Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ogólne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-308-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ryż Karol (ryzkarol@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z zasadami kształtowania ustroju nośnego budynków, z podstawowymi układami konstrukcyjnymi budynków, z technologiami budowy i montażu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz z warunkami technicznymi dla budynków. Podstawowa wiedza na temat budynków wysokich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna klasyfikację, zasady kształtowania, układy konstrukcyjne ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa. BUD1A_W04, BUD1A_W03 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki. BUD1A_W04, BUD1A_W03 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna technologie i systemy wznoszenia budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. BUD1A_W04 Wykonanie projektu,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować w projekcie nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne budynku mieszkalnego, optymalne z uwagi na warunki techniczne. BUD1A_U03, BUD1A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną jednorodzinnego budynku mieszkalnego BUD1A_U03 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków. BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych. BUD1A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w budownictwie BUD1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna klasyfikację, zasady kształtowania, układy konstrukcyjne ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna technologie i systemy wznoszenia budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować w projekcie nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne budynku mieszkalnego, optymalne z uwagi na warunki techniczne. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną jednorodzinnego budynku mieszkalnego - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w budownictwie + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Układy konstrukcyjne budynków, ich klasyfikacja oraz zasady kształtowania.
2. Ustrój nośny budowli – warunki bezpieczeństwa konstrukcji: wytrzymałości, stateczności i sztywności. Dopuszczalne przemieszczenia i odkształcenia konstrukcji oraz jej elementów.
3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.
4. Budynki ze ścianami nośnymi – murowanymi, monolitycznymi i z elementów prefabrykowanych. Wybrane systemy konstrukcyjno-technologiczne.
5. Budynki o konstrukcji szkieletowej – ramowe i wspomagane skratowaniami (żelbetowe, stalowe i drewniane).
6. Systemy wznoszenia budynków wysokich (trzonowe, powłokowe, megastruktury i megakolumny).
7. Budynki typu halowego i pawilonowego. Przekrycia o znacznych rozpiętościach. Ustroje płaskie (belkowo-słupowe, ramowe, łukowe, wspornikowe), dźwigary powierzchniowe, struktury prętowe, ustroje cięgnowe i pneumatyczne.

Ćwiczenia projektowe (12h):

Wykonanie uproszczonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
– rysunków ogólnych (rzuty, przekroje pionowe, elewacje),
– rysunków szczegółowych,
– schematów montażowych konstrukcji,
– opisu technicznego,
– zestawień elementów i materiałów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.
- ćwiczenia projektowe: oddanie projektu i jego obrona,
- całość przedmiotu: egzamin i ćwiczenie projektowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
2. Ocena końcowa jest liczona jako średnia ważona z egzaminu (waga 0,6) i z ćwiczeń projektowych (waga 0,4).
3. Aktywny i systematyczny udział w wykładach wpływa na ocenę końcową.
Warunki dotyczące egzaminu ustala wykładowca na pierwszych zajęciach.
Warunki uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych ustalają prowadzący na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student uzupełnia zaległości i poddaje się kontroli w ramach konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu wytrzymałości materiałów, mechaniki teoretycznej i budowli oraz rysunku technicznego i grafiki komputerowej (Autocad).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W.: Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Arkady, Warszawa 2009.
2. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L.: Budownictwo ogólne. Elementy budynków, podstawy projektowania, t. 3. Arkady, Warszawa 2010.
3. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 2, Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.
4. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006.
5. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
6. Mój H., Śliwiński M.: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 1, Politechnika Krakowska,
Kraków, 2000.
7. Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009.
8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
11. Normy budowlane.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
12. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
13. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P.: Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Arkady, Warszawa 2006.
14. Byrdy Cz.: Ciepłochronne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
15. Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
16. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1994.
17. Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
18. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
19. Pawłowski P.: Budownictwo ogólne. PWN, Warszawa 1983.
20. Czasopisma budowlane.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Barycz St., Fuksa M., Wodyński A.: Zastosowanie pali MEGA do zabezpieczenia filara w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie (Application of MEGA piles for protection of pillar in St. St. Peter and Paul Church in Cracow). Mat. Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej PAN/PZITB pt.: “Inżynieryjne Problemy w Odnowie Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”, t. I, str. 329-335, Kraków 1986.
2) Fuksa M., Barycz St., Wodyński A.: Przykład zabezpieczenia zdeformowanej konstrukcji wielkoblokowej budynku mieszkalnego (An example of protection of deformed construction in a building erected in the „big-block” technology). Mat. IV Wrocławskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PZITB Wrocław pt.: “Problemy remontowe substancji mieszkaniowej”, str. 139-148, Polanica Zdrój 1988.
3) Barycz St., Kocot W., Wodyński A.: Przykłady błędów wykonawczych w budownictwie wielkoblokowym (Examples of errors in erection of prefabricated buildings). Mat. VI Wrocławskiej Konf. Nauk.-Techn. PZITB Wrocław pt: “Problemy remontowe w Bukownictwie ogólnym”, str. 317-324, Wrocław – Szklarska Poręba 1994.
4) Barycz St., Wodyński A.: Wybrane problemy budownictwa na terenach górniczych (Some problems of building engineering on mining areas). Mat. Konferencji Naukowej pt.: „Nowoczesne Technologie w Geodezji i Inżynierii Środowiska”, str. 15-30, Kraków 2001.
5) Wodyński A, Firek K, Kocot W.: Wpływ czynników budowlanych i górniczych na trwałość tradycyjnej zabudowy mieszkalnej LGOM (Influence of building and mining factors on the durability of traditional residential buildings, located in the Legnica–Głogów copper mining district). Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Projektowania i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych, str. 295-304, Rudy Raciborskie 2004.
6) Firek K, Wodyński A.: Ocena wpływu oddziaływań górniczych na zużycie techniczne murowanych budynków mieszkalnych w LGOM (Estimation of influence of mining works effects on technical wear of brick habitable buildings in the Legnica-Głogów copper mining district). Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych, str. 109-119, Szczyrk 2006.
7) Wodyński A, Firek K, Kocot W.: Ocena wpływu remontów oraz zabezpieczeń profilaktycznych na trwałość budynków murowanych w LGOM (Assessment of renovation and preventive maintenance influence on durability of masonry buildings located in the Legnica-Głogów Copper District). Zeszyty Naukowe AGH, s. Inżynieria Środowiska, tom 11, zeszyt 1/2006, str. 39-52, Kraków 2006.
8) Wodyński A.: Zużycie techniczne budynków na terenach górniczych (The Process of Technical Wear of Buildings In Mining Areas). Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
9) Wodyński A., Firek K., Rusek J.: Assessment of time and mining exploitation effects on the technical wear of prefabricated panel buildings (Ocena wpływu czasu oraz eksploatacji górniczej na zużycie techniczne budynków z płyt prefabrykowanych). 21st World Mining Congress „New challenges and visions for mining”, Kraków, 7-11 września 2008, Gospodarka Surowcami Mineralnymi (Mineral Resources Management), Kwartalnik PAN, t. 24, z. 3/1, str. 173-182, Krakow 2008.
10) Wodyński A., Firek K., Rusek J.: Metoda wektorów podpierających (SVM) w modelowaniu zużycia technicznego budynków wielkoplytowych na terenach górniczych (Support Vector Method (SVM) in technical wear modelling of prefabricated buildings (using large plate) on mining areas). Przegląd Górniczy, t. 66, nr 10/2010, str. 30-34.
11) Firek K., Wodyński A.: Qualitative and quantitative assessment of mining impacts influence on traditional development in the mining areas (Jakościowa i ilościowa ocena wpływu oddziaływań górniczych na tradycyjną zabudowę terenów górniczych). Archives of Mining Sciences (Archiwum Górnictwa), vol. 56, no. 2, str. 179-188, Kraków 2011.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
Opuszczenie ponad 20% ćwiczeń projektowych oznacza brak zaliczenia.