Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydraulika i hydrologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-404-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Po realizacji programu modułu zajęć student poznaje wybrane podstawowe zagadnienia związane z
hydrologią i hydrauliką. Zapoznaje się z podstawową metodyką pomiarów hydrometrycznych, próbnych
pompowań, czy charakterystyką instalacji wodociągowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy teoretyczne obliczeń prędkości i natężenia przepływu w przewodach zamkniętych i korytach otwartych. BUD1A_W01, BUD1A_W04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki wód podziemnych. Potrafi scharakteryzować i oszacować przepływ wód podziemnych w warunkach naturalnych i zakłóconych działaniami człowieka, a także dopływy do wybranych układów drenażowych. BUD1A_K02, BUD1A_K01, BUD1A_U03, BUD1A_W01, BUD1A_U05, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna podstawy hydrostatyki i hydrodynamiki. BUD1A_W01, BUD1A_W04 Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student rozumie zjawisko cyklu hydrologicznego. Potrafi wpisać elementy bilansu wodnego w zlewnię. BUD1A_W01, BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać i zinterpretować wyniki podstawowego próbnego pompowania. BUD1A_U03, BUD1A_W05, BUD1A_W06 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student potrafi scharakteryzować i wyznaczyć składowe bilansu wodnego. Potrafi zinterpretować i wyznaczyć podstawowe parametry opisujące parowanie, opad atmosferyczny, odpływ powierzchniowy i podziemny. BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować podstawowe pomiary hydrometryczne. BUD1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację sieci wodociągowej. Zna zasady określania charakterystyki strat ciśnienia w instalacji oraz wyznaczania charakterystyk agregatu pompowego. BUD1A_K02, BUD1A_U04, BUD1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium. Potrafi w sposób bezpieczny wykonać pomiary na instalacji wodociągowej. BUD1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej rozwiązać stawiane przed nim zadania inżynierskie. BUD1A_K03, BUD1A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy teoretyczne obliczeń prędkości i natężenia przepływu w przewodach zamkniętych i korytach otwartych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki wód podziemnych. Potrafi scharakteryzować i oszacować przepływ wód podziemnych w warunkach naturalnych i zakłóconych działaniami człowieka, a także dopływy do wybranych układów drenażowych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy hydrostatyki i hydrodynamiki. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student rozumie zjawisko cyklu hydrologicznego. Potrafi wpisać elementy bilansu wodnego w zlewnię. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać i zinterpretować wyniki podstawowego próbnego pompowania. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi scharakteryzować i wyznaczyć składowe bilansu wodnego. Potrafi zinterpretować i wyznaczyć podstawowe parametry opisujące parowanie, opad atmosferyczny, odpływ powierzchniowy i podziemny. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować podstawowe pomiary hydrometryczne. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację sieci wodociągowej. Zna zasady określania charakterystyki strat ciśnienia w instalacji oraz wyznaczania charakterystyk agregatu pompowego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium. Potrafi w sposób bezpieczny wykonać pomiary na instalacji wodociągowej. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej rozwiązać stawiane przed nim zadania inżynierskie. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Hydrosfera. Obieg wody w przyrodzie. Równanie bilansowe Penck’a. Zlewnia jako jednostka bilansowa. Charakterystyka składowych bilansu wodnego. Odpływ powierzchniowy i podziemny. Obserwacje stanów wody. Natężenie przepływów. Przepływy charakterystyczne. Infiltracja. Zasoby wód. Ruch wód podziemnych w środowisku gruntowym. Filtracja i fluacja. Urządzenia i metody drenażu wód podziemnych. Studnie i rowy odwadniające (melioracyjne). Spiętrzanie wód powierzchniowych i podziemnych. Budowle hydrotechniczne – tamy i jazy wodne. Właściwości fizyczne cieczy, stosowane jednostki miar. Wykorzystanie podstaw hydrostatyki do wyznaczania parcia cieczy na poziomie dno, płaszczyznę pionową i pochyłą. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie zakrzywione. Elementy hydrodynamiki. Charakterystyka strumieni wodnych. Rodzaje ruchów cieczy. Prawo zachowania masy – równanie ciągłości strugi. Prawo zachowania energii – równanie Bernoulliego – interpretacja graficzna. Ruch cieczy w korytach otwartych. Spadek hydrauliczny. Określanie średniej prędkości i natężenia przepływu. Hydrauliczne obliczanie rowów i małych rzek. Wielkość i zasięg spiętrzeń. Ruch cieczy pod ciśnieniem w przewodach zamkniętych. Hydrauliczne obliczenia przewodów ciśnieniowych. Urządzenia do pomiaru ciśnienia, strat ciśnienia i natężenia przepływu w przewodach zamkniętych.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Pomiary hydrometryczne w ciekach. Określanie charakterystyki strat w instalacji przesyłowej na podstawie wyników inwentaryzacji. Test wielostopniowego próbnego pompowania studziennego. Określanie podstawowych charakterystyk agregatu pompowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych wiąże się z
koniecznością uzyskania pozytywnych ocen z realizowanych w trakcie zajęć projektów.
Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na
poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą dostępnych form sprawdzania wiedzy.
Wykładowca może zweryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału z wykładów poprzez
kolokwium zaliczeniowe. Aktywność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny
końcowej z przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zostaje obliczona jako średnia arytmetyczna zaliczenia wykładów i ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Byczkowski A., 1999: Hydrologia, t. 1 – 2. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. Gryboś R., 2002: Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów. PWN, Warszawa.
3. Jaworska B., Szuster A., Utrysko B., 1998 : Hydraulika i hydrologia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
4. Matlak M., Szuster A., 2002: Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów. PWN, Warszawa.
5. Mitosek M., 2001: Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska. PWN, Warszawa.
6. Soczyńska U. (red.), 1997: Hydrologia dynamiczna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Motyka J., Różkowski K, 2001: Wstępne wyniki badań wpływu ucieczek wody z Białej Przemszy na zawodnienie kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (południowa Polska). XI narodni hydrogeologicky kongres. Hydrogeologie multidisciplinarni pojeti oboru, Ostrawa 2001: 215-219.
2. Czop M., Hjelmar O., Motyka J., Różkowski K., Szuwarzyński M., 2005: Zagrożenie środowiska wodnego ekstremalnie zasadowymi odciekami zgromadzonymi w kamieniołomie „Górka” w Trzebini. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, t. 2. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 34 – 41.
3. Motyka J., Czop M., D’obyrn K., Różkowski K., 2005: Wyniki wskaźnikowych badań jakości opadów atmosferycznych w rejonie zrębu Zakrzówka w Krakowie [Selected variables results for precipitations in a Zakrzówek horst area (Cracow, Poland)]. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12, red. Sadurski A., Krawiec A. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 505-510.
4. Polak K., Różkowski K., Cała M., 2010: Water reclamation in open-pit by utilization of groundwater and wells. W: 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden.
5. Różkowski K., Polak K., Cała M., 2010: Wybrane problemy związane z rekultywacja wyrobisk w kierunku wodnym. Górnictwo i Geoinzynieria, R. 34 z. 4, s.: 517 – 525.

Informacje dodatkowe:

Brak