierównoległych w płaszczyźnie, rozkład siły na dwie lub trzy składowe. Rodzaje więzów. Siły czynne i bierne. Moment siły względem punktu i osi, siły o równoległych prostych działania, para sił, składanie i równowaga par sił. Twierdzenie o parach sił. Środkowy układ sił, redukcja i równowaga. Wielobok sił. Twierdzenie o trzech siłach. Analityczne przedstawienie siły. Płaski dowolny układ sił. Redukcja i równowaga. Przypadki redukcji. Przeguby w układach prętowych. Redukcja wewnętrzna w układach prętowych. Kratownice płaskie. Wyznaczanie sił w prętach kratownicy. Przestrzenny dowolny układ sił. Redukcja i równowaga. Oś centralna. Skrętnik. Przestrzenny układ sił równoległych. Środek sił równoległych. Środek ciężkości wybranych brył. Zjawisko tarcia. Tarcie statyczne. Tarcie kinetyczne. Równowaga układów sił z uwzględnieniem siły tarcia. Tarcie cięgien. Tarcie w łożyskach. Wybrane problemy tarcia w zastosowaniach inżynierskich. Klin. Przekładnia cierna. Przekładnia pasowa. Hamulce.

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczonym do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Materiał z ćwiczeń audytoryjnych, na których student był nieobecny powinien nadrobić samodzielnie lub w porozumieniu z prowadzącym na konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstepnych ani dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Engel, J. Giergiel: Mechanika Tom 1-3. Wydawnictwo AGH Kraków.
2. J. Misiak: Mechanika techniczna Tom 1-2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa.
3. J. Leyko: Mechanika ogólna, Tom 1-2. PWN Warszawa.
4. Z. Osiński: Mechanika ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
5. I.W. Mieszczerski: Zbiór zadań z mechaniki. PWN Warszawa.
6. R. Romicki: Rozwiązania zadań z mechaniki zbioru I.W. Mieszczerskiego. PWN Warszawa.
7. T. Rajfert, J. Rżysko: Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczonym do zaliczenia poprawkowego.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.