Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Własności skał
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-408-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci zapoznają się z własnościami skał, metodami ich badań oraz praktycznym sposobem ich wyznaczania. Własności skał podzielono w zależności od zakresu wykorzystania w budownictwie oraz prowadzonych robót budowlanych w tym tunelowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe normy służące do określania parametrów podłoża gruntowego BUD1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_W002 Rozumie wpływ wykonywania robót ziemnych na przekształcenia terenu. BUD1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry geotechniczne podłoża gruntowego BUD1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_U002 Potrafi dobrać niezbędne parametry geotechniczne gruntów dla projektowanego fundamentu. BUD1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji. BUD1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe normy służące do określania parametrów podłoża gruntowego + - + - - - - - - - -
M_W002 Rozumie wpływ wykonywania robót ziemnych na przekształcenia terenu. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry geotechniczne podłoża gruntowego + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać niezbędne parametry geotechniczne gruntów dla projektowanego fundamentu. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Treść wykładów

Fizyczna struktura masywu skalnego. Elementy strukturalne oraz cechy strukturalne i teksturalne skał. Skały jako ośrodki trójfazowe. Podział i charakterystyka skał. Klasyfikacja własności fizycznych skał. Strukturalne własności skał. Hydrogazomechaniczne własności skał . Mechaniczne własności skał. Własności sprężyste i odkształceniowe skał. Własności mechaniczne masywu skalnego. Falowe własności skał. Dynamiczne moduły sprężystości. Termiczne własności skał oraz ich zmian z głębokością. Własności skał określane przy wykorzystaniu dla celów budowlanych.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
Treść ćwiczeń laboratoryjnych

Wyznaczenie parametrów mechanicznych skał. Wyznaczenie parametrów odkształceniowych skał. Wpływ wody na skały wg metody GIG i Skutty. Ocena dynamicznych modułów sprężystości skał. Charakterystyka własności masywu skalnego na podstawie rdzenia wiertniczego. Ocena wybranych własności skał stosowanych w budownictwie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o szkice odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonywanie w grupach ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu przedmiotu pod nadzorem prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia laboratoryjne
zaliczane są na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Przygotowanie merytoryczne do zajęć w zakresie wykonywanych w danym dniu ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z wykładu (waga 0,2) i oceny z laboratorium (waga 0,8),

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć laboratoryjnych (maksymalnie 2) możliwe po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań w zakresie sekwencji modułów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Majcherczyk T.: Zarys fizyki skał i gruntów budowlanych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej Kraków 2000.
2. Ryncarz T.: Zarys fizyki górotworu. Śląskie wydawnictwo techniczne. Katowice 1993.
3. Wiłun Z. Zarys geotechniki. WKiŁ Warszawa 2007.
4. Majcherczyk T.: Badanie fizycznych własności skał. Wydawnictwo AGH, Kraków 1989.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Małkowski P., Niedbalski Z., Hydzik-Wiśniewska J.: The change of structural and thermal properties of rocks exposed to high temperatures in the vicinity of designed geo-reactor. Archives of Mining Sciences, Vol. 58 Issue: 2, 2013, s. 465-480.
2. Majcherczyk T., Niedbalski Z., Bednarek Ł.: Analiza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800÷1300 m. Przegląd Górniczy nr 12/2013, s. 89–97.

Informacje dodatkowe:

Brak możliwości poprawiania oceny pozytywnej.