Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-409-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pawluś Dorota (dpawlus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z wykorzystania programów Autocad oraz Mathcad w zagadnieniach inżynierskich i naukowych związanych z budownictwem, .

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie do jakich celów stosowany jest program Mathcad oraz zna podstawowe i zaawansowane funkcje tego narzędzia BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna możliwości wykorzystania programów użytkowych w zagadnieniach inżynierskich i naukowych dotyczących m. in. projektowania, wizualizacji, analizy danych oraz wyników pomiarowych. BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student ma wiedzę o podstawach projektowania CAD, zna zasady modelowanie płaskiego i przestrzennego oraz prezentacji wykonanego projektu BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu i obliczeniach inżynierskich BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać program Autocad do tworzenia projektów oraz dokumentacji technicznej dla potrzeb budownictwa BUD1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi samodzielnie korzystać z zaawansowanych funkcji programu Mathcad do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z budownictwem BUD1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student posiada umiejętność tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków oraz projektów przy użyciu oprogramowania CAD (AutoCAD). BUD1A_U04, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student ma umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych (Mathcad) w przetwarzaniu danych pomiarowych oraz wykonywaniu obliczeń inżynierskich. BUD1A_U04, BUD1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie do jakich celów stosowany jest program Mathcad oraz zna podstawowe i zaawansowane funkcje tego narzędzia - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości wykorzystania programów użytkowych w zagadnieniach inżynierskich i naukowych dotyczących m. in. projektowania, wizualizacji, analizy danych oraz wyników pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o podstawach projektowania CAD, zna zasady modelowanie płaskiego i przestrzennego oraz prezentacji wykonanego projektu - - + - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu i obliczeniach inżynierskich - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać program Autocad do tworzenia projektów oraz dokumentacji technicznej dla potrzeb budownictwa - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie korzystać z zaawansowanych funkcji programu Mathcad do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z budownictwem - - + - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków oraz projektów przy użyciu oprogramowania CAD (AutoCAD). - - + - - - - - - - -
M_U004 Student ma umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych (Mathcad) w przetwarzaniu danych pomiarowych oraz wykonywaniu obliczeń inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (18h):
 1. AutoCAD

  1. Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących pracy w programie AutoCAD.
  2. Tworzenie i wykorzystanie bloków rysunkowych, bloków z atrybutami oraz bloków dynamicznych.
  3. Tworzenie wydruków – skala rysunku, obiekty opisowe, rzutnie, drukowanie
   rysunku.
  4. Podstawy rysunku parametrycznego.
  5. Modelowanie w przestrzeni 3D – krawędziowe, płaszczyznowe i bryłowe.
  6. Tworzenie i korzystanie z lokalnych układów współrzędnych.
  7. Oglądnie rysunku 3D, widoki i rzutnie.
  8. Tworzenie obiektów bryłowych prostych i złożonych, modyfikacja bryły.
  9. Tworzenie rzutów, przekrojów na podstawie modelu bryłowego.

 2. Mathcad

  1. Zapoznanie się ze strukturą programu, tworzenie i formatowanie dokumentu,
   operacje arytmetyczne, kalkulator.
  2. Definiowanie i zastosowanie zmiennych i funkcji, biblioteka standardowych funkcji.
  3. Zastosowanie jednostek fizycznych w obliczeniach.
  4. Wymiana danych z programem MSExcel.
  5. Tworzenie grafiki 2D i 3D (wykresy).
  6. Obliczenia symboliczne.
  7. Rozwiązywanie wybranych zagadnień inżynierskich.
  8. Zastosowanie funkcje statystycznych i analiza danych.
  9. Elementy programowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadane problem praktyczne, wykorzystując odpowiednie programy komputerowe. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze. Zaliczenie może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu części tematycznych zajęć laboratoryjnych (Mathcad, AutoCAD) oraz wykonanie dwóch projektów (Mathcad, AutoCAD) .

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują zadania zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się z dotychczas zrealizowanego materiału co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich części tematycznych zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena z zajęć laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach laboratoryjnych pod warunkiem samodzielnego nadrobienia materiału. Nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość programu Autocad na poziomie podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Jaskulski A.:AutoCAD 2018/LT2018/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, Wydawnictwo Naukowe PWN
 2. Gajewski R.: PTC Mathcad Prime 3.0 : obliczenia i programowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN
 3. Gajewski R.: MathCAD – obliczenia inżynierskie i programowanie, Politechnika Warszawska
 4. Motyka R., Rasała D.: Mathcad : od obliczeń do programowania, Helion
 5. Pietraszek J.:Mathcad : ćwiczenia, Wydawnictwo Helion
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Pawluś D., Pięciorak E.:Komputerowe wspomaganie nauczania przedmiotu „Konstrukcje metalowe”, Logistyka nr 3, 2014
 2. Pawluś D.: Laboratorium wirtualne jako nowe narzędzie dydaktyczne, Edukacja : studia, badania, innowacje, 2010, nr 2, s. 39–44
Informacje dodatkowe:

Brak