Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-213-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu mikro i makro ekonomii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę i rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii BUD1A_W01, BUD1A_W02 Referat
M_W002 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwego określenia zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi dany rynek BUD1A_W01, BUD1A_W02 Referat
M_W003 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie ekonomii, na temat ogólnych zasad ekonomii, BUD1A_W01, BUD1A_W02 Kolokwium
M_W004 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu mikro i marko ekonomii BUD1A_W01, BUD1A_W02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę i rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwego określenia zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi dany rynek + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie ekonomii, na temat ogólnych zasad ekonomii, + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu mikro i marko ekonomii + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 37 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
Podstawy ekonomii

1. Zagadnienia podstawowe z ekonomii
2. Podstawy mikroekonomii, cenowa elastyczność popytu
3. Determinanty popytu i podaży
4. Teoria produkcji
5. Koszty przedsiębiorstwa, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej
6. Ekonomiczna teoria regulacji
7. Podstawy makroekonomii
8. Polityka fiskalna państwa
9. Regulacja państwa
10. Cykle koniunkturalne, makroekonomia gospodarki zamkniętej a gospodarki otwartej
11. Ekonomia międzynarodowa i międzynarodowy system finansowy
12. Związek aktywności gospodarczej z procesem inwestycyjnym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia:
otrzymanie powyżej 51% punktów z testu (kolokwium) oraz przedstawienie pracy (referatu) na zadany temat
Sposób zaliczenia:
napisanie testu z wykładów oraz przygotowanie pracy na zadany temat

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.5 oceny z referatu + 0.5 oceny z kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie dodatkowego referatu na temat zadany przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – „Ekonomia: Makroekonomia i Mikroekonomia”, PWE 2003
2. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – „Ekonomia T1 i T2”, PWN 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ecological and economical aspects of solar energy use / Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01011, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/CxNwKR [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016
2. Górnictwo i jego znaczenie w gospodarce światowej — Mining and its role in the global economy / Robert RANOSZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 t. 30 z. 1, s. 5–20. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

Aby uzyskać zaliczenie z wykładu student musi uzyskać pozytywną ocenę z
przygotowanej pracy. Aby uzyskać zaliczenie z wykładu należy również poprawnie napisać
test (co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi) – test wielokrotnego wyboru – w przypadku udzielenie błędnej odpowiedzi punkty są odejmowane. W przypadku zaliczenia
wykładu przewiduje się jeden termin podstawowy i jeden poprawkowy, termin poprawkowy jest
przewidziany głównie dla osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej w pierwszym terminie – w
przypadku studentów, którzy uzyskali ocenę pozytywną w pierwszym terminie, a chcą poprawić ocenę –
ocena z pierwszego terminu jest anulowana.