Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika teoretyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-303-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wiewiórka Dariusz (wiewiork@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje elementy statyki, kinematyki oraz dynamiki w ujęciu teoretycznym jak również projektowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat ruchu punktu oraz bryły BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu dynamiki BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy związane ze zjawiskami dynamicznymi BUD1A_U02, BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność samokształcenia BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat ruchu punktu oraz bryły + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu dynamiki + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy związane ze zjawiskami dynamicznymi + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność samokształcenia + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Sposoby opisania ruchu punktu. Sposób wektorowy i równaniami skończonymi. Współrzędna naturalna. Wyznaczanie prędkości i przyspieszenia punktu przy różnych sposobach opisu ruchu. Szczegółowe przypadki ruchu punktu. Ruch jednostajny, jednostajnie zmienny, ruch po okręgu koła, ruch złożony punktu. Proste przypadki ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. Ruch postępowy. Ruch obrotowy. Ruch płaski bryły. Skończony i chwilowy środek obrotu. Prędkość i przyspieszenie w ruchu płaskim. Pojęcia podstawowe dynamiki. Równania różniczkowe ruchu punktu. Ruch punktu pod działaniem siły stałej i zmiennej. Zasady dynamiki. Ruch drgający punktu materialnego, drgania swobodne oraz wymuszone. Drgania tłumione i nietłumione. Dynamika układu punktów materialnych. Pojęcie pracy. Energia kinetyczna. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Potencjalne pole sił. Zasada zachowania energii. Dynamika bryły sztywnej. Zasada prac przygotowanych.

Ćwiczenia audytoryjne (12h):

Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczonym do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,4). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Materiał z ćwiczeń audytoryjnych, na których student był nieobecny powinien nadrobić samodzielnie lub w porozumieniu z prowadzącym na konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaleca się odbycia kursu mechaniki teoretycznej I z semestru poprzedniego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osiński Z.: Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1995
Engel Z., J. Giergiel: Mechanika cz. I-III, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.
Paluch M., Mechanika Teoretyczna, Wydawnictwo PK 2006
Paluch M., Matematyka bezstresowa w życiu codziennym i technice, Wydawnictwo, Kraków 2015
Engel Z. Giergiel J. Mechanika, Wydawnictwa AGH, Kraków 2000
Leyko J. Szmelter J. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, PWN 1978

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczonym do zaliczenia poprawkowego.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Egzamin obejmuje cały zakres obu semestrów.
Egzamin obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych zajęciach.
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które mają zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych z II semestru.